GS-besluitenlijst 23 november 2021


Aansluiten bij het landelijke Boa Registratie Systeem

Gedeputeerde Staten hebben besloten om aan te sluiten bij het landelijke Boa Registratie Systeem voor de uitwisseling van politiegegevens.

Herbenoeming leden PAC Sociale Agenda provincie Drenthe 2020-2023

Gedeputeerde Staten hebben besloten alle leden van de Provinciale Adviescommissie Sociale Agenda te herbenoemen tot het einde van de looptijd van de Sociale Agenda. Meer informatie over de adviescommissie en de leden is te vinden op: www.provincie.drenthe.nl/adviescommissie

Totaalbeeld IBT waterschap Vechtstromen 2021 van de provincie Overijssel

Het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe heeft kennisgenomen van het door het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel vastgestelde en toegestuurde Totaalbeeld interbestuurlijk toezicht (IBT) waterschap Vechtstromen 2021.

Subsidie Vasaliskunstwerk gemeente Noordenveld

Het college van Gedeputeerde Staten stelt een subsidie van € 20.000,-- beschikbaar aan de gemeente Noordenveld voor een kunstwerk op het Heereborchplein in Roden. Inspiratiebron voor het kunstwerk is de dichteres Vasalis, die meer dan dertig jaar in Roden woonde. Naar verwachting wordt het kunstwerk in de zomer opgeleverd .

Verlenging opsporingsvergunning geothermie ‘Erica’

Gedeputeerde Staten en B&W van de gemeente Emmen verzoeken de minister van Economische Zaken en Klimaat om verlenging van de geothermieconcessie 'Erica'. Zij hopen op deze wijze de ontwikkeling van geothermie in Zuidoost-Drenthe te versnellen.

Controleplan 2021/2022

Het college van Gedeputeerde Staten heeft ingestemd met het Controleplan 2021/2022 als voorbereiding op de wettelijk verplichte rechtmatigheidsverantwoording bij de Jaarrekening.

Samenwerkingsovereenkomst ‘Kansen verzilveren 2021’ provincie Drenthe en gemeente Groningen

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Groningen (als centrumgemeente voor de arbeidsmarktregio Groningen) voor de gezamenlijke uitvoering van de subsidieregeling ‘Kansen verzilveren voor vakmanschap 2021’. Deze regeling beoogt een bijdrage te leveren aan de realisatie van een weerbare en wendbare arbeidsmarkt en de versterking van de economische structuur in Noord-Nederland.

Begroting 2022 ‘Nazorg fonds gesloten stortplaatsen provincie Drenthe'

Het college van Gedeputeerde Staten, in de hoedanigheid van Algemeen Bestuur van het ‘Nazorg fonds gesloten stortplaatsen provincie Drenthe’, heeft het Dagelijks Bestuur goedkeuring verleend om het beleid van het Nazorg fonds uit te voeren met de daaraan verbonden baten en lasten, zoals opgenomen in de Begroting 2022 van het Nazorg fonds.

Hoger beroep ontheffing Wet natuurbescherming Groningen Airport Eelde

Gedeputeerde Staten hebben besloten nogmaals hoger beroep in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, in de zaak over het beheer van dieren op Groningen Airport Eelde (GAE). Drie partijen hebben bezwaar gemaakt tegen de verleende ontheffing die het vliegveld heeft voor het beheer van dieren op haar luchthaventerrein. Op 27 oktober jl. heeft de Rechtbank uitspraak gedaan.  
De rechtbank heeft met haar eerdere uitspraak van 3 mei jl. aangegeven dat de ontheffing voor beheer van dieren aan GAE op formele gronden niet zonder een faunabeheerplan als bedoeld in de Wet natuurbescherming had kunnen worden verleend. Echter het verweer van twee partijen was slechts betrokken, de derde partij was hierbij per abuis niet gevoegd. Het beroep van de derde partij is nu alsnog behandeld door de Rechtbank en de uitspraak blijft in lijn met die van 3 mei jl. Gedeputeerde Staten blijven van mening dat voor het beheer van dieren op GAE geen faunabeheerplan nodig is.

