GS-besluitenlijst 2 november 2021


Voorfinanciering uitvoering subsidiebeschikkingen LEADER Zuidoost- en Zuidwest-Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben besloten tot voorfinanciering van de LEADER-projecten “het bruisende dorpscentrum van Eexterveen borrelt over” en “Kunstenplan Diever”.

Het gaat om projecten, die een subsidie vanuit LEADER toegezegd hebben gekregen, waarvan de initiatiefnemers niet beschikken over het benodigde startkapitaal. Door een deel van de subsidie in de vorm van een lening vooraf uit te keren, kunnen de initiatiefnemers snel van start met de uitvoering.

Vaststellen bebouwde komgrenzen Wegenwet gemeente Westerveld

Gedeputeerde staten van Drenthe hebben de bebouwde komgrenzen van de gemeente Westerveld, op basis van de Wegenwet, bij besluit vastgesteld.

Provinciale cofinanciering OP EFRO project Chemische recycling van uitdagende reststromen naar topkwaliteit rPET

Gedeputeerde Staten van Drenthe stellen aan Provinciale Staten voor een cofinancieringsbijdrage beschikbaar te stellen van € 363.948,-- voor de uitvoering van het project ‘Chemische recycling van uitdagende reststromen naar topkwaliteit rPET’. Het betreft de realisatie van een proces waarmee vuil bronmateriaal vanuit de textiel- en tapijtindustrie probleemloos verwerkt kan worden. Daadwerkelijke realisatie van dit proces zal leiden tot versterking van de marktpositie van de betrokken bedrijven en kennisinstellingen en daarmee tot doorontwikkeling van de groene chemie in Zuidoost-Drenthe. De toekenning van de subsidie is onder voorwaarde van een positief oordeel van Provinciale Staten.

Tarieven busvervoer Groningen Drenthe 2022 GS vergadering 2 november 2021

Provinciale Staten worden geïnformeerd over de voorgenomen tarieven 2022 in het openbaar vervoer in Groningen en Drenthe.

Overzicht begrotingswijzigingen Statenvergadering 10 november 2021

Conform de nieuwe werkwijze rondom begrotingswijzigingen geven Gedeputeerde Staten Provinciale Staten in een brief een overzicht van de begrotingswijzigingen die in de Statenvergadering van 10 november 2021 voorliggen en het effect daarvan op de vrije bestedingsruimte en de reserves.

Tariefontwikkeling WMD

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over tariefontwikkelingen bij de WMD.

Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde van de JA21-fractie over gebruik citaten op website doorfietsroute.nl

Gedeputeerde Staten hebben schriftelijke vragen beantwoord van de JA21-fractie over het aanprijzen van fietspaden op de website doorfietsroute.nl.

De beantwoording is te vinden op www.drentsparlement.nl

Subsidieverleningen trainee-programma Programma Natuur

Gedeputeerde Staten hebben besloten om subsidie te verstrekken aan terreinbeheerders, waterschappen en LTO voor het uitvoeren van een gezamenlijk traineeprogramma samen met de provincie Drenthe en Prolander. De trainees werken aan het realiseren van het Natuurnetwerk Nederland en het uitvoeren van het Programma Natuur. Om al deze maatregelen uit te kunnen voeren is de komende jaren veel kennis nodig op het gebied van onder andere ecologie en (eco)-hydrologie. Het trainee-programma duurt twee jaar. De subsidiebijdrage is maximaal € 90.000,-- per organisatie, de organisatie heeft daarbij een eigen bijdrage van € 70.000,--.