GS-besluitenlijst 16 maart 2021


Subsidieregelingen MIT Haalbaarheid en R&D Samenwerking 2021

Gedeputeerde Staten van Drenthe stellen een bedrag van € 939.600, -- beschikbaar voor de uitvoering van de MIT Haalbaarheid en MIT R&D Samenwerking. Dit bedrag is bedoeld als cofinanciering van de bijdrage van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vanuit deze regeling kunnen Drentse ondernemers ondersteuning krijgen voor haalbaarheids- en innovatieadvies en R&D samenwerkingsprojecten. De regeling wordt uitgevoerd door SNN. Zie voor meer informatie het persbericht.

Subsidieaanvraag van Landschapsbeheer Drenthe (LBD) voor uitvoering flexibele maatwerkregeling Uitvoeringsplan Drentse Boerenlandvogels 2021-2025

Gedeputeerde Staten verlenen subsidie aan Landschapsbeheer Drenthe (LBD) voor de uitvoering van een flexibele maatwerkregeling gericht op het behoud van weidevogels.
Provinciale Staten hebben op 16 december 2020 ingestemd met de uitwerking van de investeringsagenda 2020-2023: Agenda Boer-Burger -Biodiversiteit. Het uitvoeringsplan Drentse Boerenlandvogels 2021-2025 maakt daarvan deel uit. De flexibele maatwerkregeling is één van de maatregelen uit het uitvoeringsplan. Voor meer informatie zie het persbericht

Wijziging Uitvoeringsregeling Internationaal Ondernemen Drenthe

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben besloten de Uitvoeringsregeling Internationaal Ondernemen Drenthe uit te breiden met de mogelijkheid om ook een financiële bijdrage aan te vragen voor georganiseerde digitale handelsmissies en beursbezoeken, waar meerdere Nederlandse ondernemingen aan deelnemen. Hiermee ondersteunt en begeleidt de provincie Drenthe ondernemers ook ten tijde van de coronapandemie bij de opvolging van internationale contacten en contacten die internationalisatie mogelijk maken.

Incidentele subsidie gebiedsaanpak zon op dak LTO Noord

LTO Noord gaat agrarische ondernemers stimuleren, faciliteren en ondersteunen bij het realiseren van zonnepanelen op agrarische daken. Gedeputeerde Staten stellen een bedrag van ruim € 35.000,- beschikbaar voor de ‘gebiedsaanpak zon op dak’. Het project start in Tynaarlo, Noordenveld en Aa en Hunze. In deze gemeenten zijn er nog mogelijkheden op het elektriciteitsnetwerk voor realisatie van grootschalig zon op daken.  De gemeenten dragen gezamenlijk ook ruim € 35.000,-- bij aan het project. Op basis van de ervaringen uit dit project wordt bepaald of de aanpak een vervolg krijgt op andere plekken in Drenthe. Voor meer informatie zie het persbericht

Samenwerkingsovereenkomst Smart Industry Hub Noord-Nederland

De Samenwerkingsovereenkomst Smart Industry Hub (SIH) Noord-Nederland wordt door gedeputeerde Brink namens Gedeputeerde Staten ondertekend. Doel van de samenwerking is versterking van het innovatie-ecosysteem rond Smart Industry in Noord-Nederland door het samenbrengen van partijen en lopende initiatieven en de uitrol van een programma voor verschillende doelgroepen. Naast ondernemersorganisaties, noordelijke fieldlabs, eerstelijnsorganisaties en kennisinstellingen, is het programma IBDO één van de uitvoerende partijen. IBDO draagt bij aan het onderdeel waarbij maakbedrijven worden benaderd en bewust gemaakt worden van nut en noodzaak van digitalisering.

Verlenging Interreg IVB project G-PaTra

De provincie Drenthe neemt binnen het Interreg Noordzee Regio Programma deel aan een internationaal project op het gebied van het verduurzamen van mobiliteit in het landelijk gebied. Het consortium bestaande uit onder andere Aberdeen University (Schotland), Leine and Weser Region (Duitsland), Universiteit Groningen, provincie Groningen, Universiteit Aalborg (Denemarken), Urban Foresight (Verenigd Koninkrijk), More and Romsdal County Authority (Noorwegen) en Taxistop (België) dient een verzoek in om het project te verlengen tot 30 juni 2023.

Interreg B Noordzeeregio; verlenging project Blockchain in Government (BLING) 2019-2021

Het college van Gedeputeerde Staten steunt de aanvraag voor de verlenging van het Interreg B project Blockchain IN Government (BLING). Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de kennisopbouw en ontwikkeling van de vernieuwende technologie blockchain in de provincie. Dit draagt bij aan de verdere digitalisering van Drenthe en stimuleert een innovatief ondernemersklimaat.