Het beheer vindt alleen binnen de hekken van het luchthaventerrein plaats en de luchthaven beschikt over voldoende expertise om zelf het beheer ter hand te nemen. Daarom gaan Gedeputeerde Staten ook tegen deze uitspraak in hoger beroep.

Evaluatie Into Nature

Het college van Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten per brief over de evaluatie van Into Nature.

Realisatie van de provinciale herplantplicht

Gedeputeerde Staten hebben besloten voor de realisatie van de provinciale herplantplicht een grondvoorraad aan te houden en de realisatie van de herplantplicht te beleggen in de werkprocessen van het Programma Natuurlijk Platteland.

Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks-fractie over latente ruimte in PAS-vergunningen

Gedeputeerde Staten hebben de vragen van GroenLinks over latente ruimte in PAS-vergunningen beantwoord.

De beantwoording is te vinden op www.drentsparlement.nl

Gebiedsgerichte aanpak stikstof; Gebiedsverkenningen

Gedeputeerde Staten hebben de Gebiedsverkenningen stikstof vrijgegeven. In het Koersdocument Drentse aanpak stikstof zijn de drie stappen voor deze aanpak beschreven. Met het vrijgeven van de Gebiedsverkenningen wordt de eerste stap afgerond. De Gebiedsverkenningen stikstof Drenthe zijn weergegeven in een interactieve viewer waarin verschillende data over stikstofemissie en –depositie, alsmede over de natuur in Drenthe, in kaartbeelden bijeen zijn gebracht.

De Gebiedsverkenningen vormen het startpunt en de bouwsteen voor het verdere proces van de gebiedsgerichte aanpak stikstof, welke moet leiden tot gebiedsagenda’s en uiteindelijk medio 2023 tot een Gebiedsplan Stikstof Drenthe.

Subsidiëring Van Gogh in Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben besloten bij te dragen aan een Van Gogh jaar in 2023. Het college is voornemens om in aanloop naar 2023 in 2021 een subsidie beschikbaar te stellen van € 100.000, -- aan Marketing Drenthe voor de uitvoering van de eerste fase van het project ‘Van Gogh in Drenthe’ en € 150.000, -- aan ZODfilm voor het realiseren van een film over Van Gogh. Aan Provinciale Staten wordt gevraagd om eventuele wensen en/of bedenkingen te uiten.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Beantwoording schriftelijke vragen CU-fractie over NAM verkoop kleine gasvelden

Gedeputeerde Staten beantwoorden vragen van de ChristenUnie-fractie over verkoop gasvelden NAM. De beantwoording is te vinden op www.drentsparlement.nl

Beantwoording schriftelijke vragen CDA-fractie over gevolgen verkoop olieveld Schoonebeek

Gedeputeerde Staten beantwoorden vragen van de CDA-statenvragen over de gevolgen van de verkoop olieveld Schoonebeek.

De beantwoording is te vinden op www.drentsparlement.nl

Subsidieregeling collectieve wooninitiatieven Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben de nieuwe subsidieregeling voor het ondersteunen van wooninitiatieven vastgesteld. De provincie stelt € 150.000,-- beschikbaar voor startsubsidies. Een inwoner kan maximaal € 5.000,-- aanvragen. Daarnaast biedt de regeling de mogelijkheid tot het aanvragen van een lening van maximaal € 50.000,-- in de ontwikkelfase van een wooninitiatief. Hiervoor is in totaal € 500.000,-- beschikbaar. De regeling wordt vanuit de Sociale Agenda en de Woonagenda mogelijk gemaakt en draagt bij aan toekomstbestendig wonen en een levendig en sociaal Drenthe. Meer informatie en de voorwaarden vindt u op www.provincie.drenthe.nl/wooninitiatieven of staat in het persbericht.

Zie voor meer informatie het persbericht.

3e Actualisatie/slotwijziging 2021 (15e wijziging van de Begroting 2021)

Gedeputeerde Staten leggen Provinciale Staten de 3e Actualisatie/slotwijziging 2021 (15e wijziging van de Begroting 2021) en het overzicht meerjarige incidentele budgetten ter vaststelling voor.

