GS besluitenlijst 1 juni 2021


Verlening subsidie project documentaire muzikale nalatenschap van Harry 'Cuby' Muskee

Gedeputeerde Staten verlenen € 75.000,--- subsidie voor een documentaire over de muzikale nalatenschap van Harry ‘Cuby’ Muskee aan Double2 BV.

Toekenning subsidie locatietheaterstuk Woeste Gronden

Culturele gemeente Coevorden besteedt in 2021 aandacht aan bijzondere verhalen uit de regio. De stichting BUOG, bekend van Jumping Jack, combineert de mislukte proefboring in 't Haantje met het koningsdrama van MacBeth door op de historische locatie het Drentstalige theaterstuk Woeste Gronden op te voeren. Verdeeld over zeven speeldagen in september zullen naar schatting 5.000 bezoekers deze voorstelling kunnen bekijken. Het theaterstuk sluit aan bij de ambitie voor culturele evenementen in de cultuurnota, daarom subsidieert de provincie Drenthe Woeste Gronden met een bedrag van € 35.000,--.

Bevindingen financieel toezicht op de waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen 2021

De provincies Overijssel en Drenthe hebben gezamenlijk de vastgestelde Begrotingen 2021 en Jaarrekeningen 2019 van de waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta ontvangen en beoordeeld. Die stukken geven geen aanleiding tot het instellen van bestuurlijke interventies. De financiële continuïteit van de waterschappen is gewaarborgd.

Subsidie ‘Onderzoek fase 1 diabetes type 2 en overgewicht’ van de Stichting Diabetes and Vascular Research Foundation (DVRF)

Gedeputeerde Staten stellen een bijdrage van € 100.000,-- beschikbaar aan de stichting Diabetes and Vasculair Research Foundation (DVRF) voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek naar diabetes type 2 en overgewicht. Het Bouncing Metformine Interventie (BMI) is een wetenschappelijk onderzoek en levert o.a. een belangrijke bijdrage aan de kennisontwikkeling van innovatieve technologieën en datasystemen in de aanpak van type 2 diabetes. Ook draagt het bij aan preventie en verbetering van de gezondheid. De uitvoering van het project heeft een regionale maatschappelijk/ economische impact door regionale kennis- en innovatieve productontwikkeling rondom het thema Health and Life Sciences. Zie voor meer informatie het persbericht.

Toekenning subsidie voor publiceren boek 'Voor deez' aard verloren - De Noorderbegraafplaats in Assen'

Gedeputeerde Staten verlenen een subsidie van € 2.500,-- aan de Stichting Noorderbegraafplaats Assen voor de publicatie van het boek 'Voor deez' aard verloren - De Noorderbegraafplaats in Assen'. Dit boek beschrijft de geschiedenis van de Noorderbegraafplaats en daarmee ook van de ontwikkeling van Assen van klein dorp naar provinciehoofdstad.

Haalbaarheidsstudie elektrische luchtvaart

Gedeputeerde Staten stellen een bijdrage van € 30.000, beschikbaar voor een haalbaarheidsstudie naar elektrische luchtvaart. Deze haalbaarheidsstudie is een gezamenlijk initiatief van Stichting PEN EM, Groningen Airport Eelde, DroneHubGAE, New Energy Coalition en M3 Consultancy.

VTH Kwaliteitscriteria 2.2

Gedeputeerde Staten hebben besloten de Kwaliteitscriteria 2.2 en bijbehorende Handreiking vast te stellen, ter actualisatie van de Kwaliteitsverordening Vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Veiligheid buschauffeurs Qbuzz lijnen 72/73

Het college van Gedeputeerde Staten beantwoordt vragen van FNV Streekvervoer over de veiligheid van buschauffeurs Qbuzz naar aanleiding van een door FNV gehouden enquête over dit onderwerp.

Afdoening toezegging in commissie FCBE van 14 april 2021 over verbeteren OV-bereikbaarheid Veenpark

Naar aanleiding van een toezegging die is gedaan in de commissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie van 14 april 2021 sturen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten een brief over de OV-bereikbaarheid van het Veenpark te Barger-Compascuum.

Jaarverslag 2020 en Jaarplan 2021 Dutch TechZone

Gedeputeerde Staten sturen het jaarverslag van 2020 en het jaarplan voor 2021 van het programma Dutch TechZone (DTZ) ter informatie aan Provinciale Staten. De provincie Drenthe participeert in het samenwerkingsverband DTZ, waarin onderwijs, bedrijfsleven en overheden in de regio Coevorden, Emmen, Hoogeveen en Hardenberg samenwerken. Naast de gemeenten en provincie participeert ook Ministerie van EZK in de samenwerking. Alle partners zetten zich gezamenlijk in voor de economische structuurversterking van de regio.

