GS-besluitenlijst 30 maart 2021


GS-besluitenlijst 30 maart 2021

Subsidieaanvragen Vitaal Platteland

Gedeputeerde Staten besluiten in totaal € 553.000 subsidie te verlenen aan de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Hoogeveen, Emmen en Coevorden voor de uitvoering van projecten die ten goede komen aan wonen en de leefbaarheid in wijken aansluitend bij de Regio Deal Zuid- en Oost Drenthe. Het gaat om herinrichting van de openbare ruimte in Tweede Exloërmond en De Drie Hofjes in Emmen, het clusteren van basisscholen in Schoonoord, het maken van een maatschappelijke voorziening in Elim en om het creëren van een woon-zorg complex in het voormalige gemeentehuis in Gasselternijveen. Met deze bijdrage is het programma Vitaal Platteland afgerond. Later dit jaar zullen de resultaten van dit programma worden geëvalueerd.

Provinciale bijdrage Taskforce Groene Chemie 2021

Drenthe heeft de laatste jaren belangrijke stappen gezet op het gebied van vergroening van de economie. Ontwikkelingen binnen de chemie spelen daarin een belangrijke rol. De provincie Drenthe zet verder in op groene projectontwikkeling en business development via medefinanciering van de Taskforce Groene Chemie.

Voor meer informatie zie het persbericht.

Werkprogramma 2021 Besluit risico's zware ongevallen (Brzo)

Het college van Gedeputeerde Staten heeft het werkprogramma 2021 voor de Brzo vastgesteld. Dit programma zal worden uitgevoerd door de Brzo-omgevingsdienst Groningen.

Ondersteuning verzoek gemeente Assen voor buiten werking stellen RCR t.b.v. uitbreiding transformatorstation Zeijerveen

TenneT TSO B.V. wil het transformatorstation Zeijerveen in Assen uitbreiden en tegelijkertijd de geluidbelasting verminderen. Hiervoor is de Rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing. De gemeente Assen wil de benodigde omgevingsvergunning graag zelf regelen, en verzoekt de minister van EZK de RCR-regeling buiten werking te stellen. Daarmee wordt de gemeente bevoegd gezag. In het kader van hoor en wederhoor is de provincie Drenthe gevraagd het verzoek van de gemeente Assen te steunen.

Bevindingen financieel toezicht op de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest 2021

De provincie Groningen en de provincie Drenthe hebben gezamenlijk de vastgestelde Begrotingen 2021 en Jaarrekeningen 2019 van de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest beoordeeld. Die stukken geven geen aanleiding tot het instellen van bestuurlijke interventies. De financiële continuïteit van de waterschappen is gewaarborgd.

Opdrachtverlening verzameling werkgelegenheidsgegevens

Gedeputeerde Staten hebben besloten de opdracht voor het verzamelen van de werkgelegenheidsgegevens uit te zetten bij I&O Research. De gegevens worden gebruikt voor het economisch beleid van provincie en gemeenten, dat onder andere gericht is op het stimuleren van de regionale economie en het verbeteren van het ondernemersklimaat.

Heffing leges onder de Omgevingswet

Gedeputeerde Staten zijn voornemens  om bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet leges te heffen voor omgevingsvergunningen en dit op te nemen in het voorstel aan Provinciale Staten voor de  Legesverordening 2022.

Openstellingsbesluit Niet-productieve investeringen voor herstel- of inrichtingsmaatregelen voor biodiversiteit 2021

Gedeputeerde Staten hebben het Openstellingsbesluit Niet productieve investeringen voor herstel- of inrichtingsmaatregelen voor biodiversiteit 2021 vastgesteld. In de periode van 3 mei 2021 tot en met 18 juni 2021 kunnen de in het openstellingsbesluit genoemde aanvragers subsidie aanvragen

Jaarrapportage Besluit risico's zware ongevallen (Brzo) 2020

Gedeputeerde Staten hebben besloten de jaarrapportage over 2020 van Brzo Noord aan Provinciale Staten te sturen.

