GS-besluitenlijst 12 april 2022


Vaststelling ontwerpbesluit wijziging POV Drenthe 2018, kaart D3 Natuurnetwerk Nederland (ontwerpbesluit NNN-kaart 2022)

Gedeputeerde Staten hebben het ontwerpbesluit Natuurnetwerk Nederland-kaart, versie 2022, vastgesteld. Het ontwerpbesluit ligt van 29 april 2022 tot en met 9 juni 2022 voor eenieder ter inzage. Voor een juiste toepassing van het beschermingsregime van het NNN en een goede subsidieverlening voor natuurbeheer is het van belang de NNN-kaart actueel te houden.

Aanbeveling dijkgraaf waterschap Noorderzijlvest

Gedeputeerde Staten ondersteunen de voordracht tot benoeming van de heer R. van der Schaaf tot dijkgraaf van het waterschap Noorderzijlvest door het college van Gedeputeerde Staten van Groningen een brief te sturen. Het college van Groningen geleid de aanbeveling door aan de minister van Infrastructuur & Waterstaat.

Ontwerp Natuurbeheerplan Drenthe, versie 2023

Gedeputeerde Staten hebben het ontwerp Natuurbeheerplan Drenthe, versie 2023, vastgesteld. In het Natuurbeheerplan staat aangegeven waar en welke (agrarische) natuur aanwezig is of ontwikkeld kan worden, hoe deze natuur beheerd en gerealiseerd kan worden en welke mogelijkheden er geboden worden voor landschapsonderhoud. Het agrarisch natuurbeheer wordt per 2023 verbreed met water- en klimaatdoelen.  Belanghebbenden kunnen van 29 april t/m 9 juni 2022 een zienswijze indienen op het plan.

Deelname aan Interreg B project "Data4All"

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben besloten een cofinancieringsbijdrage beschikbaar te stellen van  €134.940,-  voor  de  uitvoering  van  het  project  Data4All,  binnen  het  INTERREG-programma  North  Sea Region. Het  project  wil  organisaties  voorbereiden  op  de  Europese  ‘Data  Governance  Act’  waarin  overheden  actiever data  gaan  delen  en  beter  kunnen  samenwerken  op  het  gebied  van  data.  Data4All  wil  de  uitdagingen  binnen data  architecturen  en  juridische  vraagstukken  gezamenlijk  oppakken  en  regionale  overheden  stimuleren  om meer gebruik te maken van data om beleid te vormen en meten. Daarmee kan Data4All een bijdrage leveren aan het data gedreven werken binnen de provincie Drenthe.

Evaluatie regeling drainage en beregening rond Natura 2000-gebieden

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de evaluatie van de afspraken over drainage en beregening rond Natura 2000-gebieden. Op basis van de evaluatie wordt de komende tijd samen met de waterschappen gewerkt aan een definitieve regeling.

4e kwartaalrapportage 2021 Groningen Airport Eelde

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten geïnformeerd over de 4e Kwartaalrapportage 2021 die is ontvangen van Groningen Airport Eelde. Dit om hen te informeren over de commerciële en financiële stand van zaken van Groningen Airport Eelde NV.​​

Subsidieregeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer 2022

Gedeputeerde Staten hebben de Subsidieregeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer vastgesteld. Het gaat om een verlenging van de bestaande regeling, om de periode te overbruggen tot er een nieuw Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB) is. Nieuw ten opzichte van de vorige DAW-periode 2016-2020 is dat er, naast aandacht voor een goede waterkwaliteit, extra aandacht is voor het bestrijden van droogte. Binnen het DAW worden activiteiten en initiatieven door agrariërs zelf ondernomen die bijdragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit, de grondwateraanvulling en de waterbeschikbaarheid. Deze maatregelen dragen ook bij aan de provinciale doelstellingen voor de Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn.

OV-bureau Groningen Drenthe; Kaderbrief Begroting 2023 en Jaarstukken 2021

Gedeputeerde Staten sturen Provinciale Staten een Kaderbrief over de beoogde begrotingskaders voor 2023 en over de Jaarstukken 2021 van het OV-bureau Groningen Drenthe.

Beantwoording schriftelijke vragen Christen Unie-fractie over Nedersaksenlijn

Gedeputeerde Staten hebben de vragen van de ChristenUniefractie over de Nedersaksenlijn beantwoord.

De beantwoording wordt geplaatst op www.drentsparlement.nl/actueel/schriftelijke_vragen

Informeren Provinciale Staten over resultaten Zomerprogrammering 2.0

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over het succes van de Zomerprogrammering 2.0 voor jongeren. In een beeldverslag is per deelnemende gemeente weergegeven welke activiteiten zijn georganiseerd met en voor jongeren. De zomerprogrammering kwam tot stand doordat het voor jongeren in coronatijd moeilijk was om activiteiten te ondernemen. Gedeputeerde Staten willen zich vanuit de Sociale Agenda blijven inzetten voor een zomerprogrammering 2022 door de flitspeiling onder jongeren en de lichte supportstructuur (lerend netwerk) te ondersteunen.

Afdoening motie bodemdaling en funderingsherstel (M2021-16)

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de invulling van de motie ‘Bodemdaling en funderingsherstel’. Er is een Quick scan uitgevoerd waarin in beeld is gebracht waar de funderingsproblematiek zich in Drenthe voordoet of kan gaan voordoen. De Quick scan geeft een eerste voorzet voor potentiële aandachtsgebieden. Ook is onderzocht welke financiële instrumenten geschikt en beschikbaar zijn om door bodemdaling gedupeerde inwoners te ondersteunen. Op basis van ervaringen in andere gemeenten zijn er een viertal instrumenten verkend.

Subsidieaanvragen voor het uitvoeren van de gebiedsplannen van de agenda Boer Burger Natuur Drenthe (BBND)

Gedeputeerde Staten verlenen subsidie aan Landschapsbeheer Drenthe, Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe en Agrarische Natuur Drenthe voor het uitvoeren van de gebiedsplannen die zijn opgesteld in het kader van de agenda Boer Burger Natuur Drenthe. Agro-Eco advisors ontvangt een subsidie voor het uitvoeren van een pilot voor de herintroductie van boekweitteelt. Dit onder het voorbehoud dat Provinciale Staten geen wensen of bedenkingen hebben.

Afdoening toezegging interpellatiedebat vakantieparken

Gedeputeerde Staten heeft een brief aan Provinciale Staten gestuurd inzake de gedane toezeggingen in het gehouden interpellatiedebat op 9 maart jl. over vakantieparken.

Pilot Drents Isolatie Programma; incidentele subsidieverlening aan woningeigenaren

Gedeputeerde Staten hebben besloten om een incidentele subsidie te verlenen aan vier inwoners in Drenthe voor het aanbrengen van spouwmuur- en/of vloerisolatie.

Voor huishoudens met een laag inkomen is het niet altijd mogelijk om het huis te isoleren, want dat vraagt een financiële investering. De provincie wil graag een provincie-brede aanpak uitvoeren om huishoudens te helpen isoleren. Deze incidentele subsidies vormen onderdeel van een pilot waarin onderzocht wordt hoe deze aanpak het beste kan worden ingericht voor woningeigenaren met een laag inkomen in Drenthe.

Algemene vergadering van Aandeelhouders MKB Fonds Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten geïnformeerd over de resultaten van het MKB Fonds Drenthe van 2021.