GS-besluitenlijst 6 juli 2021


Incidentele subsidieverlening aan Stichting Synagoge Coevorden

Het college van Gedeputeerde Staten kent een subsidie van € 7.500,-- toe aan Stichting Synagoge Coevorden voor het realiseren van een film over het Joodse leven in Drenthe en omgeving. De film zal worden getoond in de synagoge.

Diverse subsidieaanvragen Nationale Parken Zuidwest-Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben € 47.100,-- subsidie toegekend aan drie projecten rond de Nationale Parken in Zuidwest Drenthe. Stichting Dwingeler ommetjes ontvangt een subsidie voor het plaatsen van landhekken, bankjes en speeltoestellen op de route richting Drentse Hoofdvaart. De Stichting Denktank Dwingeloo ontvangt een subsidie voor de realisatie van een schuilhut langs de Drift. Landschapsbeheer Drenthe ontvangt een subsidie om samen met bewoners, campingeigenaar en eigenaar van het landgoed het Uffelter Boervaartje in ere te herstellen. 
Zie voor meer informatie het persbericht.

Subsidiëring project “Kasteel 4” te Coevorden

Gedeputeerde Staten hebben besloten een bijdrage van € 75.000,-- beschikbaar te stellen voor de vastgoedontwikkeling “Waterschapshuis” te Coevorden. Het betreft een voor Nederland unieke manier van duurzaam verbouwen van een voormalig kantoorpand en vormt een voorbeeld en inspiratie voor soortgelijke projecten binnen de provincie Drenthe. Tevens draagt de renovatie bij aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit in het centrum van Coevorden. 
Zie voor meer informatie het persbericht.

Verlenging subsidiebeschikking Herstructureringsfonds ‘Old Smuggler’, Valthermond

Gedeputeerde Staten verlengen de subsidietermijn voor het project ‘OId Smuggler’ in Valthermond vanwege de opgelopen vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden. Het project dient uiterlijk 1 maart 2022 te zijn afgerond.

Startsubsidie Bewonersinitiatief Samen Sterk

Gedeputeerde Staten kennen een startsubsidie toe van € 4.537,50 aan het bewonersinitiatief “Samen Sterk” in Vledder. Dit initiatief maakt een nieuwe woonleefgemeenschap voor starters mogelijk. Het initiatief draagt bij aan de ambities van de Sociale Agenda om initiatieven van nieuwe woonvormen voor onder andere starters in Drenthe te ondersteunen. 
Zie voor meer informatie het persbericht.

Incidentele subsidie opstartkosten Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

Gedeputeerde Staten hebben besloten een eenmalige bijdrage van € 20.000,-- te verlenen aan Stichting Zorg1Punt5 voor het project 'Gecombineerde Leefstijl Interventie’ (GLI). Deze bijdrage vanuit de Sociale Agenda is, samen met de bijdrage vanuit Zilveren Kruis en de VDG, bedoeld voor de opstartkosten van de GLI. De extra procesmiddelen maken een integrale aanpak van de GLI binnen Drenthe mogelijk. De GLI beoogt stabilisatie en terugdringing van gewichtsgerelateerde gezondheidsrisico's in de obesitaszorg. De GLI biedt individuele zorg op maat en kent een nadrukkelijke samenwerking met het sociale domein.

Wijziging Bibob-beleid provincie Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben besloten om het Bibob-beleid aan te passen. Dit beleid is samen met de provincies Fryslân en Groningen voorbereid.

Nieuw is o.a. dat bepaalde type inrichtingen in de afvalstoffenbranche bij het aanvragen van subsidies ook standaard worden getoetst op Bibob-gronden. Het gewijzigde beleid treedt een dag na publicatie in het Provinciaal Blad in werking.

