GS-besluitenlijst 23 maart 2021


Subsidiëring profilering en acquisitie van Port of Zwolle

Gedeputeerde Staten hebben besloten € 75.000,-- subsidie toe te kennen aan de Port of Zwolle voor profilering en acquisitie voor de periode 2021-2023, onder voorbehoud van vaststelling van de Begrotingen 2022 en 2023 door Provinciale Staten. Port of Zwolle is in januari 2016 opgericht door de gemeenten Meppel, Kampen en Zwolle. Port of Zwolle heeft de ambitie om de aankomende jaren de op- en overslag en het vervoer van bulkgoederen te laten groeien. Hiervoor voert zij actieve lobby richting verschillende bedrijven en verbindt bedrijven met elkaar. Daarnaast is er gezamenlijke lobby richting verschillende bedrijven om zich te vestigen in het havengebied van Port of Zwolle. Dit stimuleert handels- en investeringsbevordering in het havengebied Port of Zwolle, de regio Zwolle en de provincies Drenthe en Overijssel. Ook werkt Port of Zwolle (internationaal) aan de verduurzaming van de haven, circulariteit en aan slimmer en schoner transport.

Subsidie regiocoördinator Drents Zorglandschap 2021

Gedeputeerde Staten hebben besloten een subsidiebedrag van € 40.000,-- te verlenen aan de VDG. Hiermee kan de inzet van de regiocoördinator van het Drents Zorglandschap 2021 verlengd worden. In het Drents Zorglandschap werken de Drentse gemeenten, Zilveren Kruis, en de provincie samen aan goede, bereikbare en betaalbare zorg voor Drentse inwoners.

Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls recreatief fietsnetwerk Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben de subsidieregeling 'Kwaliteitsimpuls recreatief fietsnetwerk Drenthe’ vastgesteld. Gemeenten en terreinbeherende organisaties kunnen subsidie aanvragen voor de verdere optimalisering van het recreatieve fietsnetwerk in Drenthe.
Voor meer informatie zie het persbericht.

Beantwoording aanvullende schriftelijke vragen PVV-fractie over Statenbrief inzake de Motie 2020-10 “Zon op dak”

Gedeputeerde Staten hebben vragen van de PVV-fractie over de Statenbrief inzake de Motie 2020-10 “Zon op dak” beantwoord. De antwoorden zijn te lezen op www.drentsparlement.nl.

Brief aan EZK betreffende m.e.r.-beoordeling gasvelden Westerveld

Gedeputeerde Staten sturen de minister van Economische Zaken en Klimaat een brief naar aanleiding van de m.e.r.-beoordelingsnotitie van Vermilion Energy Netherlands B.V. voor de gaswinning uit de velden Leemdijk, De Bree en Smitstede. Gedeputeerde Staten vragen de minister bij de beoordeling of een milieueffectrapport voor de gaswinning dient te worden opgesteld, rekening te houden met de vragen en onzekerheden die in het gebied leven.

Beantwoording schriftelijke vragen PvdD-fractie m.b.t. lesvluchten KLM Flight Academy

Gedeputeerde Staten hebben Statenvragen beantwoord over de lesvluchten van de KLM Flight Academy op Groningen Airport Eelde. De antwoorden zijn te lezen op www.drentsparlement.nl

Handreiking participatie bij zonne- en windparken/wijziging Beleidsregel Zon

Deze handreiking is een aanvulling op de bestaande Beleidsregel Zon van de provincie en bedoeld voor initiatiefnemers van zon- en windparken. Het geeft hun inzicht in wat er van ze verwacht wordt in het kader van participatie door inwoners en welk gereedschap hiervoor beschikbaar is. De handreiking  is opgesteld in afstemming met Drentse gemeenten, maatschappelijke partners en projectontwikkelaars van zonneparken.

Luchthavenregeling luchthaven Kanaal B NZ 77 te Emmer-Compascuum

Gedeputeerde Staten hebben de Luchthavenregeling luchthaven Kanaal B NZ Emmer-Compascuum vastgesteld en de oude luchthavenregeling (paragraaf 3.6, van de Luchtvaartverordening Drenthe) ingetrokken. Voor de realisatie van het windmolenpark Pottendijk is het nodig om de landingsstrip van de luchthaven te verleggen. Daarnaast wordt het aantal vliegbewegingen verhoogd, dit is nodig voor de organisatie van een jaarlijkse Fly-Inn en de incidentele ontvangst van genodigde derden op de luchthaven.

Subsidiebeschikkingen impuls Nationale Parken 2021-2023

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben subsidies toegekend voor een impuls voor de Nationale Parken. In december 2020 heeft het Rijk respectievelijk € 290.852,80 voor Nationaal Park Drentsche Aa en € 558.723,85 voor de Nationale Parken in de Drents-Friese Grensstreek toegekend. De provincie Drenthe kent daarbij nu als cofinanciering € 426.000,-- toe aan Nationaal Park Drentsche Aa en € 373.666,-- aan de Drents-Friese Grensstreek. Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten hierover per brief.  Voor meer informatie zie het persbericht.

11e Informerende brief aan Provinciale Staten m.b.t. de gevolgen van COVID-19

Gedeputeerde Staten sturen Provinciale Staten een brief waarin zij onder andere aangeven hoe de provinciale organisatie omgaat met de gevolgen van de crisis veroorzaakt door COVID-19.

Brief aan gemeenten m.b.t. afstemming besteding rijksmiddelen coronasteun

In nauwe samenwerking zetten gemeenten en provincie zich in om het culturele leven na de coronacrisis te behouden en te versterken. Het college van Gedeputeerde Staten heeft hierover een brief verstuurd aan de twaalf Drentse gemeenten. Gemeenten in Drenthe hebben van het Rijk gezamenlijk iets meer dan € 3,2 miljoen voor noodsteun aan de culturele sector ontvangen. Deze middelen kunnen naar eigen inzicht worden ingezet door de gemeente. Gedeputeerde Staten willen met deze brief benadrukken dat zij graag in gesprek blijven over ondersteuning van de sector. Wel onderstrepen ze nogmaals dat eventuele aanvullende ondersteuning vanuit de provincie pas zal worden toegekend als de extra rijksmiddelen voor ondersteuning van de culturele sector zijn ingezet, maar ontoereikend blijken.

Beantwoording schriftelijke vragen PvdD-fractie met betrekking tot handhaving in natuur

Gedeputeerde Staten beantwoorden vragen van de fractie van de PvdD met betrekking tot handhaving in natuur. De antwoorden vindt u op www.drentsparlement.nl.