GS besluitenlijst 11 mei 2021


Wijzigen subsidieplafond Podium Platteland 2.0

Het subsidieplafond voor de regeling Podium Platteland 2.0, waarin het sociale domein en de culturele sector samenkomen, is vastgesteld op € 220.000,-- voor 2021. De eerste periode van 2021 zijn er, mede door de Coronacrisis, minder aanvragen ingediend. Het college van Gedeputeerde Staten zet het aanvullende bedrag in voor de periode 2022 en 2023, om op deze manier de plafonds gedurende de looptijd van de Sociale Agenda gelijkmatig te verdelen en € 220.000,-- per jaar beschikbaar te houden.

Toekenning subsidie Broken Circle/Spiral Hill

Het landschapskunstwerk Broken Circle/Spiral Hill in Emmen bestaat 50 jaar. Gedeputeerde Staten hebben een subsidie toegekend aan de Stichting Land Art Contemporary voor een aantal jubileumactiviteiten. Komende zomer is het kunstwerk een aantal weekenden voor publiek toegankelijk. Ook zal er een audio-documentaire worden geproduceerd. Het kunstwerk, dat in 1971 is gerealiseerd door de  Amerikaanse kunstenaar Robert Smithson in het kader van Sonsbeek Buiten de Perken, is onlangs verkozen tot één van de honderd Nederlandse sleutelwerken op het gebied van beeldende kunst in de openbare ruimte.

Subsidiëring ontwikkeling Koloniën van Weldadigheid

De provincie Drenthe verstrekt een bijdrage aan een zestal projecten in de Koloniën van Weldadigheid in zowel Frederiksoord-Wilhelminaoord als Veenhuizen, gericht op kwalitatieve ontwikkeling van de vrijetijdseconomie, duurzame ruimtelijke ontwikkeling en ontwikkeling van culturele activiteiten.

Wijziging subsidieplafond Subsidieregeling groene bewonersinitiatieven Drenthe

Het subsidieplafond van de Subsidieregeling groene bewonersinitiatieven wordt verhoogd en wordt gefinancierd vanuit de Investeringsagenda 2020-2023: Agenda Boer-Burger-Biodiversiteit. Dit om tegemoet te komen aan de grote vraag vanuit Drenthe om lokale initiatieven ter bevordering van de biodiversiteit te ondersteunen. Voor meer informatie zie het persbericht

Culturele Impuls 2021-2024

Zoals eerder is vastgesteld in de Cultuurnota 2021-2024 krijgen de Drentse gemeenten ook in deze periode een bijdrage in het kader van de Culturele Impuls. Volgens een verdeelsleutel, waarin ook het aantal inwoners per gemeente een rol speelt, verdeelt de provincie per jaar € 240.000 over de 12 Drentse gemeenten. Met de culturele impuls moedigt de provincie gemeenten aan om in te blijven zetten op een bloeiend lokaal cultuurklimaat. Gemeenten zijn vrij het geld te besteden aan projecten die zij belangrijk vinden. De enige voorwaarde die de provincie stelt, is dat de gemeenten eenzelfde bedrag bijpassen en dus niet bezuinigen.

Overheveling budget binnen Bedrijvenregeling Dutch TechZone 2020

Op 20 juli 2020 is de Bedrijvenregeling Dutch TechZone 2020 opengesteld. Het onderdeel Regionale Investeringssteun Drenthe (RID) voor MKB bleek succesvol en te voldoen aan een behoefte in de markt. Voor het onderdeel RID grootbedrijf zijn geen aanvragen ingediend. Een deel van dit budget wordt daarom gebruikt voor de twee nog openstaande MKB-aanvragen uit 2020.

Subsidieverzoek Koninklijke Metaalunie voor het project Techniekcoalitie Noord 2.0

Gedeputeerde Staten stellen € 32.400,-- subsidie beschikbaar aan de Koninklijke Metaalunie ten behoeve van de verdere doorontwikkeling van de Techniekcoalitie Noord. Het doel van de Techniekcoalitie is de bundeling van krachten in de techniek- en bouwsector om een gezamenlijke techniekagenda te realiseren, op het gebied van kiezen voor - en leren en werken in – de techniek en bouw. Het initiatief draagt bij aan de provinciale doelen voor versterking van de technieksector in Drenthe.

Zomerprogrammering voor jongeren in Drenthe in tijden van corona

Gedeputeerde Staten hebben besloten om de Zomerprogrammering voor en door jongeren, in tijden van corona, voort te zetten. Hiervoor verleent de provincie een subsidie van € 81.950,-- aan CMO STAMM en € 11.900,-- aan The Alignment House. In 2020 was de programmering een succes, daarom wordt het deze zomer opnieuw gedaan. Drentse jongeren kunnen aangeven waar behoefte aan is en waar ze zelf betrokken willen worden. Het aanbod in alle gemeenten wordt hier op aangepast. Ook wordt een methode ontwikkeld om in alle vakanties activiteiten door en voor jongeren te organiseren. Met dit project draagt de provincie bij aan een levendig en sociaal Drenthe.

Incidentele subsidieverlening aan vier culturele projecten

Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten om aan vier culturele projecten een incidentele subsidie te verlenen voor een totaalbedrag van € 31.755,--.   Het betreft de Architectuurprijs Drenthe 2021, het behoud van een wandschildering van Folkert Haanstra in Meppel, de oprichting van een Jongerenpanel voor de vier grote theaters in Assen, Emmen, Meppel en Hoogeveen en de bewerking van de film ‘Oranje - hoe een klein dorp groot kan zijn' naar een korter formaat voor uitzending op de landelijke publieke omroep.

