GS-besluitenlijst 24 augustus 2021


Intentieverklaring "Werklandschappen van de toekomst; Groene Gezonde Klimaatbestendige Bedrijventerreinen"

Gedeputeerde Staten hebben besloten de intentieverklaring te ondertekenen voor het project "Werklandschappen van de toekomst: Groene, gezonde en klimaatbestendige bedrijventerreinen". Voor het programma wordt onder andere door IVN landelijk een aanvraag ingediend bij het Nationaal Groeifonds. Het programma heeft als doel om bedrijventerreinen te creëren waar mensen graag werken, die de gezondheid bevorderen en die klimaatbestendig en rijk aan biodiversiteit zijn. Middels vergroening wordt dit doel gerealiseerd.

Provinciale bijdrage voor de Technologie Innovatie Hub Assen (TechHub)

Gedeputeerde Staten verlenen de TechHub in Assen een bijdrage van € 80.000,--. Doel van het initiatief is het mkb in Assen en omgeving op een laagdrempelige wijze toegang te bieden tot technologische kennis en ondernemers in een duurzame structuur samen te laten werken en te ondersteunen bij innovaties. Hierbij ligt de focus op Smart Industry.

De TechHub loopt inmiddels anderhalf jaar. Het grootste deel van de periode is overschaduwd door de corona-pandemie. Daardoor heeft het initiatief zich nog niet zo kunnen ontwikkelen als beoogd.  De € 80.000,-- wordt ingezet om een extra impuls te geven aan de ontwikkeling van de TechHub.

Tweede Voortgangsrapportage Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw

Het Rijk en de drie noordelijke provincies hebben de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw (NIL) gesloten. De Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw ondersteunt en ontwikkelt de komende jaren duurzame initiatieven in acht gebieden, verspreid over Noord-Nederland. Voor Drenthe zijn dat de gebieden Drents Plateau en Drents-Groningse Veenkoloniën. De Voortgangsrapportage brengt de uitvoering van de Regio Deal in de periode derde kwartaal 2020 tot en met het tweede kwartaal 2021 in beeld. Deze rapportage geeft ook de financiële stand van zaken weer.

Subsidie herbestemming boerderij ‘Bruntingerhof’ in Orvelte

Gedeputeerde Staten hebben besloten een subsidie van € 400.000,-- te verlenen in de kosten van herbestemming van de ‘Bruntingerhof’ in Orvelte. De voormalige boerderij wordt herbestemd tot bezoekersinformatiecentrum voor en door Orvelte.

Verstrekken van een subsidie in de vorm van een lening van € 10 miljoen aan het MKB Fonds Drenthe

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om een lening ter waarde van € 10 miljoen aan het MKB Fonds Drenthe te verstrekken. Met deze middelen kan het fonds risicofinanciering blijven verstrekken aan Drentse mkb-bedrijven die willen groeien of innoveren. Dit voorstel is een uitwerking van de Investeringsagenda PLUS 2020-2023. Zie voor meer informatie het persbericht.

Wob-verzoek Zuidpoort-Terheijl

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten documenten inzake de ontwikkelingen te Zuidpoort-Terheijl openbaar te maken.

De gepubliceerde documenten zijn te vinden op: https://www.provincie.drenthe.nl/loket/wet-regelgeving/wet-openbaarheid/wob-verzoeken/

Benoeming lid Raad van Commissarissen NV NOM

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de voordracht van de Raad van Commissarissen NV NOM om mevrouw P. Rengers-Loudon als lid raad van commissarissen NV NOM per 1 augustus 2021 voor een periode van vier jaar te benoemen.

Vaststelling ontwerp geactualiseerde Gastvrije natuur - Natuurvisie 2040

Gedeputeerde Staten hebben het ontwerp van de geactualiseerde Gastvrije natuur - Natuurvisie 2040 vastgesteld en vrijgegeven voor ter inzagelegging. Diverse ontwikkelingen op natuurgebied waaronder het Programma Natuur, stikstof en Natura 2000, de landelijke Bossenstrategie en het Klimaatakkoord zijn aanleiding geweest voor de actualisatie van deze natuurvisie.