GS-besluitenlijst 14 december 2021


Begrotingssubsidies voor de projecten Symfonica in D, GoClassic, Klassiek in ’t Veen en de Drentse ArchitectuurPrijs

Gedeputeerde Staten zijn voornemens om de komende jaren de subsidiëring van de talentontwikkelingsprojecten voor klassieke muziek Symfonica in D en GoClassic voort te zetten. Dat geldt ook voor de subsidiëring van de programmering van de stichting Klassiek in ’t Veen en de Drentse ArchitectuurPrijs. Het voornemen van Gedeputeerde Staten geeft de betreffende organisaties zekerheid voor de komende jaren. De subsidies voor 2022 komen uit middelen die in de begroting zijn vastgesteld. Voor de jaren 2023 en 2024 geldt uiteraard het voorbehoud van goedkeuring van de begroting door Provinciale Staten.

Subsidieverlening Recreatieve Versterking Gasselterveld van Staatsbosbeheer

De provincie Drenthe stelt € 135.000,- beschikbaar ten behoeve van het project Recreatieve versterking Gasselterveld van Staatsbosbeheer. Hiermee wordt de verkeersveiligheid met name tijdens de topdrukte verhoogd. Ook worden er veiligheidscamera’s geplaatst. Daarnaast wordt om bedrijven te interesseren zich aan de recreatieplas te vestigen, een marktconsultatie uitgevoerd.

De ontwikkelingen in het Gasselterveld vinden hun basis in de in 2010 door gemeente Aa en Hunze, Provincie Drenthe en Staatsbosbeheer gezamenlijk opgestelde Ontwikkelingsvisie Gasselterveld. Meer informatie is te vinden op www.aaenhunze.nl/gasselterveld.

Verlenging subsidieregeling Voortoetsen drainagebuizen en beregeningsputten

Gedeputeerde Staten hebben de subsidieregeling "drainagebuizen en beregeningsputten rondom Natura 2000-gebieden" verlengd tot en met 31 december 2022. Met deze regeling komt het college agrarische bedrijven tegemoet die te maken krijgen met hoge kosten vooruitlopend op formele vergunningaanvragen om nieuwe drainagebuizen en beregeningsputten aan te leggen in en om Natura 2000-gebieden. Het betreft een bestaande regeling die met een collegebesluit jaarlijks moet worden verlengd.

Verlenging samenwerkingsovereenkomst Verkeerscentrale Noord- en Oost-Nederland

Gedeputeerde Staten hebben besloten om de huidige samenwerkingsovereenkomst met de verkeerscentrale Noord- en Oost-Nederland te verlengen tot en met 2023.

Samenwerkingsovereenkomst en subsidie Freshem-NL

Gedeputeerde Staten hebben besloten € 145.000,-- beschikbaar te stellen aan het samenwerkingsproject FRESHEM-NL. Met dit project wordt met elektromagnetische metingen vanuit een helikopter in kaart gebracht hoe de verdeling van zoet en zout grondwater is in verschillende gebieden. De meetgegevens geven inzicht in de beschikbaarheid van zoet water en biedt de mogelijkheid om die watervoorraad beter te beschermen. In Drenthe is het de bedoeling dat er gemeten wordt in het noordwesten van de provincie. Met FRESHEM-NL is het mogelijk om in de diepere kleilagen in dat gebied metingen te doen. In dit project werken zeven provincies en waterschappen, vijf drinkwaterbedrijven en twee kennisinstituten samen. Het project loopt tot 1 december 2025.

Managementletter 2021

Ieder jaar stelt de huisaccountant van de provincie een Managementletter op voor de directie en het college van Gedeputeerde Staten. Hierin geeft de accountant aan hoe het staat met de bedrijfsvoering en interne processen van de provincie, zoals aanbestedingen, subsidieverstrekkingen en automatisering. Dit geeft de organisatie de gelegenheid haar processen te verbeteren. Het college van Gedeputeerde Staten geeft in zijn reactie aan de aanbevelingen over te nemen. De Managementletter wordt ter bespreking aangeboden aan de Begeleidingscommissie Accountant (BCA) van Provinciale Staten.

Afdoening toezeggingen Onderzoek permanente vertegenwoordiging in Nedersaksen en Monitoring Duitslandagenda in P&C-cyclus

Afdoening toezeggingen gedaan over Onderzoek permanente vertegenwoordiging in Nedersaksen en over Monitoring Duitslandagenda in P&C-cyclus.

