Bestuursovereenkomst Deltaplan Agrarisch Waterbeheer verlengd


De provincie Drenthe en de vier waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest, Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen werken samen aan de verbetering van de waterkwaliteit, waterkwantiteit en de juiste hoeveelheid water op de juiste plek. Afspraken hierover zijn vastgelegd in de bestuursovereenkomst Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) 2021-2022. Vandaag is deze ondertekend door de betrokken partijen.

Kerngedachte van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer is dat de land- en tuinbouwsector zelf het initiatief neemt voor de ontwikkeling en uitvoering van projecten die bijdragen aan een duurzaam watersysteem gekoppeld aan een duurzame bedrijfsontwikkeling. Daarbij worden de bedrijven ondersteund met kennis en een DAW-subsidie van de provincie en de waterschappen. In totaal zijn er 22 projecten en doen 930 agrarische ondernemers mee. De ondertekening van de DAW-overeenkomst is een verlenging voor twee jaar, totdat het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid er is. Nieuw ten opzichte van de vorige periode 2016-2020 is dat er naast een goede waterkwaliteit extra aandacht is voor het bestrijden van droogte. Hieronder staan enkele projecten vanuit DAW.

Akkerranden en spuittechnieken Drentsche Aa

In het project perceelsemissie Drentsche Aa is de belasting van het oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen een centraal thema. Door het aanleggen van akkerranden,  aangepaste spuittechnieken en bodemmaatregelen is de belasting van het oppervlaktewater afgenomen.

Wasplaats 2.0

In Wapse is een nieuwe wasplaats voor landbouwwerktuigen gecreëerd. Agrariërs kunnen op de wasplaats hun machines reinigen en hoeven dat niet meer op eigen terrein te doen. Met deze nieuwe wasplaats wordt voorkomen dat bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater komen.

Innovatieve sensoren in Zeijen

In de boermarke Zeijen worden innovatieve sensoren ingezet om beter te kunnen sturen op zowel waterkwaliteit als waterkwantiteit. Hiermee kan per bedrijf een optimale bedrijfswaterhuishouding worden gerealiseerd.

Gebiedsaanpak Zuidoost Drenthe en Nieuwe Drostendiep

In het Zuidoosten van Drenthe kunnen agrariërs een bedrijfsscan laten uitvoeren met als resultaat een bedrijfsbodem- en wateradvies. Dit ter ondersteuning op het investeren in verbetermaatregelen. In de omgeving van Coevorden heeft een melkveehouder een scan laten uitvoeren voor een oplossing voor zijn droogtegevoeligheid. Het plaatsen van een stuw in combinatie met peilgestuurde drainage en het lokaal verbeteren van de bodemstructuur bleek de beste oplossing.

De ondertekening vond plaats bij maatschap G.K. Brink en E. Brink Rozenveld in Zeijen. Hier is het project met sensoren, waarmee real-time informatie verzameld wordt, een succes voor het verbeteren van de waterkwaliteit.