GS-besluitenlijst 7 december 2021


Wijziging Subsidieregeling sportevenementen Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben besloten om de Subsidieregeling sportevenementen op enkele punten aan te scherpen. Met ingang van 1 januari 2022 kunnen evenementen die gebruikmaken van deze subsidieregeling een bijdrage van maximaal 75% aanvragen ten opzichte van een vorige aanvraag.  Hierdoor kunnen meer organisatoren gebruikmaken van deze regeling.

Subsidiëring ‘Inzet kansencoach project Kansen4Kinderen’ gemeenten Meppel, De Wolden en Westerveld en Stichting Leren & Leven voor opleiding en training kansencoaches

Gedeputeerde Staten verlenen een subsidie van €66.441,-- aan de gemeente Meppel voor de inzet van een kansencoach. Gemeente De Wolden ontvangt € 37.195,--  en gemeente Westerveld  € 26.289,-- voor inzet van een kansencoach. Ook verlenen Gedeputeerde Staten € 25.000,-- subsidie aan de Stichting Leren & Leven voor het ontwikkelen van de opleiding van kansencoaches in alle Drentse gemeenten. De inzet van een kansencoach is onderdeel van het project Kansen4Kinderen. Door de inzet van de kansencoach wordt de instroom in de geïndiceerde jeugdzorg aantoonbaar verminderd. Het project draagt bovendien bij aan het verbeteren van gelijke kansen voor alle kinderen. Kansen4Kinderen is een lerend netwerk, gestart vanuit de Regio Deal Zuid- en Oost Drenthe en Hardenberg, en wordt nu ook vanuit de Sociale Agenda ondersteund zodat het project in heel Drenthe uitgerold kan worden.

N34; Uitgifte tankstation locaties te Erm West en Erm Oost

Gedeputeerde Staten zijn voornemens om in 2022 twee tankstations uit te geven bij Erm West en Erm Oost. De locaties zullen verhuurd worden op basis van een inschrijving net nog op te stellen wegingsfactoren.

Subsidie Talentenjagers Hoogeveen

Gedeputeerde Staten verlenen een incidentele subsidie van € 25.000,-- aan Talentenjagers Hoogeveen (voorheen weekendschool). Talentenjagers werkt aan de toekomst van kinderen, die om verschillende redenen extra uitdaging en plezier kunnen gebruiken. Kinderen krijgen een steuntje in de rug om hun talenten beter te ontwikkelen. Met de bijdrage van de provincie kan Talentenjagers uitbreiden, extra begeleiders aanstellen, een duurzame organisatiestructuur neerzetten en andere financieringsbronnen aanboren. De provincie draagt bij vanuit de Sociale Agenda, omdat het project helpt bij het verbeteren van gelijke kansen voor kinderen.

Subsidie voor FietsAlarmering FieConn

De provincie verstrekt een eenmalige bijdrage aan de productontwikkeling en vermarkting van een uniek fietsvaldetectiesysteem. Dit systeem, genaamd FietsAlarmering, is een klein apparaatje dat aan de voorvork van een fiets wordt gemonteerd en dat bij een val automatisch belt met een door de gebruiker vooraf aangegeven contactpersoon. De (seniore) fietser heeft hier zelf geen telefoon voor nodig. Het systeem levert gegevens op die de provincie als wegbeheerder goed kan gebruiken bij het verbeteren van de verkeersveiligheid van het fietsverkeer.

Afwijzing aanvraag incidentele subsidie ‘Meet the Northern Industry 2021’ van de Friese Exportclub

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben besloten de subsidieaanvraag voor een bijdrage aan de organisatie van het netwerkevenement ‘Meet the Northern Industry 2021’ af te wijzen.

Subsidie Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met een subsidie aan de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe. Met de subsidie werkt de gebiedscoöperatie een meerjarig project of samenwerking uit op het gebied van hernieuwbare energie en toekomstgerichte landbouw (verkorten van lokale voedselketens).

Ophogen subsidieplafond Uitvoering LEADER Zuidoost-Drenthe 2021

Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten om het subsidieplafond voor LEADER Uitvoering 2021 in Zuidoost-Drenthe te verhogen. Er is reeds bestaand budget beschikbaar en er is veel belangstelling om met LEADER een project uit te voeren. LEADER werkt aan leefbaar platteland en laat daarbij de uitvoering over aan de inwoners van het gebied.

Regio Deal Zuid- en Oost Drenthe: projecten 6e tranche

Gedeputeerde Staten besluiten onder voorbehoud van een positief advies van de stuurgroep Regiodeal Zuid- en Zuidoost 3 miljoen euro vrij te maken voor nieuwe en bestaande projecten op het gebied van werken, welzijn en wonen. Communicatie over de projecten 6e tranche wordt gecoördineerd vanuit het Regiobureau.

Beantwoording schriftelijke vragen PVV-fractie over veiligheidsincident station Emmen

Het college van Gedeputeerde Staten heeft vragen van de PVV-fractie over een veiligheidsincident bij het treinstation van Emmen beantwoord. De beantwoording is te vinden op www.drentsparlement.nl .

