GS-besluitenlijst 9 juli 2021


Wijziging van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018

Van 14 april tot en met 26 mei heeft de ontwerpwijziging van de Provinciale Omgevingsverordening 2018 (POV) ter inzage gelegen en was het voor iedereen mogelijk een zienswijze in te dienen. De huidige POV is vastgesteld in oktober 2018. Met de wijziging van de omgevingsverordening wordt de regelgeving geactualiseerd, om zo rekening te houden met de meest relevante ontwikkelingen van de afgelopen tijd. Met deze wijziging wordt onder andere de oppervlakte aan zonneakkers gemaximaliseerd met als doel het landschap doeltreffender te beschermen. Daarnaast wordt de regelgeving rond detailhandel aangepast om te voldoen aan de Dienstenrichtlijn en wordt het Landgoed Overcingel voorzien van een beschermingsbuffer. Ook verhuist de Commissie Leefomgeving uit de omgevingsverordening en wordt deze ondergebracht in een aparte verordening. Tot slot is de regelgeving rond de bewoning van recreatiewoningen geactualiseerd. Gedeputeerde Staten hebben de wijziging van de POV vastgesteld en leggen deze ter definitieve vaststelling aan Provinciale Staten voor.

Subsidie, meerjarenplan 2021-2024 en jaarplan NOM 2021

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van het Meerjarenplan 2021-2024 en het jaarplan 2021 van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) en stellen voor het jaar 2021 een subsidie van € 650.000,- beschikbaar voor acquisitie en business development.

GO-besluit NICE

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de uitvoering voor de 2e fase van het project NICE Matters van de stichting NICE (Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie). Uit de evaluatie is gebleken dat dankzij het aanjagen en uitvoeren van innovatieprojecten de economische infrastructuur van Drenthe wordt versterkt en er een bijdrage wordt geleverd aan het creëren van een nieuwe markt op het gebied van circulaire economie in Drenthe en Noord-Nederland.  NICE heeft, met de inzet van mbo-, hbo- en wo-studenten, een belangrijke rol gespeeld bij het circulair verbouwen van het VOLTA 2020 gebouw van het ALFA college in Hoogeveen. Ook werkt NICE mee aan de plannen van de Drentse woningbouwcorporaties om te komen tot circulaire woningbouw. Het project NICE Matters loopt nog door tot eind 2023.

Subsidieverlening in het kader van het Recreatie Excellentie Programma van Vitale Vakantieparken Drenthe

Het college van Gedeputeerde Staten heeft vanuit het programma budget Vitale Vakantieparken Drenthe €45.000,-- subsidie beschikbaar gesteld voor camping Jelly’s Hoeve en € 100.000, -- voor camping Norgerberg. De plannen van camping Jelly’s hoeve zijn gericht op kwaliteitsverbetering en verduurzaming waarbij o.a. de energievoorziening wordt verduurzaamd en kampeerplekken met natuurterras worden gecreëerd. Met het park projectplan van camping de Norgerberg investeren de eigenaren o.a. in vernieuwde concepten en kwaliteitsverbetering voor de bestaande bungalows en storytelling van de geschiedenis van het park en de omgeving.

De projecten worden uitgevoerd in het kader van het Recreatie Excellentieprogramma (REX) van Vitale Vakantieparken Drenthe (VVP). Het REX programma is bedoeld voor vakantieparken in Drenthe die de potentie en de ambitie hebben om tot de Nederlandse en/of Europese top in hun segment te behoren. Het doel van het REX programma is een kwaliteitsimpuls te geven aan het aanbod in de verblijfsrecreatie in Drenthe en de kopgroep van excellente bedrijven in Drenthe te vergroten.

GR RUD Drenthe; procesaanpak opvolging aanbevelingen evaluatie

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de procesaanpak opvolging aanbevelingen evaluatie van de RUD Drenthe en deze ter kennisgeving toegezonden aan Provinciale Staten.

GR RUD Drenthe; Ontwerpbegroting 2022 en de 4-maandsrapportage 2021

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de Ontwerpbegroting 2022 en de 4-maandsrapportage 2021 van de RUD Drenthe en sturen dit volgens afspraak aan Provinciale Staten. Voor wat betreft de Ontwerpbegroting 2022 wordt Provinciale Staten gevraagd om vóór oktober 2021 hun zienswijze aan te leveren.