GS-besluitenlijst 9 maart 2021


Cofinanciering Faunapassage A28 Eelder Schipsloot

Gedeputeerde Staten hebben besloten om aanvullend op hun besluit uit 2018 een extra bedrag aan cofinanciering beschikbaar te stellen voor de faunapassage A28 Eelder Schipsloot. De totale bijdrage komt daarmee op € 841.000, - zijnde 32% van de totale kosten.

Subsidiëring ondersteuningsprogramma's talenten Topsport Noord

Gedeputeerde Staten hebben besloten om subsidie te verlenen aan Topsport Noord voor de organisatie van activiteitenprogramma’s voor talentvolle sporters. Topsport Noord ontvangt hiervoor € 67.500,--

Bevoorschotting RUD uitvoeren bodemprojecten 2021

De uitvoering van de provinciale bodemsaneringsprojecten wordt verzorgd door de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD). Voor de uitvoering van het meerjarenprogramma zijn door het Rijk bodemmiddelen toegekend. Van deze middelen stellen Gedeputeerde Staten € 961.000,- beschikbaar aan de RUD voor de uitvoering van bodemsaneringsprojecten in 2021.

Ondertekening Prestatieovereenkomst voor de vergoeding van de werkzaamheden van RVO.nl voor POP3 2021 niet-grondgebonden maatregelen

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de ondertekening van de prestatieovereenkomst niet-grondgebonden maatregelen POP3 2021. Dit betreft de prestatieovereenkomst voor de vergoeding van de werkzaamheden die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) uitvoert voor de provincie Drenthe

Toewijzingen 1e ronde alliantieprojecten Sociale Agenda

Gedeputeerde Staten hebben op basis van de adviezen van de Adviescommissie Sociale Agenda en zienswijzen vanuit VDG en PS de eerste ronde alliantieprojecten uit de Sociale Agenda toegewezen. Via de Sociale Agenda wil de provincie samen met gemeenten en maatschappelijke partners complexe maatschappelijke en sociale vraagstukken in Drenthe aanpakken. Dit gebeurt onder meer via alliantieprojecten. Dit zijn projecten met een bovenlokaal karakter en direct resultaat voor de Drentse inwoner. Er worden subsidies verstrekt voor de projecten: Blink Sociaal Ondernemend Verbinden voor het project Kwiekstee, gemeente Midden-Drenthe voor het project Vrouwelijke statushouders, Huisartsenzorg Drenthe B.V. voor het project Voorbereiden op de laatste levensfase, de gemeente Meppel voor het project Vrouwensupportgroep, Stichting Naoberschap United voor het project Scoren voor gezondheid en CMO STAMM voor de projecten Kennisplatform Integrale Ouderenzorg en Ouderenparticipatie Drenthe. Meer informatie en een korte omschrijving van de projecten staan in het werkplan dat te vinden is via www.provincie.drenthe.nl/socialeagenda.

Subsidieverlening project 'Vitamine A' gemeente Aa en Hunze

Gedeputeerde Staten verlenen een subsidie van € 24.500,-- aan de gemeente Aa en Hunze voor het vervolg van het project ‘Vitamine A’. Dit project draagt bij aan het vergroten van de leefbaarheid voor kwetsbare Drenten. Binnen het project worden sociale activiteiten die nog wel mogelijk zijn binnen de coronamaatregelen gedeeld. Met het geld kan de gemeente activiteiten ondersteunen en deze meer in beeld brengen onder de inwoners

Subsidieaanvraag Management Interventiestudie In the LEAD-RUG

De provincie Drenthe verleent een bijdrage van € 80.000,- aan het nieuwe executive managementprogramma van expertisecentrum In the LEAD van de Rijksuniversiteit Groningen. Het doel van het programma is het verbeteren van de managementkwaliteit om hierdoor bedrijfsprestaties naar een hoger niveau te kunnen tillen. Het programma van de University of Groningen Business School is bedoeld voor senior managers van middelgrote bedrijven in de Noord-Nederlandse maakindustrie en bouwnijverheid. Het biedt recente bedrijfskundige inzichten en praktische managementtools om een bedrijf te verbeteren op strategie, talentmanagement en het meten van prestaties. Drentse managers kunnen zich aanmelden via Ik Ben Drents Ondernemer of rechtstreeks via de RUG.

Verlenging Interreg IVB project Surflogh

De provincie Drenthe neemt binnen het Interreg Noordzee Regio Programma deel aan een internationaal project op het gebied van regionale en stedelijke distributie. De deelnemers in dit project, waaronder ook onder de South East Scotland Transport Partnership en de steden Mechelen en Borås, dienen een verzoek in om het project te verlengen tot het voorjaar van 2023.

Mede-ondertekenen brief tekort aan labruimte

De provincie Drenthe heeft een gezamenlijke brief aan het ministerie van VWS over een tekort aan laboratoriumcapaciteit ondertekend. Met deze brief geven meerdere partijen uit Noord-Nederland aan op landelijk niveau mee te willen denken over een mogelijk versnellingsfonds voor het ontwikkelen van labruimte.

Cofinanciering INTERREG V A Project SAmen voor de Energietransitie (SAVE)

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben besloten een cofinancieringsbijdrage beschikbaar te stellen van € 9.987,74 voor de uitvoering van het project SAVE (Samen voor de Energietransitie), binnen het INTERREG-programma Nederland-Duitsland. In dit project werken in het Nederlandse en Duitse grensgebied mkb-bedrijven en kennisinstellingen samen.

