Provincie Drenthe koestert ‘blauwe goud’


Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe hebben het Regionaal Waterprogramma 2022-2027 vastgesteld. Met dit plan actualiseert de provincie haar beleid om te zorgen voor een robuust watersysteem dat de gevolgen van klimaatverandering beperkt. Het gaat onder andere om het beschermen van de kwaliteit en de hoeveelheid van het beschikbare grondwater, het blauwe goud, in Drenthe.

In de Kaderrichtlijn Water legt Europa vast wat de lidstaten moeten doen om een goede kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater te bereiken. Deze kwaliteit is van groot belang voor mens en dier. In 2027 moeten de doelen zijn gerealiseerd en de provincie geeft in het Regionaal Waterprogramma aan hoe dat in Drenthe wordt aangepakt. In het ontwerp waterprogramma staan de onderwerpen droogte en wateroverlast, voldoende water, schoon water van een goede kwaliteit voor onder andere drinkwater en de bescherming van het grondwater centraal. Met het Regionaal Waterprogramma geven we invulling aan onze wettelijke taak, maar geven we ook inzicht in hoe we met onze partners samenwerken.  Het programma is grotendeels een voortzetting van het huidige Regionaal Waterplan. Actualisatie zit vooral in het onderdeel grondwaterbescherming en aanpassing aan het klimaat.

Grondwaterbescherming en drinkwater

Quote gedeputeerde Hans Kuipers: “In Drenthe koesteren we ons ‘blauwe goud’, het grondwater. Van grondwater wordt onder andere drinkwater gemaakt. Om er voor te zorgen dat we ook in de toekomst voldoende en schoon grondwater hebben, moeten we nu maatregelen nemen. In het programma is meer aandacht voor grondwaterbescherming. Een goede kwaliteit van het grondwater is nodig, zodat het zonder ingrijpende en kostbare zuivering geschikt is voor de bereiding van drinkwater.” De provincie geeft ook gebieden aan waar in de toekomst drinkwater gewonnen kan worden als de vraag naar drinkwater gaat stijgen. Deze stijging is nu al te zien door drie droge jaren. De komende periode gaan we na aanvullend onderzoek deze gebieden definitief aanwijzen.

Klimaataanpassing

Het klimaat verandert. Het wordt warmer, droger en er vallen vaker hoosbuien. Om met deze gevolgen van klimaatverandering om te kunnen gaan dient de provincie zich aan te passen aan de veranderde omstandigheden. De komende jaren zet de provincie zich in voor een robuust watersysteem dat kan omgaan met wateroverlast en droogte en dat voorziet in voldoende water van goede kwaliteit.

Meer informatie

Het Regionaal Waterprogramma Drenthe 2022-2027 (pdf, 2.3 MB) én de Nota van Antwoord (pdf, 363 kB) zijn online in te zien op www.provincie.drenthe.nl/rwpdrenthe. Eind 2021 nemen Provinciale Staten een besluit over het Regionaal Waterprogramma.