Financiële bijdragen ten behoeve van busconcessie Groningen Drenthe en treinconcessie Vechtdallijnen

Gedeputeerde Staten hebben subsidies beschikbaar gesteld voor de exploitatie van de busconcessie Groningen Drenthe en de treinconcessie Emmen – Zwolle in 2022, vervanging van vijf kaartautomaten bij de stations van de Vechtdallijn, een verbetering van buslijn 27 in het exploitatiejaar 2021 en de pilot met vliegende teams tot het einde van dit jaar ten behoeve van extra reizigerscontroles op de spoorlijn Emmen – Zwolle.

IBT provincie Drenthe 2021 op uitvoering medebewindstaken gemeenten 2020

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe heeft het Integraal overzicht IBT provincie Drenthe 2021 op uitvoering medebewindstaken gemeenten 2020 vastgesteld. Het college informeert de colleges van Burgemeester en Wethouders (B&W) van de Drentse gemeenten hierover per brief. De provincie heeft wettelijk de taak toezicht te houden op de uitvoering van medebewindstaken door de gemeenten. Het Integraal overzicht bevat het oordeel van de provinciale toezichthouders op de toezichtdomeinen ruimtelijke ordening, omgevingsrecht, monumenten, huisvesting statushouders en archief. Op basis daarvan heeft het college besloten geen verdere stappen te nemen richting gemeenten anders dan de reguliere interventie (waar nodig).

Wob-verzoek inzake communicatie omtrent natuur

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek, inzake communicatie met terreinbeherende organisaties omtrent natuurgebieden, geen documenten aangetroffen over de gevraagde informatie. Derhalve wordt er geen informatie openbaar gemaakt.

Financieel toezicht Begrotingen 2022 gemeenschappelijke regelingen Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld dat er voor de Begrotingen 2022 van de hieronder genoemde gemeenschappelijke regelingen geen redenen zijn voor het instellen van preventief (vooraf) toezicht: 
- Werkvoorzieningsschappen: EMCO-groep, Stark, Werkplein Drentsche Aa en Reestmond 
- Overige gemeenschappelijke regelingen: Veiligheidsregio Drenthe, Recreatieschap Drenthe, GGD Drenthe, Gemeentelijke Kredietbank Drenthe, Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen en Publiek Vervoer Groningen Drenthe. 
 
Gelijktijdig hebben Gedeputeerde Staten besloten om voor de GKB een afwijkende kasgeldlimiet vast te stellen. Door de aard van de werkzaamheden is de financieringsbehoefte van de kredietbank in verhouding tot het begrotingstotaal groter dan van andere gemeenschappelijke regelingen. De Wet financiering decentrale overheden biedt het college deze mogelijkheid. Door het vaststellen van een hogere limiet kan de GKB binnen de regels in haar financieringsbehoefte blijven voorzien.

Subsidie gemeente Hoogeveen voor realisatie bedrijventerrein Riegmeer

Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om een bijdrage van € 575.000,-- toe te zeggen aan de gemeente Hoogeveen voor de realisatie van bedrijventerrein Riegmeer. Met deze bijdrage kan de gemeente een afvalwaterleiding aanleggen zodat er afvalwater met fosfaat op de juiste manier afgevoerd wordt.

Tussenevaluatie Programma Natuurlijk Platteland

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van het rapport waarin het Programma Natuurlijk Platteland is geëvalueerd. De uitkomsten van dit rapport zullen als input dienen voor de actualisatie van het programma. Provinciale Staten en alle betrokken gebiedspartners kunnen kennisnemen van het rapport.

Provinciale prestatieovereenkomst 2022 tussen Provincie Drenthe en Prolander

Gedeputeerde Staten hebben de prestatieovereenkomst 2022 tussen de provincie Drenthe en Prolander vastgesteld en gedeputeerde Jumelet gemandateerd om deze te ondertekenen. In de prestatieovereenkomst staan de werkzaamheden die Prolander in 2022 voor de Provincie Drenthe in het kader van het Programma Natuurlijk Platteland en het Programma Natuur gaat uitvoeren. Het gaat om werkzaamheden om het Natuurnetwerk Nederland (NNN) via functieverandering en inrichting, natuurherstelmaatregelen, monitoring, (agrarisch) natuurbeheer en landbouwstructuurverbetering te realiseren. Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten hierover per brief.