Wijziging Subsidieregeling verplaatsing grondgebonden agrarische bedrijven en wijziging Subsidieregeling grondverwerving Natuurnetwerk Nederland-Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben besloten de looptijd van de Subsidieregeling verplaatsing grondgebonden agrarische bedrijven te verlengen tot en met 31 december 2023. Daarnaast is de Subsidieregeling grondverwerving Natuurnetwerk Nederland-Drenthe gewijzigd waardoor het mogelijk is subsidie te verstrekken voor het beëindigen van pachtovereenkomsten van voor 1980.

Herziening subsidiebedragen impuls Nationale Parken 2021-2023

Gedeputeerde Staten hebben de subsidiebeschikkingen voor cofinanciering van de Rijksbijdrage aan Nationale Parken aangepast. Dit vloeit voort uit een aanpassing van de projectplannen als gevolg van de algemene korting door overschrijding van het maximaal beschikbare budget van het Rijk. Per saldo blijft het beschikbare subsidiebedrag van Rijk en provincie samen voor de projecten gelijk.

Subsidie Vandaglas BV

De ontwikkeling van werkgelegenheid is een belangrijk speerpunt voor de provincie Drenthe, zeker in een economisch minder sterke regio als Zuidoost Drenthe. Gedeputeerde Staten van Drenthe stellen daarom samen met de gemeente Emmen en leerwerkbedrijf Menso NV een subsidie van € 200.000,-- beschikbaar aan Vandaglas B.V. (voorheen Glassolutions) voor de uitbreiding van de productiecapaciteit op hun locatie in Emmen. Hiermee blijven 90 hoogwaardige arbeidsplaatsen in de maakindustrie in Emmen behouden. Door toename van de productie en een groei in het aantal supportfuncties, komen er mogelijk 10 medewerkers bij. Daarnaast krijgt Vandaglas de ruimte om verdergaande robotisering en automatisering te ontwikkelen in Emmen.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Subsidiering evenementen

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de subsidiëring van een tweetal evenementen namelijk de Jonge ondernemersprijs (JOB) en de Willem Lodewijk conferentie. De evenementen hebben als doel ondernemers te ondersteunen en te stimuleren bij het versterken van hun netwerk, kennis- en innovatievraagstukken.

Subsidies Regiodeal Zuid- en Oost Drenthe en Hardenberg, project ‘Kansen4Kinderen’

Als penvoerder van de Regiodeal Zuid- en Oost Drenthe en Hardenberg verlenen Gedeputeerde Staten in totaal €649.061,-- aan projecten in de zes gemeenten uit de Regiodeal. Met deze middelen kunnen de gemeenten de kansencoach inzetten, die door Stichting Leren & Leven worden opgeleid. De stichting ontvangt een deel van de subsidie voor de opleiding en training van de coaches.

Kansen4Kinderen is in december 2019 gestart met middelen uit de Regiodeal voor de gemeenten en scholen in Zuid- en Oost- Drenthe en Hardenberg. Het project is uitgemond in een lerend netwerk waarin scholen hun kennis voor anderen beschikbaar maken. Kenmerkend is dat de inhoud niet van achter een bureau wordt bedacht, maar ontstaat in gesprek met de betrokken scholen. In de Regiodeal doen inmiddels al meer dan zestig scholen mee. Vanwege het succes van Kansen4Kinderen ondersteunt de provincie vanuit de Sociale Agenda dat het project in heel Drenthe uitgerold kan worden.

Afdoening toezegging over vragen CDA-fractie over Vitaal Platteland

Gedeputeerde Staten hebben reactie gegeven op de vragen omtrent de middelen vanuit het voormalige programma Vitaal Platteland.

Vastgestelde Begroting 2022 en goedgekeurde Dienstregeling 2022 OV-bureau Groningen Drenthe

Provinciale Staten van Drenthe ontvangen de vastgestelde Begroting 2022 en de goedgekeurde Dienstregeling bus Groningen Drenthe 2022.

Wijziging beleidsregels Wet natuurbescherming eisen vliegveiligheidsplan (burger)luchthavens

Gedeputeerde Staten hebben besloten de Beleidsregels Wet natuurbescherming provincie Drenthe te wijzigen. De wijziging heeft betrekking op de eisen waaraan een vliegveiligheidsplan voor het beheer van diersoorten op luchthavens moet voldoen.

