GS-besluitenijst 8 juni 2021


Startsubsidie Bewonersinitiatief Naoberschap Plus

Gedeputeerde Staten kennen een startsubsidie toe van € 4.860,- aan het bewonersinitiatief Naoberschap Plus in Wateren voor een nieuwe woonleefgemeenschap voor senioren in het dorp. Het project draagt bij aan de ambities van de Sociale Agenda om initiatieven van nieuwe woonvormen in Drenthe te ondersteunen.

Lidmaatschap landelijk netwerk Clean Energy Hubs

Drenthe sluit aan bij het landelijk netwerk van Clean Energy Hubs. Dit stimuleert de inzet van duurzame brandstoffen voor personen- en goederenvervoer in de provincie en draagt bij aan een toekomstbestendige economie (sterke, slimme en groene economie met impact).

Beantwoording schriftelijke vragen VVD-fractie over werkloosheid HEMA-gemeenten

Gedeputeerde Staten hebben schriftelijke vragen van de VVD-fractie over de oplopende werkloosheid in de provincie Drenthe beantwoord. De beantwoording is te vinden op www.drentsparlement.nl.

Advies winningsplan gasvelden LDS Westerveld

Gedeputeerde Staten adviseren de minister van Economische Zaken en Klimaat over het winningsplan van Vermilion Energy B.V. voor de kleine gasvelden LDS in de gemeente Westerveld. Zij geven enkele technische adviezen en vragen aandacht voor de zorgen van inwoners vanwege de cumulatie van de gaswinning in Westerveld. Ook wijzen zij op de noodzaak van een goede verdeling van de lusten en lasten van de gaswinning.

Beleidsplan 2021-2025, verbreding scope en verruiming financieringsaanbod Drentse Energie Organisatie

Het college van Gedeputeerde Staten heeft ingestemd met een verbreding van de scope van de Stichting Drentse Energie Organisatie (DEO) en hierbij behorend een verruiming van het financieringsaanbod. DEO en het college zijn van mening dat DEO ook in de komende jaren een belangrijke rol kan blijven vervullen in het realiseren van projecten in Drenthe, die zijn gericht op CO2-reductie. Dit sluit aan bij de inzet van het college en de afspraken in het Klimaatakkoord.

Stichting DEO: Jaarverslag en Jaarstukken 2020

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het ter informatie toezenden van de Jaarrekening en het Jaarverslag 2020 en het Beleidsplan 2021-2025 van de Drentse Energie Organisatie aan Provinciale Staten.

PFOS-verontreiniging ETP-terrein

Gedeputeerde Staten trekken € 20.000,-- uit voor onderzoek naar een PFOS-verontreiniging op het ETP-terrein in Wijster. Bij de bouw van een mestvergister is grond afgegraven waarin poly- en perfluoralkylstoffen (PFOS) is aangetroffen, ook wel bekend onder de verzamelnaam PFAS.

De grond is niet ernstig verontreinigd en mag worden verwerkt op het eigen terrein. Het onderzoek dat samen met bedrijven op het ETP-terrein wordt uitgevoerd is bedoeld om omvang, oorzaak en mogelijke risico’s in beeld te brengen.

Reactie op instemmingsbesluit zoutwinning te Veendam

Gedeputeerde Staten zenden een brief aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de zoutwinning in de gemeente Veendam door het bedrijf Nedmag. De minister nam een definitief besluit over de wijziging van het winningsplan en over de daarbij horende omgevingsvergunningen. Zoutwinning heeft bodemdaling tot gevolg en daardoor invloed op de waterhuishouding, zodat er kosten zijn. In de brief wordt aan de minister gevraagd financiële waarborgen te eisen op grond van de Mijnbouwwet, zodat er zekerstelling is dat die kosten vergoed zullen worden als de zoutwinning eindigt.

Hoger beroep ontheffing Wet natuurbescherming Groningen Airport Eelde

Het college van Gedeputeerde Staten gaat in hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland over de ontheffing voor beheer van vogels en andere dieren op Groningen Airport Eelde (GAE).

De rechter heeft in haar uitspraak van 3 mei jl. aangegeven dat de ontheffing aan GAE op formele gronden niet zonder een faunabeheerplan, opgesteld door een faunabeheereenheid, had kunnen worden verleend. Hiermee vernietigde de rechtbank de zogenaamde beslissing op bezwaar door de provincie.

Gedeputeerde Staten zijn echter van mening dat een faunabeheerplan niet nodig is, omdat het alleen lokaal beheer betreft, op het terrein van de luchthaven. Daarbij vindt het college dat GAE zelf beschikt over voldoende kennis en expertise om dit beheer goed en als bedoeld uit te voeren.

De ontheffing voor beheer van vogels en andere dieren op GAE blijft in stand. Binnen 12 weken wordt een nieuwe beslissing op bezwaar genomen door Gedeputeerde Staten.

Toekennen subsidie herstructurering fabrieksterrein De Gloep te Exloo

Gedeputeerde Staten hebben besloten een bijdrage van € 150.000,-- beschikbaar te stellen voor de herontwikkeling van het voormalige fabrieksterrein De Gloep te Exloo. Met de ontwikkeling van 12 appartementen en 16 grondgebonden woningen is een kwalitatief hoogwaardige invulling gevonden voor dit lastig te herontwikkelen gebied.
Zie voor meer informatie het persbericht.

Subsidieverstrekking HRK Plus aan Coevorden

Gedeputeerde staten stemmen in met het voornemen tot het verlenen van € 600.000,--  aan de gemeente Coevorden voor uitvoering van het activiteitenplan binnenstad Coevorden. Dit voornemen wordt omgezet in een definitieve subsidieverlening als blijkt dat Provinciale Staten geen wensen of bedenkingen hebben. De gemeente Coevorden wil deze middelen van het Herstructureringsfonds Ruimtelijke Kwaliteit 2021 PLUS inzetten om de gevelaanpak te continueren, vastgoed te transformeren en voor een kwaliteitsimpuls in de openbare ruimte. Daarmee kan Coevorden de transitie van voormalige winkelstad naar bezoekersstad vervolmaken.
Zie voor meer informatie het persbericht.

Subsidiëring realisatie circulair kunstgras voetbalveld EHS’85 te Emmen (HB)

Gedeputeerde Staten hebben besloten om een subsidie van € 15.000,-- toe te kennen aan EHS’85 te Emmen voor de aanleg van een circulair kunstgrasveld. De grasvezels zijn afbreekbaar in de bodem en de hele mat kan aan het einde van zijn leven gecomposteerd worden. Een veld met dergelijke eigenschappen is nog niet eerder ontwikkeld. Voordat het innovatieve product commercieel uitgerold kan worden, moet het getest worden onder natuurlijke omstandigheden. Dit project voorziet daarin.

Zie voor meer informatie het persbericht.