GS besluitenlijst 18 mei 2021


Verlenging subsidiebeschikking Herstructureringsfonds ‘Energiehuis Drenthe’, Gieten

Gedeputeerde Staten verlengen de subsidietermijn voor het project ‘Energiehuis Drenthe’ in Gieten vanwege de opgelopen vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden. Het project dient uiterlijk 1 mei 2022 te zijn afgerond.

Verlenging subsidiebeschikking Herstructureringsfonds Westerstraat Emmen

Gedeputeerde Staten verlengen de subsidietermijn voor het project “Westerstraat” te Emmen vanwege de opgelopen vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden. Het project dient uiterlijk 1 juni 2022 te zijn afgerond.

Ontheffing voor het benoemen extern lid Dagelijks Bestuur waterschap Noorderzijlvest

Gedeputeerde Staten verlenen een ontheffing aan het bestuur van het waterschap Noorderzijlvest om een externe kandidaat te benoemen als lid van het Dagelijks Bestuur.

Subsidiëring nieuw ondernemersformat op RTV Drenthe "De Zakenlunch"

In het nieuwe economische programma de Drentse Zakenlunch van RTV Drenthe is er specifiek aandacht voor ontwikkelingen in de Drentse economie. Het Drentse mkb wordt onder de aandacht gebracht waarin innovatie, groei en toekomstgericht ondernemen centraal staan.  
Zie voor meer informatie het persbericht.

Ontwerp-Regionaal Waterprogramma 2022-2027 en ontwerp-besluit Europese Kaderrichtlijn Water provincie Drenthe (2022 – 2027)

De provincie heeft het ontwerp-Regionaal Waterprogramma vastgesteld. De provincie geeft in het Regionaal Waterprogramma op hoofdlijnen aan wat de provincie doet voor een klimaatbestendig watersysteem en een goede kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. Het Regionaal Waterprogramma is een zogenaamd verplicht programma onder de nieuwe Omgevingswet en hiermee voldoet de provincie aan Europese Richtlijnen zoals de Kaderrichtlijn Water. Het ontwerp-Regionaal Waterprogramma ligt samen met het ontwerp-besluit Kaderrichtlijn Water vanaf 31 mei 2021 zes weken ter inzage (www.provincie.drenthe.nl/rwpdrenthe).

Na de zienswijzeprocedure wordt hierover besloten door Provinciale Staten medio 2021.

Overdracht opsporingsvergunning geothermie Klazienaveen

Gedeputeerde Staten hebben besloten de opsporingsvergunning voor geothermie Klazienaveen over te dragen aan Aardwarmte Klazienaveen B.V. Dit consortium beschikt over de benodigde technische expertise en financiële draagkracht om een geothermieproject in Zuidoost-Drenthe te realiseren. De minister van Economische Zaken en Klimaat stemde eerder in met het verzoek tot overdracht.

Vaststellen ontwerp-Verordening nautisch beheer vaarwegen provincie Drenthe

Gedeputeerde Staten stellen de ontwerp-verordening nautisch beheer vaarwegen provincie Drenthe vast. Het nautisch beheer is de zorg voor een veilige, vlotte en doelmatige afwikkeling van alle scheepvaartverkeer en is gebaseerd op de Scheepvaartverkeerswet.

Het gaat grotendeels om overheveling van bestaande bepalingen van de Provinciale omgevingsverordening Drenthe die per 1 januari 2022 vervalt. Om het nautisch beheer op de vaarwegen te kunnen blijven reguleren is een separate verordening nodig, die samen met de Omgevingswet in werking treedt. De ontwerp-verordening ligt van 2 juni tot en met 14 juli 2021 ter inzage. Gedurende deze periode kan iedereen een zienswijze indienen.

Meer informatie: www.provincie.drenthe.nl/bekendmakingen

Kompasplein Wildlands

Vanwege de coronacrisis worden veel investeringen door Wildlands Adventure Zoo Emmen uitgesteld, maar de aanpak van de entree van het dierenpark, het Kompasplein, duldt geen verder uitstel. Daarom heeft de dierentuin een verzoek aan de provincie gedaan om de herinrichting van het Kompasplein toch mogelijk te maken. Met de herinrichting van het Kompasplein wordt de entree van het park verbeterd, zodat gasten direct mee worden genomen in een andere belevingswereld, die aansluit op de drie themagebieden van het park. Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor hiervoor € 625.000,-- beschikbaar te stellen.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA-fractie over effect energiesubsidies op energiearmoede

Gedeputeerde Staten hebben de vragen van de PvdA-fractie ten aanzien van effect energiesubsidies op energiearmoede beantwoord. De beantwoording hiervan is te vinden op www.drentsparlement.nl.

