GS-besluitenlijst 21 december 2021


Benoeming en herbenoemingen leden van de Adviescommissie Schade Grondwater

Gedeputeerde Staten benoemen de heer W.J. de Lange als lid van de Adviescommissie Schade Grondwater (ACSG) en herbenoemen huidige leden voor de periode van 1 januari 2022 tot 1 januari 2026. De ACSG is een landelijke commissie die alle 12 provincies adviseert over schade die ontstaat bij drinkwaterwinningen en andere grondwateronttrekkingen in het kader van artikel 7.19 van de Waterwet. Alle provincies dienen afzonderlijk in te stemmen met de (her)benoemingen van de commissieleden.

Subsidieverlening project Natuur en beleven van Staatsbosbeheer

Gedeputeerde Staten hebben € 27.000,-- beschikbaar gesteld ten behoeve van het project Natuur en beleven van Staatsbosbeheer.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Subsidiëring ondersteuningsprogramma's talenten Topsport Noord 2022

Gedeputeerde Staten hebben besloten om € 92.500,-- subsidie te verlenen aan Topsport Noord voor de uitvoering van het ondersteuningsprogramma aan talentvolle sporters en de activiteiten in het kader van de Noordelijke Topsportagenda.

Wijziging Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls recreatief fietsnetwerk Drenthe

De provincie Drenthe stelt in 2022 €3.000.000,- beschikbaar om de kwaliteit van recreatieve fietspaden te verbeteren. Gemeenten, natuurterrein beherende organisaties en particuliere grondeigenaren hebben de mogelijkheid om projectvoorstellen in te dienen en via de (gewijzigde) subsidieregeling bij te dragen aan een optimaal Drents fietsnetwerk.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Subsidieverlening 'de List van Coevorden'

Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten om een bedrag van € 60.000,-- beschikbaar te stellen voor locatietheaterstuk ‘dein Coevorden’. In 2022 viert de culturele gemeente van Drenthe het 350-jarig ontzet. De stichting Mooie Verhalen gaat het verhaal van schoolmeester/koster Mijndert van der Thijnen voor een groot publiek in Coevorden op de bühne brengen. Het project is onderdeel van het jaarprogramma van Culturele gemeente Coevorden - Verbonden in Verhalen.

Ondertekenen Memorandum of Understanding voor projectvoorstel SynERGIZE

Gedeputeerde Staten hebben een Memorandum of Understanding ondertekend voor het projectvoorstel SynERGIZE. Dit projectvoorstel wordt door het Nederlandse consortium van NEC, GETEC, RECOY en de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met partners uit Finland en Italië ingediend bij de Europese Unie in het kader van de subsidieregeling Horizon Europe.

Het doel van het project is het ontwikkelen en valideren van oplossingen voor de vergroening van de industrie, met als demonstratielocatie GETEC Park Emmen. GETEC wil oplossingen ontwikkelen en demonstreren om duurzaam geproduceerde elektriciteit en stoom aan afnemers aan te kunnen bieden op het terrein. De flexibele inzet van duurzaam geproduceerde elektriciteit en waterstof wordt met een softwaresysteem zodanig aangestuurd dat CO2-emissies en kosten van warmtediensten worden geminimaliseerd.

Onderzoeksprotocol bij vermoeden van ambtelijke integriteitsschendingen

Gedeputeerde Staten hebben het ‘Onderzoeksprotocol bij vermoedens van ambtelijke integriteitsschendingen’ vastgesteld als onderdeel van het Integriteitsbeleid van de provincie. Het protocol is een aanvulling op de ‘Regeling melden vermoedens van een misstand’ in bijlage 2 van de provinciale cao.

Ondertekening Bestuursovereenkomst Waterverdeling regio IJsselmeergebied

Gedeputeerde Staten stemmen in met de Bestuursovereenkomst Waterverdeling regio IJsselmeergebied. Hiermee geeft de provincie invulling aan de bestuurlijke afspraken die zijn gemaakt binnen de regio IJsselmeergebied in tijden van (dreigend) watertekort. Gedeputeerde Hans Kuipers is namens Gedeputeerde Staten aangewezen om de overeenkomst – uiterlijk in februari 2022 – te ondertekenen. De bestuursovereenkomst heeft als intentie om een nieuwe verdringingreeks op te nemen in de provinciale omgevingsverordening. Provinciale Staten worden per brief geïnformeerd over dit proces.

Statenbrief Woonagenda en moties 2021-19, 2021-23, 2021-30 en 2021-38

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de uitvoering van de Drentse Woonagenda. In de brief wordt een toelichting gegeven op de succesvolle inzet het Impulsteam Wonen, een van de instrumenten uit de Woonagenda, maar ook hoe belangrijk een goede lobby is. Voor Drenthe heeft dit al tot mooie successen geleid, waaronder een forse bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds voor Zuidoost Drenthe. Ook wordt uitgelegd hoe in samenwerking met alle gemeenten de ambitie van 10.000 woningen erbij in Drenthe in 2030, tot uitvoering gebracht wordt. Een aantal moties op het thema wonen worden hiermee ook afgedaan.