Concept Operationeel Programma INTERREG VI A Duitsland-Nederland

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het programma INTERREG VI A Nederland-Duitsland. Het programma stimuleert grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland. Naast innovatieve en duurzame ontwikkeling is ook samenwerking op het terrein van onderwijs, arbeidsmarkt en gezondheidszorg opgenomen als prioriteit. Het programma is door de provincie Drenthe en de andere grensprovincies samen met het Ministerie van Economische Zaken van Nederland en Noordrijn-Westfalen, de Staatskanselarij van Nedersaksen en de Euregio’s ontwikkeld.

Jaarverslag VTH 2020

Gedeputeerde Staten sturen de jaarrapportage over 2020 van het team VTH aan Provinciale Staten.

Provinciaal inpassingsplan (PIP) reconstructie Norgervaart (N373)

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de Nota zienswijzen ontwerp-provinciaal inpassingsplan (PIP) voor de reconstructie van de Norgervaart (N373) en stellen Provinciale Staten voor het hierop aangepaste PIP vast te stellen.

Instellingsverordening Commissie Leefomgeving

Gedeputeerde Staten hebben de instellingsverordening voor de Commissie Leefomgeving (cieL) vastgesteld. Deze commissie adviseert Provinciale Staten gevraagd en ongevraagd over zaken die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving.

Het Drentse Innovatie- en Kennisecosysteem in beeld

Om de Drentse Innovatie- en Kennisecosystemen beter te laten functioneren en  te helpen zich te ontwikkelen, zodat zij ook in de toekomst goed uitgerust zijn om bij te dragen aan innovaties en het verdienvermogen heeft onderzoeksbureau Breuer& Interval in de periode juli 2020 – februari 2021 een verkenning uitgevoerd naar de Drentse ecosystemen. Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van deze verkenning en besloten deze ter kennisname aan Provinciale Staten aan te bieden.

Brief van EZK over start voorbereidingsprocedure nieuwe hoogspanningsverbinding

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over het voornemen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om te starten met de voorbereidingsprocedure voor een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Vierverlaten en West- en Midden-Nederland ter versterking van het elektriciteitsnetwerk.

Verzoek garantstelling aanleg waterstofleiding van Hynetwork Services B.V. te Emmen

Gedeputeerde Staten hebben de intentie uitgesproken dat zij, indien nodig, een deel van het financiële risico willen dragen voor de aanleg van een waterstofleiding tussen het GZI-Next-terrein en GETEC-bedrijvenpark. Deze intentie is meegedeeld in een brief aan Hynetwork Services B.V. Met de uitgesproken intentie kan Hynetwork Services B.V. de aanleg van de beoogde waterstofleiding combineren met de aanleg van een hoogcalorische gasleiding, die eind 2022 gerealiseerd dient te zijn.

Drentse Europa Agenda 2021-2024

Gedeputeerde Staten hebben een Drentse Europa Agenda 2021-2024 vastgesteld waarmee zij in Brussel gericht wil inzetten op het benutten van de Europese kansen en middelen voor Drentse beleidsdoelstellingen. Bij deze inzet wordt samengewerkt met andere Europese regio’s, zoals Nedersaksen en de Noordzeeregio. De nadruk in de agenda ligt op zes prioritaire thema’s: energie, klimaatadaptatie, economie, digitalisering, landbouw en natuur en mobiliteit en infrastructuur.


Beantwoording schriftelijke vragen VVD- en JA21-fracties over de rapporten van de Universiteit Antwerpen

Gedeputeerde Staten hebben de vragen van de VVD- en JA21-fracties inzake de rapporten van de Universiteit Antwerpen, gemaakt in opdracht van de provincie Drenthe, in relatie tot het artikel “Overheid houdt grootste stikstofbron buiten stikstofbeleid” van het blad STAF (StichtingAgriFacts) van 14 juni en 15 juni 2021 beantwoord. De beantwoording is te vinden op www.drentsparlement.nl.

