GS-besluitenlijst 26 oktober 2021


Subsidieverlening jubileuminitiatief Oktober Kindermaand 2021

Het college van Gedeputeerde Staten heeft een subsidie van € 20.000,-- toegekend aan de Stichting Biblionet Drenthe voor het realiseren van een ‘doe-boek’ waarin kinderen wordt gewezen op de bijzondere Drentse cultuur en natuur en waarmee ze een jaar lang cultuur, literatuur en natuur kunnen beleven. Het boek is gerealiseerd in verband met het 20-jarig jubileum van Oktober Kindermaand. Het boek wordt uitgereikt aan alle leerlingen op basisscholen in Drenthe.

Gedragslijn verlenen uitstel op POP3- en POP3+-beschikkingen provincie Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben de ‘Gedragslijn verlenen uitstel op POP3 beschikkingen provincie Drenthe’ ingetrokken en de ‘Gedragslijn verlenen uitstel op POP3 en POP3+ beschikkingen provincie Drenthe’ vastgesteld. Hierin staat dat verzoeken om uitstel bij POP3 en POP3+-projecten die te kampen hebben met de PAS- (stikstofdepositie), PFAS problematiek (bodemvervuiling met poly- en perfluorkylstoffen) of de coronacrisis gehonoreerd kunnen worden onder bepaalde voorwaarden. De Gedragslijn is gewijzigd omdat de looptijd van de Verordening POP3-subsidies is verlengd met twee jaar. Deze periode loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022 en wordt POP3+ genoemd.

Heropenen Subsidieregeling COVID-19-maatregelen kleine en middelgrote Drentse musea

Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten de Subsidieregeling COVID-19-maatregelen kleine en middelgrote Drentse musea opnieuw te openen. Hiermee krijgen musea die in 2020 nog geen aanvraag hadden ingediend de mogelijkheid om dit alsnog te doen. Musea die eerder een bedrag lager dan € 4.000,-- hebben ontvangen, krijgen de mogelijkheid om dit aan te vullen tot maximaal € 5.000,--. Het Platform Drentse Musea heeft meegedacht over de inhoud van de regeling.

Uitvoeringsregeling boerenexperimenten Regio Deal NIL

Gedeputeerde Staten hebben de Uitvoeringsregeling boerenexperimenten Regio Deal NIL voor de gebieden Veenkoloniën, Westerwolde, Oldambt vastgesteld voor de periode van 1 november 2021 tot 1 november 2022. In totaal is er, in gezamenlijkheid met de provincie Groningen, voor Oldambt, Westerwolde en de Veenkoloniën een budget van € 250.000,- beschikbaar gesteld. Gedurende deze periode kunnen boeren een aanvraag voor maximaal € 25.000,- subsidie voor experimenten voor  natuurinclusieve landbouw indienen. 
Zie voor meer informatie het persbericht.

Verrekenen van de inkomsten uit niet-ambtsgebonden nevenfuncties van gedeputeerden en CvdK

Gedeputeerde Staten hebben besloten in te stemmen met de conclusies van het Ministerie van BZK over de verrekening van niet-ambtsgebonden neveninkomsten. Dit betekent dat voor gedeputeerde Bijl verrekend wordt op de bezoldiging. Gedeputeerde Bijl gaat per 1 december 2021 met pensioen. Over de periode mei 2016 tot 1 december 2021 zal een nacalculatie plaatsvinden op de geadviseerde verrekeningen van neveninkomsten van BZK en de werkelijk achteraf verrekende neveninkomsten. Het verschil zal met de laatste betaling van de bezoldiging van gedeputeerde Bijl worden verrekend. Voor de andere collegeleden is een verrekening niet nodig.

Beantwoording schriftelijke vragen FvD- en PVV-fracties over proces PIP Drentse zonneroute A37

Gedeputeerde Staten hebben schriftelijke vragen beantwoord van de fracties van PVV en FvD over het ontwerp PIP “Drentse zonneroute A37” in relatie tot de uitspraken van de Raad van State (30 juni en 28 juli) van onder meer de Strategische Milieu Beoordelings (SMB) richtlijn van de EU.

Bestuursovereenkomsten programma’s zandgronden ZON en Noord-Nederland en bestuursovereenkomst Zoetwaterregio Noord-Nederland

Gedeputeerde Staten hebben besloten tot het ondertekenen van de bestuursakkoorden voor de programma’s zandgronden in de zoetwaterregio’s Oost-Nederland (ZON) en Noord-Nederland voor de tweede fase van het Deltaplan Zoetwater. Doel van de programma's zandgronden is beter voorbereid te zijn op droogte en te zorgen voor voldoende water voor de landbouw. Bijvoorbeeld door het aanleggen van boerenstuwen in de sloten, dempen van sloten en het verhogen van peilen. Als de programma’s zijn ondertekend door alle partijen, kunnen in 2022 subsidies bij het Rijk worden aangevraagd.

Strategie Bodem en Ondergrond

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om de Strategie Bodem & Ondergrond vast te stellen. Met deze strategie wordt het beleid voor de bodem en ondergrond geactualiseerd. Deze strategie geeft invulling aan duurzaam bodemgebruik en -beheer waarbij in de uitwerking maatschappelijke opgaven/thema's centraal zijn gesteld. De thema's in de strategie zijn: energievoorziening, landbouw, verontreinigingen in de leefomgeving, aardkundig erfgoed, natuur, grondwater, infrastructuur, delf- en grondstoffen en klimaatverandering. De Strategie Bodem & Ondergrond benoemt per thema, de visie, de strategische doelen en de beleidskeuzes. Binnen dit kader zal het college van Gedeputeerde Staten samen met partners daaraan operationele doelen, instrumenten en inspanningen verbinden.

Onderzoeksrapport 'Actualisatie en herijking fietsnetwerk Drenthe'

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over het onderzoek 'actualisatie en herijking Drents fietsnetwerk 2021' dat door onderzoeksbureau Sweco is uitgevoerd.

Subsidieregeling mkb Advies Voucher

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor € 650.000 beschikbaar te stellen voor de Subsidieregeling MKB Advies Voucher. Met deze subsidieregeling zet de provincie in op het ondersteunen van het Drentse mkb.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Resultaten Subsidieregeling Frisse start na corona

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de succesvolle uitvoering van de Subsidieregeling Frisse start na corona. Per gemeente is opgehaald hoe de budgetten zijn ingezet en welke mooie resultaten zijn behaald dankzij de regeling Frisse start na corona.