GS-besluitenlijst 16 november 2021


Subsidie ondertitelen tv-nieuwsuitzendingen RTV Drenthe

Gedeputeerde Staten verlenen een eenmalige subsidie van € 50.000,-- aan Stichting RTV Drenthe voor het ondertitelen van tv-nieuwsuitzendingen van RTV Drenthe.

Declaration of support Peat Pals for LIFE

Gedeputeerde staten stemmen in met een Declaration of Support voor de LIFE subsidieaanvraag van Natuurmonumenten ‘Peal Pals for Life’. Zij ondersteunen hiermee de aanvraag van Natuurmonumenten die gericht is op veenherstel.

Incidentele subsidie voor bijdrage aan de subsidieregeling "Klimaat Actief!" 2022 van het waterschap Drents Overijsselse Delta

Gedeputeerde Staten stellen ook voor 2022 een bedrag van € 50.000,-- beschikbaar voor de subsidieregeling "Klimaat Actief!" van het waterschap Drents Overijsselse Delta. De regeling maakt het voor inwoners aantrekkelijker laagdrempelige maatregelen te treffen die bijdragen aan een klimaatveerkrachtig Drenthe. Het kan gaan om de volgende maatregelen: regenwater langer vasthouden, geveltuintjes aanleggen en daktuinen (groene daken) maken. In 2021 heeft de provincie ook bijgedragen aan de regeling. Hierdoor konden een schoolplein in Zuidwolde en meerdere groene daken aangelegd worden in Meppel en Hoogeveen.

Herbenoeming leden commissie Culturele prijs van Drenthe

Het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe heeft besloten om de heer Bart-Jan Schinkel, mevrouw Marieke van der Heide en de heer Mark Lisser te herbenoemen voor een periode van een jaar in de commissie Culturele prijs van Drenthe.

Wijziging Subsidieregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit 2021

Gedeputeerde Staten hebben besloten om de subsidieregeling Herstructurering Ruimtelijke kwaliteit 2021 op enkele punten aan te scherpen. Met ingang van 1 januari 2022 mag een project waarvoor subsidie wordt aangevraagd nog niet zijn gestart zonder schriftelijke toestemming van Gedeputeerde Staten. Daarnaast dient een aanvrager nadrukkelijk aan te tonen dat er sprake moet zijn van een onrendabele top. Met deze wijzigingen wordt de uitvoering van de regeling versterkt.

Subsidiëring projecten in het kader van Ontwikkeling Koloniën van Weldadigheid

De provincie Drenthe verstrekt een bijdrage aan negen projecten in de Koloniën van Weldadigheid in zowel Frederiksoord-Wilhelminaoord als Veenhuizen, gericht op kwalitatieve ontwikkeling van de vrijetijdseconomie, duurzame ruimtelijke ontwikkeling en ontwikkeling van culturele activiteiten.

Letter of Support Luchtvaart in Transitie

Gedeputeerde Staten steunen het "Luchtvaart in Transitie" voorstel voor het Nationale Groeifonds. In dit voorstel wordt de ambitie van Groningen Airport Eelde voor een Hydrogen Valley Airport ecosysteem beschreven. Dit ecosysteem heeft betrekking op het implementeren van waterstof en het verduurzamen van de maakindustrie, energievoorziening, kennisontwikkeling en vlieg- en luchthavenoperatie rondom de luchtvaart.

Coronasubsidies cultuur 2021

Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten aan de musea van provinciaal belang een subsidie van € 25.000, -- beschikbaar te stellen voor het opvangen van de gevolgen van de coronacrisis. Het gaat hierbij om het Herinneringscentrum Kamp Westerbork in Hooghalen, het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen, het Hunebedcentrum in Borger, Museum de Buitenplaats in Eelde, Museum de Proefkolonie in Frederiksoord en het Veenpark in Barger-Compascuum. Daarnaast krijgt stichting Veenbrand een bijdrage van € 70.000,-- zodat het theaterproject in 2022 doorgang kan vinden.

GR RUD Drenthe: brief Dagelijks Bestuur (DB) van 20 oktober 2021 over vastgestelde begroting 2022

Het college van Gedeputeerde Staten heeft ermee ingestemd om de brief van het Dagelijks Bestuur van de RUD Drenthe toe te sturen aan Provinciale Staten. In de brief wordt de Begroting 2022 en reactie op de zienswijzen van Provinciale Staten en de gemeenteraden toegelicht door de RUD.

PS brief Project Versnelling Toezicht RUDD

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de voortgang van het project Versnelling Toezicht dat de RUDD heeft gemaakt om de kwaliteit van het toezicht op de provinciale inrichtingen te verbeteren.

