GS-besluitenlijst 30 november 2021


Buiten toepassing verklaren RCR Drentse Zonneroute A37

Voor een plan dat voorziet in het opwekken van duurzame energie middels zon met een capaciteit van meer dan 50 MW, zoals de Drentse zonneroute A37, is formeel de Rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing. Om dit plan ruimtelijk mogelijk te maken is gekozen voor het Provinciaal Inpassingsplan in plaats van de RCR. Met deze brief verzoeken wij het ministerie van EZK de RCR buiten toepassing te verklaren.

Vaststelling subsidieplafonds 2022

Voor een groot deel van de Drentse subsidieregelingen stelt Gedeputeerde Staten jaarlijks een subsidieplafond vast. Een subsidieplafond is het bedrag dat voor een regeling beschikbaar is voor een bepaalde periode. De regelingen en de subsidieplafonds voor 2022 zijn te vinden op de website van de provincie Drenthe.

Incidentele subsidie voor project BOI

Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten een subsidie van € 25.000,-- te verlenen aan de Stichting ARA voor het organiseren van het project BOI, song of a wanderer. Dit is een lespakket voor Drentse middelbare scholen waarbij jongeren met elkaar in gesprek gaan over gender. Het lespakket is gebaseerd op de gelijknamige documentaire over een non-binair persoon BOI. Het college ondersteunt dit project, omdat in Drenthe iedereen mee moet kunnen doen en moet kunnen zijn wie die wil zijn. BOI, song of a wanderer wordt uitgevoerd samen met COC Groningen-Drenthe, Meldpunt Discriminatie en Vaart Welzijn.

Afdoening toezegging over de investeringsagenda PLUS 2020-2023, Kwaliteitsimpuls Toerisme & Recreatie

Gedeputeerden Staten informeren Provinciale Staten over welke inzet er het afgelopen jaar gepleegd is op het gebied van duurzaamheid binnen de sector Toerisme en Recreatie.

Afdoening toezegging over de kaders voor het REP en het budget VES

Gedeputeerden Staten informeren Provinciale Staten over de kaders die gehanteerd worden bij subsidieverleningen uit het Ruimtelijk Economisch Programma (REP) en uit het budget Versterking Economische Structuur (VES).

Incidentele subsidie buurt- en dorpshuizen

Gedeputeerde Staten hebben besloten alle dorps- en buurthuizen in Drenthe eenmalig € 1.000,-- toe te kennen. Het college vindt de dorps- en buurthuizen in Drenthe van grote waarde voor de leefbaarheid en sociale cohesie in dorpen en wijken. Vanwege de maatregelen door de coronacrisis, hebben deze dorps- en buurthuizen vaak te kampen met exploitatieproblemen. De coronacrisis ligt zeker nog niet achter ons en door de geldende maatregelen kunnen activiteiten nog maar mondjesmaat worden opgestart. De uitvoering van deze eenmalige ondersteuning gaat via de Drentse gemeenten; dorps- en buurthuizen kunnen bij de betreffende gemeente het bedrag aanvragen, zodra de gemeenten de regelingen hiertoe gereed hebben. Zie voor meer informatie het persbericht.

Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) NV NOM op 3 december 2021

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van het Meerjarenplan 2022-2025 en de Meerjarenbegroting van de NV NOM en hebben deze ter informatie toegezonden aan Provinciale Staten. Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de voordracht van de Raad van Commissarissen NV NOM om mevrouw N.E. Vonk per 1 januari 2022 voor een periode van vier jaar te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen van de NV NOM.