GS-besluitenlijst 9 november 2021


Marketing Koloniën van Weldadigheid

De provincie Drenthe verstrekt een bijdrage aan activiteiten die bijdragen aan marketing van de Koloniën van Weldadigheid in Nederland.

Wijziging Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) en vaststelling Tweede openstellingsbesluit SKNL 2021

Gedeputeerde Staten hebben de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) provincie Drenthe op een aantal punten gewijzigd conform landelijke afspraken. Verder hebben Gedeputeerde Staten besloten de SKNL open te stellen voor de realisatie van natuur. De aanvraagperiode is van 22 november 2021 tot en met 31 december 2021. Dit besluit is van belang voor grondeigenaren die hun percelen willen omvormen naar natuur.

Provinciale cofinanciering OP-EFRO-project ’Groene H2 versneller’. Valorisatie en kennisontwikkelingsproject voor nieuwe electrolysetechniek door ElecHydro

Gedeputeerde Staten hebben besloten een cofinancieringsbijdrage beschikbaar te stellen van € 30.307,97 voor de uitvoering van het project ‘Groene H2 Versneller’ van ElecHydro. Dit project is gericht op de ontwikkeling van nieuwe electrolysetechnieken. Middels deze innovatie komt de ontwikkeling van de waterstofeconomie dichterbij en kan de werkgelegenheid in Drenthe voor waterstof verder groeien.

Subsidiëring Hartman Beheer te Kerkenveld inzake alternatief voor netverzwaring

Gedeputeerde Staten hebben besloten Hartman Expeditie in Nieuw- Amsterdam een eenmalige subsidie van € 50.000 te verlenen voor de alternatieve oplossing waarmee het bedrijf gaat verduurzamen. Hartman kan vanwege netcongestie op het elektriciteitsnetwerk rond Emmen geen opgewekte zonnestroom terug leveren aan het net. Om toch zonnepanelen te kunnen plaatsen en te verduurzamen gaat het bedrijf investeren in een accupack en transformator. De opgewekte zonnestroom gaat het bedrijf opslaan in de accu’s en gebruiken op het moment dat daar behoefte aan is. Dankzij deze oplossing hoeft het openbare net niet verzwaard te worden. Zie voor meer informatie het persbericht.

Herhaalde subsidieaanvraag Provinciale Project Organisatie Drenthe i.o. (PPO)

De herhaalde aanvraag van de Provinciale Project Organisatie Drenthe i.o. voor een vaste jaarsubsidie voor de jaren 2022, 2023 en 2024 is afgewezen. Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten tot actieve openbaarmaking van de eerdere afwijzingsbeschikking en het GS-besluit op bezwaar incl. het advies van de commissie rechtsbescherming.

Najaarsopenstelling Versneller Innovatieve Ambities (VIA) 2021

Gedeputeerde Staten van Drenthe besluiten de succesvolle VIA regelingen 2021 dit najaar opnieuw open te stellen met een bedrag van 5,5 miljoen euro. De Versneller Innovatieve Ambities is bedoeld voor ontwikkelingsprojecten en softwareontwikkeling van het mkb in Noord-Nederland. De regelingen worden uitgevoerd door SNN tezamen met de provincies Groningen en Fryslân. Zie voor meer informatie het persbericht.

Subsidieverlening aan camping Cnossen in het kader van het Recreatie Excellentie Programma van Vitale Vakantieparken Drenthe

Het college van Gedeputeerde Staten heeft vanuit het programmabudget Vitale Vakantieparken Drenthe (VVP) € 100.000,-- subsidie beschikbaar gesteld voor camping Cnossen aan het Leekstermeer. Camping Cnossen is het vijfde park in Drenthe dat een subsidie krijgt vanuit het REX programma. Camping Cnossen investeert onder andere in veertig zeer ruime waterkampeerplaatsen, een avonturen eiland met bijzondere speelelementen en een kampeerterrein voor ‘back to nature’ kamperen. De camping heeft een unieke ligging in het natuurgebied De Onlanden. In het plan is volop aandacht voor de verbinding met de omgeving.

Het project wordt uitgevoerd in het kader van het REX- programma van VVP. Het REX-programma is bedoeld voor vakantieparken in Drenthe die de potentie en de ambitie hebben om tot de Nederlandse en/of Europese top in hun segment te behoren. Het doel van het REX-programma is een kwaliteitsimpuls te geven aan het aanbod in de verblijfsrecreatie in Drenthe en de kopgroep van excellente bedrijven in Drenthe te vergroten.

