GS-besluitenlijst 29 juni 2021


Bedrijvenregeling Drenthe 2021-2022

Gedeputeerden Staten van Drenthe stellen € 1 miljoen beschikbaar voor een nieuwe Bedrijvenregeling Drenthe. Mkb-bedrijven die zich vestigen in Drenthe en bedrijven in Drenthe die uitbreiden of innoveren en daarmee nieuwe arbeidsplaatsen creëren kunnen van deze subsidieregeling gebruik maken. De regeling gaat op 14 juli 2021 open en is bedoeld voor bedrijven en vestigers in de Drentse gemeenten buiten de Dutch Tech Zone.
Zie voor meer informatie het persbericht.

Budget Noordelijke Circulaire Economie

Gedeputeerde Staten stellen € 75.000,-- beschikbaar voor het aanjagen van de circulaire economie in noordelijk verband. De provincies Groningen, Fryslân en Drenthe willen hun ambities om Noord-Nederland een koploperregio te maken op gebied van circulaire economie onderstrepen door  gezamenlijk budget beschikbaar te stellen voor noordelijke initiatieven van of voor het noordelijke mkb. Vanuit dit noordelijke budget stemt het college, ook mede namens de colleges van Gedeputeerde Staten van Groningen en Friesland, in met het beschikbaar stellen van

€ 145.000,-- voor het initiatief Het Schone Noorden. Dit initiatief is erop gericht om te komen tot een noordelijk actieprogramma, gericht op de samenwerking van alle noordelijke kunststofverwerkende bedrijven. Dit initiatief zal onderdeel gaan uitmaken van Chemport Europe.

Subsidieregeling Cultuurmakersloket Drenthe

Corona heeft cultuurmakers in Drenthe hard geraakt. Met de subsidieregeling ‘Cultuurmakersloket Drenthe’ kunnen gevestigde cultuurmakers uit Drenthe een bedrag van maximaal € 2.500,-- aanvragen voor een nieuw kunstproject. Nu de versoepeling van coronamaatregelen het mogelijk maakt, bloeit het culturele leven in Drenthe weer op. De provincie Drenthe ondersteunt de culturele sector deze zomer daarom met een extra duwtje in de rug, als aanvulling op andere steunmaatregelen, voor een levendig en sociaal Drenthe.
Zie voor meer informatie het persbericht.

Subsidie opstartactiviteiten culturele instellingen

Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten om subsidies te verlenen aan de Drentse musea, theaters en het Drents archief om een opstartactiviteit te organiseren met lokale culturele ondernemers en organisaties. De 12 Drentse gemeenten krijgen een bijdrage voor opstartactiviteiten van de overige gemeentelijke podia, bibliotheken en presentatieplekken. Hiermee wil het college een impuls geven aan de herstart van de culturele sector en in de nazomer laten zien dat er weer veel gebeurt in Drenthe.
Zie voor meer informatie het persbericht.

Beantwoording schriftelijke vragen PVV-fractie over IMG-bericht m.b.t. abrupte wijziging van de schaderegeling t.g.v. bodembeweging door gaswinning

Gedeputeerde Staten beantwoorden vragen van de PVV-fractie met betrekking tot het bericht dat het IMG de afhandeling van schade ten gevolge van de gaswinning uit het Groningenveld en de opslag Norg wijzigt.

Groene Economische Agenda 2021-2023

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor de Groene Economische Agenda 2021-2023 vast te stellen. Met deze agenda zetten Gedeputeerde Staten in op vergroening van de economie. De agenda is een nadere uitwerking van de Economische Koers 2020-2023. Het motto van deze Koers is: ‘Samen voor een sterke, slimme en groene economie met impact’.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Uitvoering Bereikbaarheidsakkoord N391 – N862: ruiling wegen en kanalen

Gedeputeerde Staten stemmen in met de afronding van de in het Bereikbaarheidsakkoord opgenomen wegenruil met de gemeente Emmen en informeren de Staten over de stand van zaken.