GS-besluitenlijst 20 april 2021


Voorfinanciering uitvoering beschikking LEADER Zuidoost-Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben besloten tot voorfinanciering van LEADER-project In Glas verpakt van de Historische Vereniging Nieuw-Buinen Buinerveen. Het gaat om een project, dat een subsidie vanuit LEADER toegezegd heeft gekregen, waarvan de initiatiefnemers niet beschikken over het benodigde startkapitaal. Door een deel van de subsidie in de vorm van een lening vooraf uit te keren, kunnen de initiatiefnemers van start met de uitvoering.

Toezichtsbrief huisvesting statushouders

Gedeputeerde Staten sturen de Drentse gemeenten een brief om aan te geven dat het toezicht op de huisvesting van statushouders weer actief wordt hervat vanaf 1 juli 2021. Op dit moment koppelt het COA - na een periode met geen of weinig statushouders - weer volop mensen aan gemeenten om hiermee de achterstanden bij de IND weg te werken. Dit betekent dat gemeenten per 1 januari 2022 voldoende mensen moeten hebben gehuisvest.

Wijziging subsidieplafond JOLA 2020

Het subsidieplafond van het Openstellingsbesluit voor Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers wordt verhoogd. Dit om de ingediende projecten die voldoende punten hebben gescoord voor een positieve beoordeling, ook daadwerkelijk subsidie te kunnen verlenen.

Samenwerkingsafspraken NOVI (Nationale Omgevingsvisie)

Gedeputeerde Staten sturen ter informatie de samenwerkingsafspraken NOVI (Nationale Omgevingsvisie) naar Provinciale Staten. De samenwerkingsafspraken zijn ondertekend door de minister van BZK en de koepelorganisaties IPO, VNG en de Unie van Waterschappen (UvW).

Invulling adviesrol Gedeputeerde Staten inzake de Mijnbouwwet

Gedeputeerde Staten sturen een brief naar Provinciale Staten en de Drentse gemeenten waarin zij uiteenzetten hoe zij hun rol als wettelijke adviseur van de minister van Economische Zaken en Klimaat inzake Mijnbouwwet procedures invullen.

Jaarverslag interbestuurlijk toezicht Wabo 2020

Jaarverslag 2020 interbestuurlijk toezicht Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en zenden dit toe aan de Drentse gemeenten en het waterschap Drents Overijsselse Delta.

De provincie ziet toe op uitvoering van de wet en geeft in het verslag aanbevelingen voor verbetering daarvan.

Uitwerking motie M 2020-17 Stageregeling Corona

Om het aantal stage- en leerplekken voor met name mbo-studenten die woonachtig zijn in Drenthe te vergroten, is € 200.000,-- beschikbaar waarmee bedrijven en instellingen een tegemoetkoming kunnen krijgen in de kosten van de begeleiding. Deze regeling is de uitwerking van de motie “Stageregeling Corona”, die in oktober 2020 door Provinciale Staten is aangenomen.

Investeringsagenda Plus 2020-2023; Universiteit van het Noorden, Campus Emmen

Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten een bedrag van € 6.000.000,-- dat in de Investeringsagenda is gereserveerd voor de Universiteit van het Noorden te besteden aan de totstandkoming van de Regiocampus Emmen. Zie voor meer informatie het  persbericht.

Actualisatie Natuurvisie en Flora- en faunabeleidsplan

Gedeputeerde Staten hebben besloten Provinciale Staten te informeren over het proces van de actualisatie van de Natuurvisie en het Flora- en faunabeleidsplan.

Voorgenomen besluit toekennen overbruggingsfinanciering en extra krediet brandweerkazerne Groningen Airport Eelde

Provinciale Staten zijn per brief geïnformeerd over het voorgenomen aandeelhoudersbesluit over het toekennen van overbruggingsfinanciering voor de jaren 2021 en 2022 en een extra krediet voor de realisatie van een nieuwe brandweerkazerne aan Groningen Airport Eelde. De dekking hiervan wordt bekostigd uit de eerder aan GAE beschikbaar gestelde middelen.