Subsidiëring project 'De Droomfabriek' van de Stichting Welzijnsorganisatie Sedna te Emmen

Gedeputeerde Staten hebben het voornemen de Stichting Welzijnsorganisatie Sedna een subsidie te verlenen van € 177.000,-- voor het project ‘De Droomfabriek’. Aan provinciale staten wordt het project voorgelegd voor eventuele wensen en bedenkingen.

Subsidiëring project 'Opzetten zorgketen' van de Stichting Acanthis te Hoogeveen

Gedeputeerde Staten hebben het voornemen de Stichting Acanthis een subsidie te verlenen van € 150.000,-- voor het project ‘Opzetten zorgketen’. Aan provinciale staten wordt het project voorgelegd voor eventuele wensen en bedenkingen.

OV-bureau: aangepaste begrotingen 2021 en 2022, meerjarenraming 2023-2026, dienstregeling 2022 en vastgestelde tarieven 2022

Provinciale Staten worden geïnformeerd over de vastgestelde tarieven, goedgekeurde dienstregeling en gewijzigde begrotingen 2021 en 2022 van het OV-bureau Groningen Drenthe.

Verlening subsidie aan het Nationaal Warmtefonds

Gedeputeerde Staten hebben het voornemen om een subsidie van € 1.600.000,-- te verlenen aan Nationaal Warmtefonds voor het toepassen van rentekorting in Drenthe op de Energiebespaarlening. Woningeigenaren en VvE’s krijgen 1% rentekorting op de landelijke, door het Nationaal Warmtefonds gehanteerde rente. Door de provinciale korting op de rente van de Nationale Energiebespaarlening is het sinds 2017 al voor bijna 3000 woningeigenaren mogelijk geweest om te investeren in verduurzaming van de eigen woning. Door de bestaande subsidie voort te zetten met een bedrag van € 1.600.000,-- wordt het succes van de Energiebespaarlening voortgezet. En kunnen meer woningeigenaren en VvE’s hun woning verduurzamen.

Werkplan Sociale Agenda 2022

Gedeputeerde Staten hebben het werkplan 2022 voor de Sociale Agenda vastgesteld en vragen Provinciale Staten om een zienswijze. In het plan worden drie speerpunten benoemd: verbeteren van gelijke kansen, bevorderen van positieve gezondheid en het stimuleren van bewonersinitiatieven op leefbaarheid en wonen. De Sociale Agenda loopt van 2020 tot en met 2023, Provinciale Staten ontvangen jaarlijks een werkplan met daarin de actuele stand van zaken.

Health Hub Roden

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de ontwikkelingen bij de Health Hub Roden. De Stichting Health Hub Roden ontvangt een exploitatiesubsidie van € 141.360,-- ter compensatie van door corona weggevallen inkomsten over het jaar 2021.

Wijziging van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018

Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten om een zienswijze met betrekking tot de conceptwijziging van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018. Deze voorgestelde wijziging betreft de mogelijkheid te geven aan agrarische bedrijven om uit te breiden omwille van het dierenwelzijn.

Akte van toewijzing in kader van uitvoering Inrichtingsplan Veenhuizen

Gedeputeerde Staten hebben besloten de akte van toewijzing te ondertekenen waarmee invulling wordt gegeven aan de toewijzing van eigendom van een aantal onroerende zaken zoals opgenomen in het Inrichtingsplan Veenhuizen.

Financieel toezicht begrotingen 2022 Drentse gemeenten

Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld dat de begrotingen van de twaalf Drentse gemeente aan de eisen voldoen die in de Gemeentewet worden gesteld. Dit besluit is bekendgemaakt aan de gemeenten. Ook is het besluit per brief naar Provinciale Staten gestuurd.

Subsidieverlening aan camping Ronostrand in het kader van het Recreatie Excellentie Programma van Vitale Vakantieparken Drenthe

Het college van Gedeputeerde Staten heeft – op advies van de Stuurgroep VVP - vanuit het programmabudget Vitale Vakantieparken Drenthe (VVP) € 100.000,-- subsidie beschikbaar gesteld voor camping Ronostrand in Een. Camping Ronostrand is het zesde park in Drenthe dat een subsidie krijgt vanuit het REX programma. Camping Ronostrand investeert onder andere in vijf bijzondere accommodaties, een camperveld, een nieuw speelveld met het thema ‘oer stoer’ en een verbetering van de horeca.

Het project wordt uitgevoerd in het kader van het REX- programma van VVP. Het REX-programma is bedoeld voor vakantieparken in Drenthe die de potentie en de ambitie hebben om tot de Nederlandse en/of Europese top in hun segment te behoren. Het doel van het REX-programma is een kwaliteitsimpuls te geven aan het aanbod in de verblijfsrecreatie in Drenthe en de kopgroep van excellente bedrijven in Drenthe te vergroten.

Samenwerkingsovereenkomst RegioCampus Emmen

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst RegioCampus Emmen. In deze overeenkomst hebben de deelnemende onderwijspartners, de gemeente Emmen en de provincie afspraken vastgelegd over de juridische en administratieve samenwerking binnen het project RegioCampus. De gedeputeerden Brink en Vedelaar zijn aangewezen om de overeenkomst te ondertekenen.