GS besluitenlijst 22 juni 2021


Cofinanciering EFRO-project BrainR

Gedeputeerde Staten heeft voor het noordelijke project BrainR een bijdrage beschikbaar gesteld van € 44.601,--. Het project BrainR heeft als doel om digitalisering in de bouwsector te bevorderen en zo de vermijdbare kosten terug te brengen. Digitalisering is goed te koppelen aan de transitie naar een duurzaam gebouwde omgeving en een circulaire economie (CE). De indieners zetten in op het stimuleren van innovatieve technologieën, het versnellen van marktintroductie nieuwe bouwproducten en het laagdrempelig beschikbaar stellen van kennis en faciliteiten voor het mkb. Zie voor meer informatie het persbericht.

Jaarverslag 2020 Samenwerkingsagenda Zuidwest Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van het jaarverslag van de Samenwerkingsagenda Zuidwest Drenthe. De samenwerkende partijen zijn de gemeenten Meppel, Hoogeveen, Westerveld, De Wolden en Midden Drenthe; het waterschap Drents-Overijsselse Delta en de provincie Drenthe. In het Jaarverslag wordt melding gedaan van de ontwikkelingen rond het LEADER programma Zuidwest Drenthe, Verwaarden Bermgras en Streekbeheer.

Reactie aan het Instituut Mijnbouwschade Groningen wijziging afhandeling mijnbouwschade

Gedeputeerde Staten stemmen in met een gemeenschappelijke Gronings-Drentse brief aan het Instituut voor Mijnbouwschade Groningen (IMG). Hierin dringen bestuurders aan op een gelijke, ruimhartige, transparante en eerlijke behandeling van de schademeldingen van inwoners in de gebieden waar tot voor kort het bewijsvermoeden nog van toepassing was. Het IMG legde sinds vorig jaar de afhandeling van claims uit deze gebieden stil en maakte in mei dit jaar een nieuwe werkwijze voor de schadeafhandeling bekend. Dit zorgt voor grote onrust bij de inwoners.

Wijziging Openstellingsbesluit Niet-productieve investeringen voor herstel- of inrichtingsmaatregelen voor biodiversiteit 2021

Gedeputeerde Staten hebben het Openstellingsbesluit Niet productieve investeringen voor herstel- of inrichtingsmaatregelen voor biodiversiteit 2021 gewijzigd met betrekking tot de subsidiabiliteit van de personeelskosten.

Subsidie Bike Life Velodroom Bedrijvenregeling Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben besloten Bike Life Velodroom B.V. te Roden een incidentele subsidie te verlenen van € 65.000,-- voor het project Velodroom. Met dit project worden 13 nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd. Deze subsidie wordt uitgevoerd en beheerd door het SNN.

Subsidieaanvraag Regionaal Investeringsfonds Hospitality Talent Hubs Drenthe

Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten om wensen en bedenkingen over het voornemen een subsidie van € 250.000,--  te verlenen aan het RIF mbo project Hospitality Talent Hubs Drenthe. De subsidie wordt verleend onder de ontbindende voorwaarde dat de aanvraag onder de RIF wordt toegekend. Het project heeft als doel de horeca-opleidingen beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt en zo ook bijdragen aan de versterking, innovatie, groei en toekomstbestendigheid van de vrijetijdseconomie in Drenthe.

Uitvoeringsprogramma Natuur Drenthe 2021-2023

Gedeputeerde Staten hebben besloten de uitvoering van de maatregelen in het kader van het Uitvoeringsprogramma Natuur Drenthe 2021-2023 mogelijk te maken via de openstelling van de SKNL. De aanvraagperiode is van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021. Dit besluit is van belang voor gecertificeerde grondeigenaren.

Aanbieden document ‘Drentse regiodoorbraak positieve gezondheid’ namens de Drentse gezondheidstafel (voorheen zorgtafel)

De Drentse gezondheidstafel heeft een document opgesteld waarin zij haar ambitie over gezondheid en ziekte in onze regio formuleert, hoe de gezondheidstafel hier zelf mee aan de slag gaat en wat zij te bieden heeft, en wat zij daarvoor nodig heeft van het Rijk. Een beschrijving van datgene wat nodig is om tot een toekomstige inrichting van de zorg te komen.

Gedeputeerde Staten bieden het document namens de Drentse gezondheidstafel, ter informatie aan Provinciale Staten aan.

Plan van Aanpak ‘Drenthe reist Duurzaam’ 2020-2023

Provinciale Staten hebben het plan van aanpak voor de werkgeversaanpak Drenthe reist Duurzaam (DRD) 2020-2023 vastgesteld. Om invulling te geven aan DRD is een projectorganisatie nodig met visie, menskracht en geld. Over de periode 2020-2023 is extra provinciaal budget nodig van € 693.000,--. Dit bedrag wordt gedekt uit de Reserve Mobiliteit.

Afdoening toezegging over het bereiken van ondernemers die hulp nodig hebben in het corona tijdperk

Naar aanleiding van een toezegging die is gedaan in de commissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie van 14 april jl. sturen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten een brief over de ingezette middelen om de ondernemers te steunen tijdens de Corona periode.