Afdoening toezegging gedaan in de vergadering van de Statencommissie OGB van  17 juni 2020; Plan van Aanpak Toezicht RUDD

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over het Plan van Aanpak dat de RUDD heeft gemaakt om de kwaliteit van het toezicht op de provinciale inrichtingen te verbeteren.

IT Hub Hoogeveen

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor het gebouw van de IT Hub in eigen beheer te realiseren en vragen Provinciale Staten hiervoor een investeringskrediet beschikbaar te stellen van  
€ 1.500.000,-- vanuit de hiervoor reeds beschikbaar gestelde middelen. Zie voor meer informatie het persbericht.

Beantwoording vragen PVV-fractie over bossenstrategie in Drenthe

Gedeputeerde Staten beantwoorden vragen van Provinciale Staten over de implementatie van de landelijke bossenstrategie in Drenthe.  De beantwoording hiervan is te vinden op www.drentsparlement.nl

GR RUD Drenthe; Jaarrekening 2020

Gedeputeerde Staten sturen de Jaarrekening 2020 van de RUD Drenthe ter informatie aan Provinciale Staten.

Beantwoording vragen JA21-fractie over eigendomsverhoudingen zonneparken

Gedeputeerde Staten hebben vragen van de JA21-fractie over de eigendomssituatie van zonneparken beantwoord. De beantwoording hiervan is te vinden op www.drentsparlement.nl

Beantwoording vragen JA21-fractie over een ‘onrealistische energietransitie’

Gedeputeerde Staten hebben vragen van de JA21-fractie over een ‘onrealistische energietransitie’ beantwoord. De beantwoording hiervan is te vinden op www.drentsparlement.nl

Brief besteding stelpost coronamaatregelen

Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten om wensen en bedenkingen op het voornemen om aan zes projecten een bijdrage toe te kennen uit de stelpost coronamaatregelen. Het gaat om  € 24.500,-- voor Project 'Vitamine A' van de gemeente Aa en Hunze, € 94.000,-- voor  Zomerprogrammering 2.0, € 100.000,-- voor extra terrasdekens voor Drentse horeca € 225.000,-- voor de ophoging van het subsidieplafond en uitvoeringskosten van de regeling duurzame terrasverwarming, € 300.000,-- voor de aanpak van het Kompasplein Wildlands en € 250.000,-- voor extra toezicht en handhaving in de natuur. Vanwege het urgente karakter van enkele van deze voorstellen zal deze brief in de Statenvergadering van woensdag 21 april a.s. worden besproken.

MER-procedure Waterberging Onlanden

Gedeputeerde Staten hebben een brief verstuurd aan Waterschap Noorderzijlvest in verband met de voorbereiding van een MER-procedure voor de Onlanden.

Subsidieregeling Stimulering CO2-reductie mkb en oplossingen netcongestie

Gedeputeerde Staten hebben de Subsidieregeling Stimulering CO2-reductie mkb en oplossingen netcongestie vastgesteld. Deze regeling heeft als doel het wegnemen van praktische belemmeringen voor realisatie van duurzame energieopwekking en energiebesparing. Op grond van de regeling kan subsidie aangevraagd worden voor haalbaarheidsonderzoek in twee categorieën. In de eerste categorie gaat het om subsidie voor haalbaarheidsonderzoek naar alternatieve aansluitmogelijkheden als een energie-opwekproject belemmeringen ondervindt vanwege transportschaarste (netcongestie) op het elektriciteitsnetwerk. In de tweede categorie kunnen mkb’ers subsidie aanvragen voor haalbaarheidsonderzoek naar duurzame energieopwekking en gebouwgebonden energiebesparing. De subsidieregeling wordt per 3 mei 2021 opengesteld.