Vaststelling ontwerp-Omgevingsverordening 2022 en ontwerp-wijziging van de Provinciale Omgevingsverordening 2018

De ontwerpwijziging van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018 en de ontwerp-Omgevingsverordening Drenthe 2022 zijn op 30 maart 2021 door Gedeputeerde Staten vastgesteld en vrijgegeven voor zienswijzen. Beide liggen vanaf 14 april 2021 gedurende zes weken ter inzage.
Voor meer informatie zie het persbericht.

Jaarstukken 2021 van de Regio Groningen Assen

De Stuurgroep van het samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen heeft de Jaarstukken 2021 besproken. De stukken bestaan o.a. uit de Jaarrekening 2020 en het Uitvoeringsprogramma 2021 en de Conceptbegroting 2022. De stukken zijn nu aangeboden aan de colleges van burgemeester en wethouders en Gedeputeerde Staten en worden behandeld in de Statencommissie OGB op 12 mei 2021. Vaststelling van de stukken door de Stuurgroep Regio Groningen-Assen is gepland op 25 juni 2021.

4e kwartaal 2020 rapportage Groningen Airport Eelde

Gedeputeerde Staten sturen Provinciale Staten de 4e Kwartaalrapportage 2020 die is ontvangen van Groningen Airport Eelde. Dit om hen te informeren over de commerciële en financiële stand van zaken van Groningen Airport Eelde NV

Agenda Gezondheidseconomie 2021-2024

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor in te stemmen met de agenda Gezondheidseconomie 2021-2024. Dit is een uitwerking van de Economische Koers 2020-2023.

Voor meer informatie zie het persbericht.

Nota klimaatadaptatie en uitwerking

Gedeputeerde Staten hebben in de Nota klimaatadaptatie op een rij gezet wat de provinciale organisatie aan klimaatadaptatie doet. Dit hebben zij gedaan op verzoek van Provinciale Staten. Ook staan richtingen voor verdere uitwerking van de inventarisatie benoemd. De uitwerking wordt samen met verschillende belanghebbenden opgepakt. De Nota klimaatadaptatie is verstuurd naar Provinciale Staten en is ook te bekijken op www.provincie.drenthe.nl/klimaatadaptatie.
Voor meer informatie zie het persbericht.

Subsidieverlening aan NMF Drenthe ten behoeve van Programma Lokale Energie Drenthe (PLED)

Gedeputeerde Staten hebben besloten € 188.200,-- subsidie aan de NMF Drenthe toe te kennen om te werken aan het Programma Lokale Energie Drenthe (PLED). Binnen het PLED wordt samengewerkt door NMF Drenthe, Drentse KEI en provincie Drenthe. Het doel van het PLED is om sterke, professionele energie-initiatieven op te bouwen, zodat alle Drenten toegang hebben tot een initiatief. De initiatieven maken krachtig lokaal eigenaarschap mogelijk en realiseren zo de energietransitie in eigen omgeving. Het PLED richt zich daarbij op het ondersteunen en verder brengen van energiecoöperaties en bewonersinitiatieven, zodat zij in staat zijn om op eigen kracht de projecten tot uitvoering te brengen.

Afdoening toezegging gedaan in Statencommissie FCBE van 9 december 2020 over implementatie Jongerenadviesraad Drenthe

Informerende brief aan de leden van Provinciale Staten over de organisatorische en inhoudelijke ontwikkeling van de Jongerenadviesraad Drenthe.

Beantwoording vragen GroenLinks-fractie over stikstof

De fractie van GroenLinks heeft een aantal vragen gesteld over het stikstofdossier. Gedeputeerde Staten hebben besloten om de beantwoording hiervan aan hen toe te zenden.
De beantwoording hiervan is te vinden op www.drentsparlement.nl

Subsidiëring Green Planet voor gebruik waterstof in mobiliteit

De provincie Drenthe ondersteunt Green Planet bij het stimuleren van het gebruik van waterstof in mobiliteit door het leveren en verleasen van ca. 100 waterstofauto's en 8 trucks. Green Planet geeft hiermee invulling aan de Hydrogen Valley en aan zijn rol als deelnemer aan het HEAVENN-consortium. De provincie Drenthe ondersteunt het project met een bijdrage van € 843.418,--.

Voor meer informatie zie het persbericht.