Tijdelijke verkeersmaatregelen N34

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de nadere uitwerking van een bijeenkomst met de Staten over mogelijke verkeersveiligheidsmaatregelen op de N34.

Rekenkameronderzoek DTZ

Het rapport “Dutch TechZone (DTZ), het beste moet nog komen” en de aanbiedingsbrief aan de raden van de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen worden ter informatie voorgelegd aan Provinciale Staten. Hiertoe heeft het college van GS besloten. De provincie Drenthe participeert in het samenwerkingsverband DTZ.

Belangrijkste conclusie is dat het is gelukt een samenwerking te bouwen van ondernemers, onderwijs en overheden. Dit biedt een infrastructuur waaruit concrete projecten en initiatieven voortvloeien. Een goed voorbeeld hiervan is de Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe.

Subsidieverlening Fietstransferia Gebiedscoöperatie Zuid-West Drenthe

De provincie Drenthe stelt € 93.500,-- beschikbaar ten behoeve van het project Fietstransferium Drenthe. Hiermee worden naar voorbeeld van het Fietstransferium in Frederiksoord in Exloo, Orvelte, Veenhuizen en Ruinen vier fietstransferia ingericht. De fietsende bezoeker wordt hierbij volledig ontzorgd.

Wob-verzoek inzake FestiValderAa 2021

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten documenten inzake het evenement FestiValderAa 2021 actief openbaar te maken. Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten hierover met een brief. 
De gepubliceerde documenten zijn te vinden op:https://www.provincie.drenthe.nl/loket/wet-regelgeving/wet-openbaarheid/wob-verzoeken/

Subsidieverlening Fietstransferia Gebiedscoöperatie Zuid-West Drenthe

De provincie Drenthe stelt € 93.500,-- beschikbaar ten behoeve van het project Fietstransferium Drenthe. Hiermee worden naar voorbeeld van het Fietstransferium in Frederiksoord in Exloo, Orvelte, Veenhuizen en Ruinen vier fietstransferia ingericht. De fietsende bezoeker wordt hierbij volledig ontzorgd. Zie voor meer informatie het persbericht.

Wijziging samenstelling Bestuurlijke Voorbereidingscommissie Drentsche Aa

Gedeputeerde Staten hebben besloten het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt (DAJK) toe te voegen aan de Bestuurlijke Voorbereidingscommissie Drentsche Aa. Het DAJK wordt door Gedeputeerde Staten gezien als een goede vertegenwoordiging van de jongeren binnen de landbouw, die een belangrijke partij is voor de uitvoering en realisatiemogelijkheden van het Programma Natuurlijk Platteland.

Wijziging beleidsregels Wet natuurbescherming provincie Drenthe en de instelling van de Stikstofbank

Gedeputeerde Staten hebben besloten de Beleidsregels Wet natuurbescherming provincie Drenthe te wijzigen. De wijziging heeft betrekking op het verruimen van de mogelijkheden van extern salderen, het vervallen van de vergunningplicht voor intern salderen en in verband met het oprichten van een stikstofbank. Met de stikstofbank kan stikstofruimte beschikbaar komen voor initiatieven op het gebied van bouw, industrie, infrastructuur en (agrarische) bedrijven. Door de aanpassingen zijn de Drentse beleidsregels gelijk aan de andere provincies.

Wob-verzoek inzake het programma Duurzame Bollenteelt Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten documenten inzake het programma Duurzame Bollenteelt Drenthe openbaar te maken.   
De gepubliceerde documenten zijn te vinden op: https://www.provincie.drenthe.nl/loket/wet-regelgeving/wet-openbaarheid/wob-verzoeken/  

Uitvoeringsprogramma Natuur 2021-2023; opdracht aan Prolander

De prestatieovereenkomst die jaarlijks tussen de provincie Drenthe en Prolander wordt opgesteld, wordt aangevuld met de werkzaamheden die Prolander in het kader van het Programma Natuur gaat uitvoeren.