GS-besluitenlijst 10 mei 2022


Begrotingscirculaire 2023-2026

Gedeputeerde Staten hebben besloten de Drentse gemeenten te informeren over de aandachtspunten voor het opstellen van de (meerjaren-)begroting 2023(-2026).

Subsidiering Drents Energieloket 2022

Gedeputeerde Staten kennen een subsidie van € 130.000,- toe aan de gemeente Hoogeveen (coördinator) voor het voortzetten en de doorontwikkeling van het Drents Energieloket (DEL). Het loket gaat in 2022 onder de noemer ‘De Drentse woningeigenaar aan zet: samen op weg naar energieneutraal’ samen met haar partners inzetten op een stevige impuls en grootschalige inzet voor meer energiebesparing voor en met particuliere woningeigenaren. Met de subsidie kunnen 7.500 woningeigenaren in Drenthe stappen maken naar energieneutraal wonen.

Subsidieregeling energiestudies industriële bedrijven

Gedeputeerde Staten hebben de subsidieregeling energiestudies industriële bedrijven vastgesteld. De regeling is bedoeld om bedrijven met een jaarlijkse energierekening van € 200.000,-- tot € 1.000.000,-- te stimuleren energieonderzoek te doen naar niet verplichte bovenwettelijke energiebesparingsmogelijkheden. Voor de grootste energie gebruikende industrieën en het midden- en kleinbedrijf heeft de provincie eerder al stimuleringsregelingen vastgesteld.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Vaststellen ontwerpactualisatie ‘Omgevingsvisie Drenthe 2022’

Gedeputeerde Staten hebben de ontwerpactualisatie Omgevingsvisie Drenthe 2022 vastgesteld. De actualisatie betreft in hoofdzaak beleidsaanpassingen, waaraan een afgerond besluitvormingstraject van Provinciale Staten ten grondslag ligt. Daarmee is de Omgevingsvisie weer bij de tijd gebracht en kan de visie haar functie als integraal omgevingsdocument weer vervullen. Ook zijn aanpassingen gedaan om te voldoen aan de Omgevingswet en zijn redactionele aanpassingen ter bevordering van de leesbaarheid gedaan. Voor drie onderwerpen wordt nieuw beleid voorgesteld: meer provinciale sturing op grote ruimtevragers, zoals distributiecentra en datacenters, een moratorium op nieuwvestiging en uitbreiding van geitenhouderijen en een voorstel om de Omgevingsvisie jaarlijks te actualiseren. Daarnaast kondigen Gedeputeerde Staten aan te gaan werken aan een nieuwe Omgevingsvisie.

De ontwerpactualisatie ‘Omgevingsvisie Drenthe 2022’ ligt met ingang van 13 mei a.s. zes weken ter inzage.

Beantwoording vragen JA21-fractie over gevolgen stikstof op biodiversiteit

Gedeputeerde Staten hebben schriftelijke vragen over de gevolgen van stikstof op biodiversiteit van de fractie van JA21 beantwoord.

De beantwoording wordt geplaatst op www.drentsparlement.nl/actueel/schriftelijke_vragen.

Evaluatierapport – Openstelling subsidieregeling verduurzaming, onderhoud en verbetering gebouwen aardbevingsgebied Groningen (VVG 2)

Naar aanleiding van de problemen rond de openstelling van de VVG2 regeling begin januari 2022 heeft het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) een evaluatie laten uitvoeren.

Deze wordt door Gedeputeerde Staten ter kennisname aangeboden aan Provinciale Staten.

Deelname City Deal Impact Ondernemen

Gedeputeerde Staten hebben besloten om aan te sluiten bij de City Deal Impact Ondernemen. Dit is een landelijk initiatief om samen met overheden, ondernemers en maatschappelijke partners ervoor te zorgen dat elke organisatie in Nederland onderneemt met oog voor mens en maatschappij. In de Drentse maatschappij én economie moet iedereen mee kunnen doen en zijn of haar talenten kunnen ontplooien. Met de ondertekening van de City Deal Impact Ondernemen wordt dit nogmaals onderstreept en werken we hard aan een duurzame, inclusieve economie met impact.