GS-besluitenlijst 1 maart 2022


Subsidieverlening aan Stichting Voortgezet Onderwijs Meppel e.o. voor kosten vervoer inzake Sterk Techniek Onderwijs

Gedeputeerde Staten verlenen een eenmalige subsidie van € 50.000,--  aan Sterk Techniek Onderwijs. Deze bijdrage is bedoeld voor de kosten van vervoer van Drentse leerlingen techniekonderwijs naar bijvoorbeeld bedrijven of technische kennisinstellingen tot en met het schooljaar 2023-2024. Dergelijke bezoeken dragen bij aan het enthousiasmeren van jongeren voor een opleiding en loopbaan in de technieksector.

Subsidiëring Drentse Startup en Young Business Award​

​De provincie Drenthe steunt de Drentse Startup en de Young Business Award (YBA) 2022 met een subsidie van € 25.000,--. De Young Business Award (YBA) is een aantal jaren geleden opgericht door jonge ondernemers uit de regio Emmen, om Drenthe aantrekkelijker te maken voor innovatieve startups. Dit past binnen de provinciale doelstelling om een mkb-vriendelijk klimaat te stimuleren, zowel voor zzp-ers, starters als doorgroeiers. Het initiatief is inmiddels uitgegroeid tot een groot landelijk event. De finale vindt plaats in het Atlas Theater in Emmen en wordt op zondag 12 juni 2022 uitgezonden op RTL Z. Meer informatie staat op www.youngbusinessaward.com en www.drentsestartup.com.

Beantwoording vragen GroenLinks-fractie over oliewinning in Drenthe

Gedeputeerde Staten beantwoorden Statenvragen over oliewinning in Drenthe. De beantwoording is  te vinden op www.drentsparlement.nl.

Beantwoording schriftelijke vragen van de PvdA-fractie over het Didam-arrest woningbouw

Gedeputeerde Staten hebben de vragen van de PvdA-fractie inzake het Didam-arrest woningbouw beantwoord. De beantwoording is te vinden op www.drentsparlement.nl.

Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde van de GroenLinks-fractie over ‘stikstof in Drenthe’

Gedeputeerde Staten geven antwoord op gestelde vragen van de GroenLinks fractie over stikstof in Drenthe. De beantwoording is te vinden op www.drentsparlement.nl.

Uitvoering motie M 2021-46 Onderzoek cumulatieve effecten bestrijdingsmiddelen

Gedeputeerde Staten hebben uitvoering gegeven aan de motie ‘Onderzoek cumulatieve effecten Bestrijdingsmiddelen'. Zij hebben een brief gestuurd aan de Ministeries van VWS en LNV waarin wordt opgeroepen om nader onderzoek te doen naar cumulatieve effecten van bestrijdingsmiddelen en toe te werken naar verbetering van het toelatingsbeleid, waarbij de risico’s van cumulatie van middelen worden meegenomen.

Tripartite vaststellingsovereenkomst zandwinning De Huttenheugte

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten in een brief over de voortgang en de informatievoorziening van de zandwinning De Huttenheugte bij Dalen. Gebleken is dat de kosten te laag zijn ingeschat en de opbrengsten te hoog. Gedeputeerde Staten lichten toe hoe ze het project tot een goede afronding willen brengen.

Kaderbrief 2023 Prolander

Gedeputeerde Staten sturen zoals gebruikelijk de Kaderbrief 2023 van Prolander aan Provinciale Staten. De Kaderbrief bevat o.a. de uitgangspunten voor het opstellen van de programmabegroting voor 2023.

EK Wegwielrennen 2023

Gedeputeerde Staten willen zich inzetten om de organisatie van het EK Wegwielrennen 2023, een internationaal topsportevenement, naar Drenthe te halen. Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om hiervoor een bijdrage van € 900.000,--  te reserveren uit de Investeringsagenda PLUS 2020-2023 om de organisatie van dit internationale topsportevenement in Drenthe mogelijk te maken.

Subsidie onderzoek magnesiumchloride aan WUR Dairy Campus

Gedeputeerde Staten hebben besloten om € 125.000,-- beschikbaar te stellen voor een onderzoek naar het effect van het toedienen van magnesiumchloride aan mest op de emissie van stikstof uit stallen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de provincie Drenthe in samenwerking met de provincie Groningen op de Dairy Campus van de WUR in Leeuwarden.