Beantwoording brief Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezit (VGG)

Om de nationale natuurdoelstellingen te realiseren hebben terrein beherende organisaties (TBO’s) vanaf 1993 van Rijk en provincies subsidies verkregen voor grondaankoop om natuur te realiseren. De rechtmatigheid hiervan wordt betwist door de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters. Nog vrij onlangs heeft het Europees Hof een uitspraak gedaan, waarin de Europese Commissie verplicht wordt een onderzoek te starten naar de rechtmatigheid van de destijds verleende staatssteun.

Namens de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters hebben advocaten van het kantoor Stibbe het Rijk en de provincies verzocht om alvast de rente over deze vermeende onrechtmatige staatssteun terug te vorderen bij de TBO’s.

Gedeputeerde Staten geven in hun antwoord aan zich over eventuele vervolgstappen te willen beraden nadat het onderzoek van de Europese Commissie is afgerond.

Wob Hellingbaan station Emmen-Zuid

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten informatie die ten grondslag ligt aan het besluit met betrekking tot de hellingbaan bij station Emmen Zuid openbaar te maken.

Wob-verzoek inzake verwijderen verharding voormalig tankstation N34 Zuidlaren

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten documenten inzake het verwijderen van de verharding bij het voormalig tankstation langs de N34 ter hoogte van Zuidlaren (hmp 106) openbaar te maken.

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA-fractie over de ontwikkelingen rondom de NAM in Assen

Gedeputeerde Staten hebben vragen van de PvdA-statenfractie over een mogelijk vertrek van de NAM uit Assen beantwoord. De beantwoording hiervan is te vinden op www.drentsparlement.nl

GR SNN; Jaarrekening 2020, Conceptbegroting 2022 en Begroting 2021 na wijziging

Gedeputeerde Staten hebben de Jaarrekening 2020 ter kennisname en de Begroting na wijziging 2021 en Conceptbegroting 2022 SNN voor een zienswijze aan Provinciale Staten voorgelegd.

Wob-verzoek inzake verkeersplan bebording, N34 hm 60.3 tot aan hm 62.0

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten documenten inzake het verkeersmanagementplan N34: Verdubbeling N34 Emmen-West – N381 openbaar te maken.

Wob-verzoeken inzake parkeerplaats Westerveld N34

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van twee Wob-verzoeken besloten documenten inzake de parkeerplaats Westerveld (N34) nabij het Noordbargerbos openbaar te maken

Ondertekening Convenant Cultuur 2021-2024 en Samenwerkingsovereenkomst We the North 2021

De provincie Drenthe ondertekent samen met betrokken noordelijke overheden een vierjarig cultuurconvenant voor Noord-Nederland met demissionair minister Van Engelshoven. De zeven noordelijke overheden zijn: provincies Fryslân, Groningen en Drenthe en de steden Assen, Emmen, Leeuwarden en Groningen.  Zoals gebruikelijk staan in het cultuurconvenant afspraken tussen overheden rondom de subsidiëring van instellingen en cultuureducatie in Noord-Nederland. Nieuw is dat de overheden in het convenant ook de wens uitspreken dat gezamenlijk gewerkt wordt aan een ontwikkelagenda voor Noord-Nederland/We the North. Doel van de ontwikkelagenda is concrete gezamenlijke afspraken te maken over hoe we in gezamenlijkheid de kwaliteit van de noordelijke, en daarmee ook de eigen Drentse, Friese en Groningse, cultuursector kunnen doorontwikkelen, zodat deze een impuls kan geven aan het Noorden en op (inter)nationaal niveau weet te opereren. Concreet ontvangen de provincies Drenthe en Fryslan een extra rijksbijdrage ter ontwikkeling en versterking van culturele initiatieven die de potentie hebben om zich te ontwikkelen tot initiatieven van landelijk belang.

Gedeputeerde Staten hebben gedeputeerde Bijl aangewezen om het cultuurconvenant en een samenwerkingsovereenkomst We the North te ondertekenen.