GS-besluitenlijst 13 april 2021


Subsidiëring Drents Energieloket 2021

Gedeputeerde Staten kennen € 125.000,-- subsidie toe aan het Drents Energieloket (DEL) waarmee zij haar activiteiten kan continueren. Dat zal gebeuren onder de noemer ‘De wijken in op weg naar Energieneutraal.’ Inwoners van Drenthe kunnen bij het loket terecht voor vragen over het energiezuiniger maken van hun woning. Met de subsidie kan het DEL ervoor zorgen dat 10.000 woningeigenaren in Drenthe in 2021 stappen maken naar energieneutraal wonen. Een deel van de gedane investeringen zorgt voor werk en inkomen bij Drentse bedrijven en hun werknemers.

Subsidieverlening Geo tour Stichting Kop van Drenthe

De provincie Drenthe stelt € 10.000,-- beschikbaar ten behoeve van het project Geo-tour in de Kop van Drenthe. Deelnemers fietsen of wandelen door de gemeenten Noordenveld, Tynaarlo en Assen en gaan op zoek naar 'schatten'.

Werklijn bij vaststellingen boekjaarsubsidies 2020 als gevolg van de coronacrisis

Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten om bij het vaststellen van de boekjaarsubsidies over 2020, waarbij een gedeelte van de activiteiten door de coronacrisis niet heeft plaatsgevonden, de subsidie vast te stellen op het verleende subsidiebedrag. Het gaat dan om die boekjaarsubsidies waarbij de verantwoording plaatsvindt op basis van een activiteitenverslag dan wel een activiteitenverslag en financieel verslag. Deze werklijn past bij de visie van het college om coulant om te gaan met subsidieontvangers die financieel geraakt worden door de coronacrisis.

Bijdrage noodsteun Shakespeare Theater Diever

Gedeputeerde Staten hebben besloten om als aanvulling op de noodsteun van de gemeente Westerveld een bedrag van € 25.000,-- bij te dragen in de noodsteun aan het Shakespeare Theater Diever.

Reactie aan het Instituut Mijnbouwschade Groningen op het TNO/TU Delft rapport ‘Diepe bodemdaling’

Gedeputeerde Staten stemmen in met een gemeenschappelijke Gronings-Drentse brief aan het Instituut voor Mijnbouwschade Groningen (IMG). Hierin wordt aangedrongen op een gelijke behandeling van de schademeldingen van burgers in de randgebieden van het gebied waar het bewijsvermoeden van toepassing is. Het IMG legde vorig jaar de afhandeling van claims uit deze gebieden stil. Een recent rapport van TNO/TU Delft concludeerde dat diepe bodemdaling en -stijging geen schade kan veroorzaken aan gebouwen. Dit zorgde voor extra onrust over de voortgang van de schadeafhandeling bij inwoners.

Driejarige pilot met het Drents Archief om te komen tot een e-depot

Gedeputeerde Staten hebben besloten via een driejarige pilot samen met het Drents Archief te komen tot een e-depot voor duurzaam beheer van digitale informatie. Dit wordt geregeld door een aanvulling op de bestaande dienstverleningsovereenkomst met het Drents Archief voor het archiefbeheer.

OV-bureau Groningen Drenthe; Kaderbrief Begroting 2022 en Jaarstukken 2020

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten van Drenthe door middel van een Kaderbrief c.q. Ontwerpbegroting over de beoogde begrotingskaders voor 2022 en over de Jaarstukken 2020 van het OV-bureau Groningen Drenthe.

Subsidieverlening New Energy Coalition

Gedeputeerde Staten hebben het voornemen een subsidie van € 200.000,-- te verlenen aan de New Energy Coalition, onder de voorwaarde dat Provinciale Staten geen bedenkingen hebben. Met deze subsidie ondersteunt de New Energy Coalition de Drentse industrie en economie, bij het aantrekken van Europese fondsen, het vormen van samenwerkingsverbanden en het aanjagen van projecten gericht op verduurzaming van de industriële sector in Drenthe.

GR Prolander; Jaarrekening 2020 en Ontwerp-Programmabegroting 2022

Gedeputeerde Staten leggen de Jaarrekening 2020 ter kennisname en de Ontwerp-Programmabegroting 2022 Prolander voor een zienswijze aan Provinciale Staten voor.

Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde van de PVV-fractie over huisvesting statushouders in sociale huurwoningen

Gedeputeerde Staten hebben de vragen van de PPV-fractie inzake de huisvesting van statushouders in sociale huurwoningen beantwoord. De beantwoording is te lezen op www.drentsparlement.nl.

Rapport van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed: ‘Een lappendeken. Zicht op toezicht door provincies.

Gedeputeerde Staten sturen het rapport van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed aan Provinciale Staten.

Jaarverslag Commissie rechtsbescherming 2020

Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van het jaarverslag 2020 van de Commissie rechtsbescherming.

Handvest “Nederland Natuurinclusief”

Gedeputeerde Staten stemmen in met Handvest "Natuurinclusief" en onderstrepen daarmee het belang van natuur voor de samenleving. Het Handvest is een handreiking naar het nieuwe regeerakkoord om meer in natuur te investeren.

Financiële afhandeling halvering grondwaterwinning Terwisscha

De provincie heeft afspraken met Vitens gemaakt over een bijdrage van € 10 miljoen voor de vermindering van de grondwaterwinning Terwisscha in verband met het effect van deze grondwaterwinning op de natuur in het Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold. Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten hierover.

Wob-verzoek inzake vergunningsaanvragen in het kader van de Wet natuurbescherming

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten documenten inzake vergunningsaanvragen in het kader van de Wet natuurbescherming openbaar te maken. Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten hierover met een brief.

Wob-verzoek inzake onderzoeksrapport verdroging, verzuring en vermesting door Prof. R. van Diggelen, Universiteit van Antwerpen

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten documenten inzake het onderzoeksrapport verdroging, verzuring en vermesting door Prof. R. van Diggelen, Universiteit van Antwerpen openbaar te maken.

Wob-verzoek inzake het besluit van 29 januari 2021 inzake een gunningsprocedure

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten documenten in verband met hun besluit van 29 januari 2021 met betrekking tot een verkooptranche van ruilgrond openbaar te maken. PS is per brief geïnformeerd.

Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 Regio Drenthe

Gedeputeerde Staten stemmen in met de Regionale Energiestrategie 1.0 ( RES1.0) en leggen deze ter vaststelling voor aan Provinciale Staten. In de RES 1.0 geven de samenwerkende partners binnen de RES Drenthe (provincie, Drentse gemeenten en de waterschappen) aan welke ruimte er in Drenthe is voor de uitbreiding van hernieuwbare elektriciteit. Het gaat om de hoeveelheid windenergie, zon op dak en zon op land, op basis van bestaande initiatieven in Drenthe, geplande initiatieven en de ambitie van de gemeenten. Drenthe levert hiermee een bijdrage van 3.45 terawattuur aan de nationale doelstelling van 35 terawattuur. Meer informatie over de RES Drenthe is te vinden via energievoordrenthe.nl

MKB Fonds Drenthe

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de resultaten van het MKB-fonds over 2020.

Jaarstukken 2020

Gedeputeerde Staten hebben de Jaarstukken 2020 vastgesteld en doorgeleid naar Provinciale Staten. De jaarstukken zijn ook dit jaar weer digitaal beschikbaar via de website. Via de jaarstukken leggen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten financieel verantwoording af over het boekjaar 2020. Aan Provinciale Staten wordt voorgesteld om het positieve saldo van € 2.696.450,-- toe te voegen aan de Financieringsreserve.

Lekkageproblematiek ondergrondse expositieruimte Drents Museum

Gedeputeerde Staten hebben besloten om de lekkageproblematiek in het Drents Museum te laten onderzoeken en tot een structurele oplossing hiervoor te komen. Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten hierover per brief.

Intentieovereenkomst met Drents Museum over gebouwaanpassingen en nieuwe collectiepresentatie

Gedeputeerde Staten hebben besloten om gedeputeerde Jumelet aan te wijzen om de intentieovereenkomst met het Drents Museum tot samenwerking rondom gebouwaanpassingen en de nieuwe collectiepresentatie namens Gedeputeerde Staten te ondertekenen. Deze overeenkomst zal concrete uitwerking vinden in een samenwerkingsovereenkomst.