Beschikbaarheid en transities OV 2021 en na 2021

Het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe is bereid om - als onderdeel van een landelijke afsprakenset met het Rijk over de Beschikbaarheidsvergoeding OV – ook na 2021 aanvullend bij te dragen aan het perspectief voor de concessie Vechtdallijnen (Emmen – Zwolle).

Verkenning ‘regionale plannen onderwijsvoorzieningen vo en mbo’

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de verkenning ‘regionale plannen onderwijsvoorzieningen vo en mbo’. De publicatie betreft een onderzoek ter ondersteuning van de provinciale (wettelijke) advies- en toetsingsrol ten aanzien van het Regionale Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) en anderzijds om zicht te krijgen op het totale voorzieningenaanbod vo en mbo binnen de provincie Drenthe. De verkenning is aangeboden aan Provinciale Staten.

Ontwerpbegroting 2022 en Ontwerp-hoofdlijnen Busdienstregeling 2022 OV-bureau Groningen Drenthe

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt Provinciale Staten hun zienswijze kenbaar te maken met betrekking tot de Ontwerpbegroting 2022 en de Ontwerp-hoofdlijnen van de dienstregeling 2022 van het OV-bureau Groningen Drenthe.

Verhoging krediet ten behoeve van de aansluitingen Odoorn en Klijndijk op de N34

Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten de kredieten van de projecten aansluitingen Odoorn en Klijndijk op de N34 samen te voegen en te verhogen, waarvoor ook een reeds toegekende subsidie van het rijk wordt ingezet.

Kaderbrief 2022IPO-BIJ12

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met toezending van de Kaderbrief 2022 IPO/BIJ12 aan Provinciale Staten.

Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde van de D66-fractie en PvdD-fractie over de Pilot Duurzame bollenteelt en gewasbescherming

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de beantwoording van de schriftelijke vragen  ex artikel 41 Reglement van orde van de D66-fractie en PvdD-fractie over de Pilot Duurzame bollenteelt en gewasbescherming.

Drenthe Sport Duurzaam 2021-2024

Het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe is voornemens om aan de Stichting SportDrenthe € 389.250,-- subsidie te verlenen voor het project ‘Drenthe Sport Duurzaam’. Binnen dat project adviseert en begeleidt SportDrenthe buitensportverenigingen bij het verduurzamen van hun sportaccommodaties. In de periode tot mei 2024 wordt bij 80 sportverenigingen in Drenthe een energiescan uitgevoerd en 75 sportverenigingen worden begeleid bij het maken van de juiste keuzes in investeringen in verduurzaming, zoals het goed isoleren van het gebouw, het benutten van daken voor het opwekken van duurzame energie (zon op dak) en het plaatsen van LED-verlichting bij sportvelden. Ook is het delen van kennis tussen de sportverenigingen een belangrijk aspect. Dat geldt zeker voor de 10 verenigingen die begeleid zullen worden naar energieneutraal. Sportverenigingen leveren in Drenthe hiermee een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen van de Provincie Drenthe. Voor meer informatie zie het persbericht.

Beantwoording schriftelijke vragen Provinciale Staten n.a.v. de Jaarstukken 2020

Het college van Gedeputeerde Staten heeft de door de fracties van JA21, CDA, D66, PvdD, VVD en GroenLinks ingediende schriftelijke vragen met betrekking tot de Jaarstukken 2020 beantwoord.  
De beantwoording is te vinden op www.drentsparlement.nl.

Begrotingscirculaire 2022-2025

Gedeputeerde Staten hebben besloten de Drentse gemeenten te informeren over de aandachtspunten voor het opstellen van de (meerjaren-)begroting 2022(-2025).

Wob-verzoek inzake vakantiepark Zonnetij

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten documenten inzake vakantiepark Zonnetij openbaar te maken. Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten hierover met een brief. De gepubliceerde documenten zijn te vinden op: https://www.provincie.drenthe.nl/loket/wet-regelgeving/wet-openbaarheid/wob-verzoeken/

Maatregelen Rietplas Emmen

Gedeputeerde Staten sturen een brief aan Burgemeester en Wethouders van Emmen over de rol en positie van de provincie bij de planvorming voor maatregelen voor de Rietplas te Emmen in verband met de problemen met de waterkwaliteit en het waterpeil van de Rietplas.

Actualisatie Natuurvisie en Flora- en faunabeleidsplan

Gedeputeerde Staten hebben besloten Provinciale Staten te informeren over het proces van de actualisatie van de Natuurvisie en het Flora- en faunabeleidsplan

Programma duurzame bollenteelt in Drenthe

Het college van Gedeputeerde Staten heeft op een totaalbedrag van € 100.000,-- cofinanciering beschikbaar gesteld voor de start en uitvoering van een driejarig programma duurzame bollenteelt in Drenthe geïnitieerd vanuit LNV. Hiermee willen zij een verduurzaming van de lelieteelt stimuleren, waarbij zo min mogelijk chemische gewasbeschermingsmiddelen gebruikt worden.

Rapport over inspectie op erfgoedtaken

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed bracht i.o.v. het ministerie van OC en W een rapport uit over de inspectie op erfgoedtaken. Dit is ter informatie aan Gedeputeerde Staten en vervolgens aan Provinciale Staten gezonden.

Verbreding VAM-berg

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de overname van het beheer en onderhoud van de oostelijke werkweg langs de VAM-berg. Doel is om dit tracédeel te reconstrueren, zodat de VAM-berg nog aantrekkelijker en veiliger wordt bij het organiseren van evenementen en wedstrijden.