N855 Dieverbrug – Frederiksoord en bushalte Lhee

Op de N855 tussen Dieverbrug en Frederiksoord worden maatregelen voorgesteld om de maximumsnelheid te verlagen naar 60 km/u. De maximumsnelheid wordt hierdoor in overeenstemming gebracht met de functie en het gebruik van de weg. Dit is in lijn met het beleid van de provincie Drenthe en de gemeente Westerveld.

Daarnaast wordt voorgesteld om een bushalte te realiseren aan de N855 ter hoogte van Lhee. Ook daar wordt de maximumsnelheid verlaagt naar 60 km/u voor een verkeersveilige oversteek.

Beantwoording schriftelijke vragen JA21 betreffende toename drugsdumping en drugsproductie

Gedeputeerde Staten hebben de vragen van de fractie van JA21 over de toename van drugsdumping en drugsproductie beantwoord. De beantwoording hiervan is te vinden op www.drentsparlement.nl.

Wijzigingen Openstellingsbesluiten Subsidieregelingen VIA 2021

Gedeputeerde Staten hebben besloten de succesvolle VIA-regelingen 2021 op te hogen met een bedrag van € 2.500.000,--. Daartoe zijn er wijzigingen aangebracht in de openstellingsbesluiten. Op die manier kunnen reeds ingediende projecten nog worden behandeld. Dit GS-besluit biedt geen ruimte voor nieuwe aanvragen. Dat kan in het najaar weer, bij de openstelling van de volgende VIA. De regelingen worden uitgevoerd door het SNN tezamen met de provincies Groningen en Fryslân.

Subsidieverlening aan camping De Reeënwissel in het kader van het Recreatie Excellentie Programma van Vitale Vakantieparken Drenthe

Het college van Gedeputeerde Staten heeft vanuit het programmabudget Vitale Vakantieparken Drenthe € 100.000,-- subsidie beschikbaar gesteld voor camping De Reeënwissel. Met het project wordt ingespeeld op de toenemende behoefte aan natuurbeleving en dit wordt gecombineerd met luxe, duurzame en unieke overnachtingsmogelijkheden.Het project wordt uitgevoerd in het kader van REX-programma van Vitale Vakantieparken Drenthe. Het REX-programma is bedoeld voor vakantieparken in Drenthe die de potentie en de ambitie hebben om tot de Nederlandse en/of Europese top in hun segment te behoren. Het doel van het REX-programma is een kwaliteitsimpuls te geven aan het aanbod in de verblijfsrecreatie in Drenthe en de kopgroep van excellente bedrijven in Drenthe te vergroten.

Wob-besluit inzake meldingen faunaschade

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten documenten inzake de meldingen faunaschade openbaar te maken. Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten hierover met een brief. De gepubliceerde documenten zijn te vinden op: https://www.provincie.drenthe.nl/loket/wet-regelgeving/wet-openbaarheid/wob-verzoeken/

Advies Operationele Strategie Groningenveld 2021-2022

Gedeputeerde Staten adviseren de minister van Economische Zaken en Klimaat voor zijn vaststellingsbesluit voor de laatste gasproductie uit het Groningenveld. Zij vragen aandacht voor de toenemende onrust rondom mijnbouw en adviseren de minister onder andere te zorgen voor een vlotte en eerlijke schadeafhandeling en snelle voortgang van de versterkingsoperatie. Zij wensen geen (verdere) uitbreiding van de gasopslag Norg of extra gaswinning in Noord-Drenthe als gevolg van de sluiting van het gasveld Groningen.

Resultaten onderzoek pilot Bodemdaling Nieuw-Amsterdam

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de uitkomsten van het onderzoek dat de gemeente Emmen, het waterschap Vechtstromen en de provincie hebben laten doen naar de oorzaken van bodemdaling en van de opgetreden schade aan woningen binnen het pilotgebied. De drie overheden geven in gezamenlijkheid vorm aan het vervolg. Zo komt er onder andere een ‘servicepunt bodemdaling’, waar inwoners terecht kunnen met vragen. Ook ondersteunt de provincie het waterschap en de gemeente bij vervolgonderzoek. Op 3 juni a.s. vindt er een digitale informatiebijeenkomst plaats. Meer informatie is te lezen op: www.emmen.nl/bodemdaling.

Aanvraag specifieke uitkering (SPUK) Uitvoeringsprogramma Natuur (HJ)

Als onderdeel van de structurele aanpak stikstof heeft het Rijk samen met de provincies onlangs het Programma Natuur opgesteld. Rijk en provincies streven met het Programma Natuur naar het op orde brengen van condities die nodig zijn voor een landelijk gunstige staat van instandhouding conform de Vogel- en Habitatrichtlijn. Het Programma Natuur richt zich op het realiseren van de condities die nodig zijn om de natuur structureel te verbeteren waarbij de focus ligt op stikstofgevoelige natuur. Het college van GS vraagt bij het Ministerie van LNV een specifieke uitkering (SPUK) aan voor het Uitvoeringsprogramma Natuur Drenthe voor de periode 2021 tot en met 2023.