Afdoening toezegging over Wet open overheid

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de inwerkingtreding van de Wet Open Overheid.

Planning bestuurlijke jaarcyclus 2022 en afdoening motie M 2021-29

Gedeputeerde Staten van Drenthe informeren Provinciale Staten over de planning van de bestuurlijke jaarcyclus 2022 en de invulling van de motie om van de Voorjaarsnota meer een ambitiedocument te maken.

Wob-verzoek inzake Shell, NAM en ExxonMobil

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten in januari 2022 documenten inzake Shell, NAM en ExxonMobile openbaar te maken. Het besluit en de achterliggende documenten zijn dan te vinden op www.provincie.drenthe.nl/wob. De documenten worden pas enkele weken na dit besluit openbaar, omdat niet alle ingediende zienswijzen in het besluit verwerkt zijn. Deze wettelijke termijn geeft belanghebbenden de mogelijkheid om voor de openbaarmaking te reageren.

Benoeming gedeputeerde Vedelaar

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van de benoeming van gedeputeerde Vedelaar op  1 december 2021, vanwege het vertrek van gedeputeerde Bijl, hun portefeuilleverdeling, vervangingsregeling en vertegenwoordiging in Prolander, OV-bureau en IPO vastgesteld.

Regionale adaptatiestrategie en Regionale uitvoeringsagenda 2022- 2027 werkregio Fluvius

Gedeputeerde Staten hebben de Regionale Adaptatie Strategie en de Regionale Uitvoeringsagenda 2022-2027 van de werkregio Fluvius vastgesteld. Hierin staat beschreven hoe in deze regio samen met de andere overheden omgegaan wordt met het veranderende klimaat. De overheden voeren gezamenlijk maatregelen uit die bijdragen aan een klimaatveerkrachtige regio. De provincie draagt € 229.000,-- bij aan de uitvoering van de plannen in de komende zes jaar. Om klimaatadaptieve maatregelen versneld uit te voeren steunt het college ook de eerste aanvraag van de werkregio Fluvius voor de Impulsgeldregeling van het Rijk. Provinciale Staten worden per brief geïnformeerd.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Subsidieverlening Stichting Sport Drenthe 2022

Gedeputeerde Staten hebben besloten om een subsidie van € 148.640,--  te verlenen aan SportDrenthe voor activiteiten die zijn gericht op stimulering van sportdeelname voor iedereen, ook wel breedtesport genoemd.

Subsidieregeling Oplossingen Netcongestie bij Duurzame Energieproductie

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de subsidieregeling Oplossingen Netcongestie bij Duurzame Energieproductie en stellen hiervoor een bedrag van € 550.000,-- beschikbaar. De regeling is bedoeld voor initiatiefnemers van duurzame energieprojecten die hun elektriciteit niet kwijt kunnen op het elektriciteitsnetwerk. Initiatiefnemers kunnen subsidie aanvragen voor haalbaarheidsonderzoek naar alternatieve oplossingen of voor de uitvoering van technische oplossingen wanneer zij tegen netcongestie aanlopen. Bijvoorbeeld voor een accusysteem of voor een intelligent regelsysteem dat de lokale vraag naar elektriciteit afstemt op de beschikbaarheid van lokaal geproduceerde elektriciteit.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Subsidie project Plan Boom

Gedeputeerde Staten hebben besloten een incidentele subsidie van €100.000,-- aan Landschapsbeheer Drenthe te verlenen voor de uitvoering van het project Plan Boom.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Rapportage Commissaris van de Koning over gevoerde gesprekken rond het programma Duurzame bollenteelt in Drenthe

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de rapportage van de commissaris van de Koning over de gesprekken en vervolgstappen in het kader van het programma Duurzame bollenteelt in Drenthe.

AvA van GAE op 13 december 2021

De aandeelhouders van Groningen Airport Eelde hebben op 13 december onder meer ingestemd met de definitieve jaarrekening 2020 en de begroting 2022. Gedeputeerde Staten lichten deze besluiten in een brief aan Provinciale Staten toe.

Wielerbaan Assen

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de voortgang van de realisatie van plannen met betrekking tot het Wielercentrum in Assen. In het voorjaar van 2021 heeft de provincie Drenthe hiervoor een bijdrage toegezegd aan de gemeente Assen. Vanwege gestegen bouwkosten lukt het de gemeente Assen op dit moment niet om een aannemer te selecteren en te starten met de werkzaamheden.

Propositie stikstof en natuur

Gedeputeerde Staten hebben besloten om in te stemmen met de propositie Stikstof en Natuur die namens het IPO-bestuur aan het Rijk aangeboden zal worden over de rol die de provincies willen innemen met betrekking tot de transitie van de landbouw en de aanpak van de stikstofproblematiek. Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met het voorstel om een verkenner namens de provincies aan te stellen. Provinciale Staten worden hierover geïnformeerd.

Samenwerking met de Drentse gemeenten inzake cultuur

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de ondertekening door gedeputeerde Nelleke Vedelaar van een convenant met de Drentse gemeenten voor het voortzetten van de samenwerking op cultureel gebied in de periode 2022-2024.