Subsidie realisatie mono-mestvergister Mts Hoving en aansluiten op leiding Attero

Gedeputeerde Staten stellen een eenmalige subsidie van € 105.000 beschikbaar voor de realisatie van een mono-mestvergister en de aansluiting op een bestaande biogasleiding door Maatschap Hoving in Drijber. De maatschap gaat met dagverse koemest biogas produceren in de mono- mestvergister. Dit gas wordt bij Attero in Wijster opgewerkt naar aardgaskwaliteit dat geschikt is voor het aardgasnet. Daarvoor wordt de vergister aangesloten op een bestaande biogasleiding die van Nieuweroord naar Attero loopt. Zie voor meer informatie het persbericht.

Dutch Techzone: de Strategische Koers 2022- 2025, de samenwerkingsovereenkomst 2021 en de bestuurlijke afspraken

De samenwerking in de Dutch TechZone werpt zijn vruchten af. Gedeputeerde Staten heeft daarom besloten de samenwerking te continueren en heeft ingestemd met de Strategische Koers DTZ 2022 – 2025 en de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst DTZ. Met de brief worden de Provinciale Staten geïnformeerd over het besluit.

Beantwoording schriftelijke vragen JA-21-fractie over ‘handen af van Drentse bieren’

Gedeputeerde Staten hebben de Statenvragen van de JA-21-fractie over handen af van Drentse bieren beantwoordt.

De beantwoording is te vinden op www.drentsparlement.nl

Notitie Beleidsuitgangspunten biogrondstoffen in Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben uitgangspunten vastgesteld voor de inzet van biogrondstoffen in Drenthe en informeren Provinciale Staten hierover. De uitgangspunten zijn opgesteld om keuzes te kunnen maken in de ontwikkeling en inzet van biogrondstoffen, aangezien de provincie geen specifieke wettelijke bevoegdheden heeft. Biogrondstoffen zijn een belangrijke motor voor de circulaire economie, de landbouwtransitie en een CO2-neutrale samenleving. Ze worden ingezet voor voedsel, veevoer, farmacie, chemie, (bouw)materialen, brandstof en energie. De beschikbaarheid van voldoende biogrondstoffen in de toekomst is onzeker en vraagt daarom om optimaal gebruik en een zo slim mogelijke inzet.

Beantwoording schriftelijke vragen SP-fractie over veiligheid op de Vechtdallijn en in de pendelbus Emmen – Ter Apel

Het college van Gedeputeerde Staten beantwoordt vragen van de SP-fractie over de veiligheid in het openbaar vervoer.

De beantwoording is te vinden op www.drentsparlement.nl

Subsidieverlening Kwaliteitsverbetering Recreatieve fietspaden Doldersummerweg en Fiets-as Emmen/Schoonebeek

De provincie Drenthe stelt € 400.000,-- beschikbaar ten behoeve van twee projecten kwaliteitsverbetering recreatieve fietspaden. Het gaat om de fietspaden Doldersummerweg en de Fiets-as Emmen-Schoonebeek. Deze fietspaden worden hiermee op een kwaliteitsniveau gebracht dat past bij het recreatieve fietsverkeer van deze tijd.

Uitvoeringsprogramma interbestuurlijk toezicht (IBT) 2022

Het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe heeft het Uitvoeringsprogramma IBT door de provincie Drenthe over het jaar 2022 vastgesteld. Het college informeert de colleges van Burgemeester en Wethouders (B&W) van de Drentse gemeenten hierover per brief. De provincie heeft wettelijk de taak toezicht te houden op de uitvoering van medebewindstaken door de gemeenten op de toezichtdomeinen ruimtelijke ordening, omgevingsrecht, ruimtelijk erfgoed, huisvesting statushouders, archief en financiën. In het Uitvoeringsprogramma geeft de provincie aan op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan het IBT over het jaar 2022.

Bestuurlijke reactie rapport Noordelijke Rekenkamer: `Hoe democratisch is de RES? Een onderzoek naar de democratische legitimiteit van de RES Drenthe’

Gedeputeerde Staten hebben gereageerd op het onderzoeksrapport `Hoe democratisch is de RES? Een onderzoek naar de democratische legitimiteit van de RES Drenthe’ van de Noordelijke Rekenkamer. Het rapport geeft een aantal aanbevelingen voor participatie van inwoners in de energietransitie. De aanbevelingen worden besproken aan de Drentse Energie Tafel (DET) waar alle zeventien lokale overheden zitting in hebben om de Regionale Energie Strategie ( RES) Drenthe aan te sturen.