Afdoening toezegging gedaan in de vergadering van PS van 2 juni 2021 over Motie bodemdaling en funderingsherstel (M 2021-16)

Gedeputeerde Staten van Drenthe sturen de op 2 juni jl. door Provinciale Staten aangenomen motie over bodemdaling en funderingsherstel aan de ministers van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties en Infrastructuur en Waterstaat. Er wordt bij de ministers op aangedrongen dat er snel een duurzame, adequate en laagdrempelige regeling moet komen om gedupeerde bewoners financieel te hulp te kunnen schieten. Provinciale Staten worden geïnformeerd over de financiële instrumenten om gedupeerde burgers financieel te kunnen ontlasten en op welke termijn deze beschikbaar zullen zijn. Daarnaast worden PS geïnformeerd over de resultaten van de quick scan naar waar de funderingsproblematiek zich in Drenthe voordoet of kan gaan voordoen.

Siteholderschap UNESCO werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de taken die de provincie Drenthe op zich neemt als siteholder voor het nieuwe UNESCO werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid en hebben Provinciale Staten hierover geïnformeerd.

Subsidietoekenning HRK Plus aan de gemeente Midden-Drenthe

Gedeputeerde Staten stemmen in met voornemen tot verlenen € 246.000,-- uit het Herstructureringsfonds Ruimtelijke Kwaliteit 2021 PLUS voor gemeente Midden-Drenthe. Als Provinciale Staten geen wensen of bedenkingen hebben, wordt er € 246.000,-- aan de gemeente Midden-Drenthe verleend voor uitvoering van het activiteitenplan ‘Torenlaan/Nassaukade’. Met de subsidie wordt het tijdelijke parkeerterrein aan de Ventweg-/Torenlaan/Nassaukade aangepast en opgewaardeerd. Hiermee kan de gebiedsontwikkeling van deze locatie worden afgerond en krijgt de zuidwestzijde van het centrum van Beilen een uitnodigende entree met beter passende parkeerterreinen.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Subsidieverlening Regiostedenfonds aan Assen

Gedeputeerde Staten stemmen in met het voornemen tot het verlenen van € 4.550.000,--  aan de gemeente Assen. Dit voornemen wordt omgezet in een definitieve subsidieverlening als blijkt dat Provinciale Staten geen wensen of bedenkingen hebben. De gemeente Assen wil de middelen van het Regiostedenfonds inzetten voor het compacter maken, vergroenen, verbeteren van het wonen en fietsen en het versterken van cultuur in het centrum.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Subsidieverlening Regiostedenfonds aan Emmen

Gedeputeerde Staten stemmen in met voornemen tot het verlenen van een subsidie Regiostedenfonds aan de gemeente Emmen op basis van het Regiostedenfonds.

Gedeputeerde staten stemmen in met het voornemen tot het verlenen van € 4.550.000,--  aan de gemeente Emmen. Dit voornemen wordt omgezet in een definitieve subsidieverlening als blijkt dat Provinciale Staten geen wensen of bedenkingen hebben. De gemeente Emmen wil de middelen van het Regiostedenfonds inzetten voor het compacter maken, vergroenen, verbeteren van het wonen en fietsen en het versterken van cultuur in het centrum.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Subsidieverlening Regiostedenfonds aan Meppel

Gedeputeerde Staten stemmen in met voornemen tot het verlenen van een subsidie Regiostedenfonds aan de gemeente Meppel op basis van het Regiostedenfonds.

Gedeputeerde staten stemmen in met het voornemen tot het verlenen van € 2.650.000,--  aan de gemeente Meppel. Dit voornemen wordt omgezet in een definitieve subsidieverlening als blijkt dat Provinciale Staten geen wensen of bedenkingen hebben. De gemeente Meppel wil de middelen van het Regiostedenfonds inzetten voor het compacter maken, vergroenen, verbeteren van het wonen en fietsen en het versterken van cultuur in het centrum.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Kansen verzilveren voor vakmanschap 2021

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten een brief gestuurd over de uitvoeringsregeling ‘Kansen verzilveren voor vakmanschap 2021’. Deze regeling beoogt een bijdrage te leveren aan de realisatie van een weerbare en wendbare arbeidsmarkt en de versterking van de economische structuur in Noord-Nederland.

Reactie Vaststellingsbesluit gaswinning Groningenveld 2021-2022

Gedeputeerde Staten sturen een reactie aan de minister van Economische Zaken en Klimaat op het Vaststellingsbesluit Groningenveld 2021-2022, waarin de mogelijke kussengaswinning uit de gasopslag Norg is aangekondigd. Gedeputeerde Staten verzoeken de minister om hen in de toekomst op een meer gepaste wijze te informeren over voor Drenthe relevante ontwikkelingen. Daarnaast dringen Gedeputeerde Staten er nogmaals op aan dat het bewijsvermoeden wordt toegepast conform de oude contourenkaart voor het toepassingsgebied rondom Norg, zowel in de huidige situatie als in de mogelijk toekomstige situatie dat de gasopslag overbodig is en het kussengas gewonnen wordt.