Wijziging Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020

Gedeputeerde Staten hebben besloten de looptijd van de Verordening POP3-subsidies te verlengen met twee jaren. Dit is besloten, omdat de vervangende subsidieregeling, het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, op 1 januari 2023 in werking treedt. De periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022 is een transitieperiode en wordt POP3+ genoemd.

Openstellingsbesluit POP3 uitvoering LEADER 2021

Gedeputeerde Staten hebben het Openstellingsbesluit POP3 Uitvoering LEADER 2021 vastgesteld. Met deze openstelling kan in 2021 subsidie worden aangevraagd om de duurzame ontwikkeling van het platteland een krachtige impuls te geven. Daarmee worden de economie en werkgelegenheid in de LEADER-gebieden Zuidoost- en Zuidwest-Drenthe gestimuleerd. Voor meer informatie zie www.leaderzuidoostdrenthe.nl en www.provincie.drenthe.nl/leaderzuidwest.

Brief aan Europese Commissie betreffende Minority Safepack Initiative

Het college van Gedeputeerde Staten is teleurgesteld over het besluit van de Europese Commissie om naar aanleiding van het Minority Safepack Initiative geen aanvullend beleid of nieuwe wetgeving in gang te zetten om de minderheden en minderheidstalen in Europa te beschermen en te versterken. In een brief laat het college dit weten aan de relevante vertegenwoordigers van de Europese Commissie.

Afdoening toezegging aan PS inzake informeren over de financiële kaders Bereikbaarheidsakkoord met Emmen

Provinciale Staten worden geïnformeerd over de financiële kaders van het bereikbaarheidsakkoord N391 – N862 Emmen

Beantwoording schriftelijke vragen FvD-fractie over gezondheidsschade windturbines

Gedeputeerde Staten hebben vragen van de FvD-fractie over gezondheidsschade t.g.v. windturbines beantwoord. De antwoorden zijn te lezen op www.drentsparlement.nl

Subsidie NK Wielrennen 2021

Gedeputeerde Staten hebben besloten subsidie te verlenen aan het NK wielrennen 2021. Net als in 2020 wordt het NK op de Vam-berg georganiseerd, indien mogelijk deze keer met beperkte aanwezigheid van publiek. Het NK staat gepland van 18 tot en met 20 juni

Wijziging Subsidieregeling energiezuinig en duurzaam warm buiten zitten horeca Drenthe

Gedeputeerde Staten stellen € 200.000,-- beschikbaar voor de uitvoering van de Subsidieregeling ‘Energiezuinig en duurzaam warm buiten zitten horeca Drenthe’. Hiermee wil de provincie de horeca in het kader van de coronacrisis ondersteunen bij het verlengen van het buitenseizoen 2021 en het verduurzamen van de terrassen. Zie voor meer informatie het persbericht.

Uitvoering Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden

Gedeputeerde staten hebben besloten de LNV Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden uit te voeren. De regeling maakt het mogelijk om met een bijdrage van LNV veehouderijen aan te kopen met het oog op een blijvende vermindering van de stikstofdepositie op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Om een verantwoorde selectie te maken van de aangemelde bedrijven die het meest bijdragen aan stikstofreductie en overige doelen hebben Gedeputeerde staten criteria voor rangschikking vastgesteld.
Gedeputeerde staten informeren Provinciale staten hierover per brief.

Bijdrage Hippisch Centrum Exloo

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om vanuit de investeringsagenda plus 2020-2023 een subsidie van € 140.000,-- te verlenen aan het Hippisch Centrum Exloo voor de realisatie van verbeteringen van deze sportaccommodatie met bovenregionale functie en uitstraling.

EK veldrijden

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om vanuit de investeringsagenda plus een subsidie te verlenen van maximaal € 350.000,-- aan de organisatie van dit EK veldrijden 2021. Dit internationale topsportevenement staat gepland in november. Het streven is om alle betrokkenen bij Drenthe de fietsprovincie extra energie te geven en te zorgen voor een herinnering die jaren later nog inspiratie geeft

Koersdocument Drentse aanpak stikstof

GS stellen PS voor om het Koersdocument Drentse aanpak stikstof vast te stellen. Het Rijk is verantwoordelijk voor het terugbrengen van de stikstofdepositie in Nederland. De stikstofreductie vraagt om een landelijke aanpak. Situaties en gebieden verschillen echter van elkaar. De stikstofaanpak vraagt daarom naast een landelijke aanpak ook om een gebiedsgerichte aanpak. In het Koersdocument staat hoe Drenthe hieraan invulling wil geven.