Incidentele subsidie voor Samen voor een dementievriendelijk Zuidwest Drenthe van de BOKD

Het college van Gedeputeerde Staten verleent een subsidie van € 122.230,-- aan de BOKD voor het project ‘Samen voor een dementievriendelijk Zuidwest Drenthe’. Hiermee wordt een Odensehuis in Meppel en in Havelte opgezet. Verder wordt het geld besteed aan trainingen en voorlichting op het gebied van dementie. Dit project sluit aan bij de ambitie vanuit de Sociale Agenda om te werken aan een dementievriendelijk Drenthe waarin iedereen ertoe doet en erbij hoort. In dit project werken Netwerk Dementie Drenthe, Stichting Odensehuis Meppel, Welzijn Mensenwerk en Alzheimer Nederland (Afdeling Drenthe) samen.

Verlengen realisatietermijn Binnenstadfonds

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over het verlengen van de realisatiedeadline van het Binnenstadfonds als gevolg van de coronacrisis. Gemeenten krijgen een jaar langer de tijd, tot en met 31 december 2022, om het Binnenstadfonds uit te voeren.

Wijziging subsidieregeling voorkomen schade door wolven provincie Drenthe

Gedeputeerde staten hebben besloten heel Drenthe aan te wijzen als wolvenrisicogebied en daarmee de subsidieregeling voorkomen schade door wolven open te stellen voor de gehele provincie. Ook is besloten het subsidieplafond voor de regeling met € 200.000,-- te verhogen en is er ingestemd met het advies een wolvenconsulent aan te stellen.

Vaststelling gewijzigde Subsidieregeling behoud/herbestemming karakteristiek bezit in Drenthe 2021-2024

Gedeputeerde Staten hebben de (gewijzigde) subsidieregeling ‘behoud/herbestemming karakteristiek bezit in Drenthe 2021-2024’ vastgesteld. De subsidieregeling, die met ingang van 1 januari 2021 in werking trad, kent twee financieringsvormen: subsidie in de vorm van een geldbedrag en in de vorm van een laagrentende lening. Doel van de regeling is en blijft om karakteristiek bezit in Drenthe te behouden en (dreigende) leegstand en verval hiervan te voorkomen en door herbestemming te stimuleren. Meer informatie is te vinden op www.provincie.drenthe.nl/subsidie en www.restauratiefonds.nl/particulier/financieren/alle-financieringen/drents-monumentenfonds.

Cultuurmonitor Drenthe 4 - cultuur & corona

In opdracht van het college van Gedeputeerde Staten is de afgelopen maanden gewerkt aan de Cultuurmonitor Drenthe. In deze uitgave wordt de impact van de coronacrisis op de culturele sector geschetst. Uitgangspunt voor de monitor zijn drie thema's: Vraag & aanbod, Cultureel werkkapitaal en Digitalisering. Op basis van vragenlijsten en gesprekken met het veld zijn knelpunten en kansen uit deze crisis voor de sector in kaart gebracht, met als doel herstel en versterking van de sector. De monitor wordt ter kennisneming aangeboden aan Provinciale Staten.

Beantwoording Statenvragen naar aanleiding van de brief over de verkregen werelderfgoedstatus van de Koloniën van Weldadigheid

Gedeputeerde Staten beantwoorden de vragen die tijdens de commissie FCBE door de fractie van D66 zijn gesteld naar aanleiding van de brief over de verkregen werelderfgoedstatus van de Koloniën van Weldadigheid.

Uitvoeringsprogramma VTH 2022

Gedeputeerde Staten hebben het Uitvoeringsprogramma VTH 2022 vastgesteld. In dit programma is aangegeven op welke wijze het team VTH de aan het team opgedragen wettelijke taken in 2022 zal gaan uitvoeren. Het college stuurt het uitvoeringsprogramma ter informatie aan Provinciale Staten.

Programma 2021-2027 van Noord-Nederland voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Gedeputeerde Staten stellen het EFRO-programma voor 2021-2027 vast. Samen met de provincies Groningen en Fryslân dient de provincie Drenthe dit programma in bij de Europese Commissie, om de toegekende EFRO-middelen daadwerkelijk te kunnen besteden. Voor Noord-Nederland betreft dit 108 miljoen euro. 
Het EFRO-programma voor Noord-Nederland is een innovatieprogramma voor het regionale MKB, met als doel het vergroten van het vermogen van bedrijven om te innoveren en het versterken van het Noord-Nederlandse innovatie ecosysteem. Hiermee wordt de samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties bedoeld om gezamenlijk tot nieuwe oplossingen te komen. In het voorjaar van 2022 wordt bericht van de Europese Commissie over goedkeuring van dit programma verwacht.