Subsidieregeling Veilig en Bereikbaar Drenthe 2022 – 2025

Gedeputeerde Staten van Drenthe stellen Provinciale Staten voor om een bedrag van € 13.600.000,-- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de Subsidieregeling Veilig en Bereikbaar Drenthe voor de periode 2022 - 2025. De subsidie is bedoeld voor gemeenten in Drenthe. De Subsidieregeling Veilig en Bereikbaar Drenthe bouwt voort op de Subsidieregeling BDU Verkeer en Vervoer en heeft als doel het verbeteren van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid in Drenthe.

Toe- en afwijzingen 2e ronde alliantieprojecten Sociale Agenda en vaststelling subsidieregeling

Gedeputeerde Staten hebben op basis van de adviezen van de Adviescommissie Sociale alliantieprojecten uit de tweede ronde toegewezen. Er worden subsidies verstrekt aan: Stichting Natuur en Milieufederatie, Stichting Biblionet Drenthe, Dorp coöperatie de Brug Gasselternijveen, Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Kredietbank Drenthe, Stichting Healthy Ageing Network Northern Netherlands, Huisartsenzorg Drenthe Innovatie & Ontwikkeling B.V., gemeente Emmen, Stadscoöperatie OngeEikt Assen U.A., Stichting Erfgoed Arsenaal en het Academisch Ziekenhuis Groningen. De volgende subsidieaanvragen zijn afgewezen op basis van de criteria uit de Sociale Agenda: gemeente Coevorden, Stichting Biblionet Drenthe (project Drenthe leest overal), Stichting Woon- en zorgcentrum de Westerkim, Stichting Actium, Stichting1IVN, Stichting Zorg Innovatie Forum, Stichting De Nieuwe Leefstijl, BOKD. De subsidieaanvraag van de Stichting Nationaal Ouderenfonds is op grond van de ASV Drenthe afgewezen. Ook hebben Gedeputeerde Staten de Subsidieregeling alliantieprojecten Sociale Agenda provincie Drenthe vastgesteld. Van 1 september 2021 tot en met 30 september kunnen subsidieaanvragen worden ingediend. Meer informatie: www.provincie.drenthe.nl/socialeagenda.

1e Actualisatie/Voorjaarsnota

Het College van Gedeputeerde Staten heeft de 1e Actualisatie/Voorjaarsnota 2021 vastgesteld. In de 1e Actualisatie/Voorjaarsnota 2021 presenteert het college het actuele financieel perspectief voor de provincie Drenthe en het daaruit voortvloeiende financieel kader voor de Begroting 2022. Provinciale Staten bespreken de 1e Actualisatie/Voorjaarsnota 2021 op 7 juli 2021.

Antwoord gaswinning Westerveld-systeem

Gedeputeerde Staten sturen op verzoek van een inwoner van Drenthe een reactie op het bericht van het Dagblad van het Noorden, dat de minister van Economische Zaken en Klimaat niet tegemoet komt aan het verzoek van de Noord-Drentse gemeenteraden de gaswinning van het Westerveld-systeem te stoppen. Het college geeft aan dat de minister zijn afwijzing motiveert en met de raden in gesprek wil gaan.

Subsidiestelsel Natuur en Landschap

Gedeputeerde Staten hebben een aantal subsidieplafonds in het Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2020 en het Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2021 gewijzigd teneinde de kwaliteit van de natuur te versterken.

Geurmonitoring ETP-terrein te Wijster

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de geurmonitoring die is uitgevoerd op het ETP-terrein te Wijster. Aanleiding voor het onderzoek waren onder meer klachten van omwonenden over geuroverlast. Het onderzoek wijst uit dat hoewel geurhinder past bij een bedrijventerrein waar zwaardere industrie is toegestaan, de geurbelasting hoog is en ook hoger lijkt dan wenselijk. De gemeente Midden-Drenthe en provincie zetten het geuronderzoek voort om een breder beeld te krijgen en gebruiken de informatie die dit oplevert in de vergunningenprocedure. Op de website van de gemeente Midden-Drenthe (www.middendrenthe.nl/etp) is een meldpunt waar meer informatie te lezen is over het onderzoek maar ook kunnen hier vragen worden gesteld of klachten worden gemeld. De gezamenlijke milieudienst RUDD zorgt voor afhandeling van klachten via het centrale loket.

Wob-verzoek trillingsonderzoek fietstunnel N372

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten documenten inzake het uitgevoerde trillingsonderzoek, in de periode van 11 mei 2020 tot en met 18 mei 2020, bij de fietstunnel N372 openbaar te maken.

De gepubliceerde documenten zijn te vinden op: https://www.provincie.drenthe.nl/loket/wet-regelgeving/wet-openbaarheid/wob-verzoeken/

Brief aan informateur

Gedeputeerde Staten en de Vereniging Drentse Gemeenten (VDG) hebben een brief gestuurd aan de informateur voor een nieuw regeerakkoord.

AvA GAE

Op basis van de afspraken binnen het Protocol Verbonden Partijen wordt voorzien in het schriftelijk aanbieden van de Jaarstukken 2020 en de 1e Kwartaalrapportage 2021 Groningen Airport Eelde aan Provinciale Staten. Tevens is het Jaarverslag A&RDF 2020 inzake het routefonds toegezonden en zijn actuele ontwikkelingen toegelicht.