Het project wil de '(inter)menselijke' uitdagingen oppakken en ertoe bijdragen dat de energietransitie als ‘totaalsysteem’ tussen bevolking, economie en regionale overheden/politiek (beter) functioneert. SAVE wil perspectieven bieden voor 'toekomstgerichte concepten voor een duurzame leefomgeving' en instrumenten inzetten waarmee burgers, bedrijven en andere belanghebbenden gestimuleerd worden om innovaties sneller te omarmen. Daarmee kan het project SAVE ook een bijdrage leveren aan de Drentse Energietransitie Agenda.

Voorkeurstracé doorfietsroute ‘de Groene As’ (omgeving Vriezerbrug)

In een brief aan het college van Burgemeester en Wethouders van Tynaarlo bevestigen Gedeputeerde Staten hun voorkeur om de doorfietsroute over de oostelijke kade van het Noord-Willemskanaal aan te leggen. Als de gemeenteraad besluit tot dit tracé, zijn Gedeputeerde Staten bereid aan Provinciale Staten voor te stellen aanvullend krediet te verstrekken om de oversteek met de Vriezerweg met een tunnel te realiseren.

Overeenkomst met de gemeente Borger-Odoorn tbv opheffen van de gelijkvloerse aansluitingen Odoorn-Noord en Emmen-Noord en het realiseren van een ongelijkvloerse aansluiting Klijndijk op de N34

Gedeputeerde staten hebben het voornemen om de gemeente Borger-Odoorn een eenmalige subsidie ter grootte van € 950.000,- exclusief btw te verstrekken voor de maatregelen aan de gemeentelijke infrastructuur, die nodig zijn als gevolg van de Duurzaam Veilige inrichting van de N34. Provinciale Staten kunnen hierop nog hun wensen of bedenkingen inbrengen.

Voorlopige evaluatie Impuls Volkshuisvesting

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten met een voorlopige evaluatie van de subsidieregeling Impuls Volkshuisvesting. Met deze regeling heeft de provincie indirect bijgedragen aan de plannen voor de bouw van 813 woningen, waarmee het aanbod nauwer aansluit op de vraag. Daarnaast heeft de regeling bijgedragen aan maatregelen om verpaupering te voorkomen en de ruimtelijke inrichting in Drenthe te verbeteren. Dit is gedaan door bijvoorbeeld het slopen van verouderde woningen en het herinrichten van het groen in en rondom projectgebieden.

Evaluatie project NICE Matters

Gedeputeerde Staten sturen Provinciale Staten de evaluatie van het project NICE Matters. Het project wordt uitgevoerd door het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE).  
NICE staat voor de versnelde omslag naar een circulaire economie in Drenthe/Noord-Nederland. Het heeft hierin een belangrijke aanjagende rol (gehad). Het werk van NICE wordt positief beoordeeld door de bedrijven, studenten en kennisinstellingen. De beoogde resultaten liggen meer dan op koers, soms zijn de doelen voor de periode van vier jaar al behaald. Ook financieel staat de stichting er gezond voor.

Agenda Impact Ondernemen Drenthe 2021-2024

Gedeputeerde Staten hebben de agenda Impact Ondernemen Drenthe 2021-2024 vastgesteld. Deze agenda is een uitwerking van de Economische Koers Drenthe 2020-2023. Als één van de eerste provincies in Nederland, wil Drenthe impactondernemers actief ondersteunen. In de ‘Agenda Impact Ondernemen Drenthe’ ligt de focus vooral op het activeren van het Drentse bedrijfsleven om (ook) bij te dragen aan de ontwikkeling van duurzame en inclusieve banen in Drenthe.  Zie voor meer informatie het persbericht.

Datalek NAD

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over een datalek bij de beheerder van de website van het Noordelijk Archeologisch Depot.

Digitaliseringsagenda Drenthe Digitaal

Gedeputeerde Staten hebben de Digitaliseringsagenda Drenhthe Digitaal vastgesteld. Hierin zijn de ambities en acties voor een succesvolle digitale transitie in Drenthe verwoord. De agenda richt zich op de maatschappelijke en economische kansen en het fundament hiervoor. De scope is breed: van de versnelling van digitalisering bij het mkb en in domeinen als industrie, zorg, landbouw en digitale overheid tot digitale vaardigheden, digitale weerbaarheid, digitale connectiviteit, digitale inclusie en data.  Zie voor meer informatie het persbericht.

Investeringsagenda 2020-2023: Slimme energiesystemen en waterstof

Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om voor de ondersteuning van Slimme Energiesystemen en Waterstofprojecten een bedrag van € 2,755 miljoen beschikbaar te stellen uit de Investeringsagenda 2020-2023.  Hiermee worden de komende jaren projecten op deze thema’s ondersteund.

Subsidiëring rotondes A28 – Fluitenberg, gemeente Hoogeveen

Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om de gemeente Hoogeveen een subsidie te verstrekken van € 375.000,-- om twee rotondes te realiseren ter hoogte van de op- en afritten van de A28 bij Fluitenberg (afrit 27). Dit draagt bij aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de kern Hoogeveen en het bedrijventerrein. Ook zullen de rotonde de verkeersveiligheid vergroten.

Eikenprocessierups: Voorlopig resultaat Project paringsverstoring (feromoonverwarring) eikenprocessierups en Aanpak bestrijding 2021

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de bestrijding van de eikenprocessierups. In 2021 zullen net als in het afgelopen jaar nesten worden verwijderd op drukbezochte plaatsen en uit bomen langs fietspaden tot een hoogte van ca. 6 meter. De kosten worden gedekt uit de bestaande begroting.

Overzicht begrotingswijzigingen Statenvergadering 24 maart 2021

Conform de nieuwe werkwijze rondom begrotingswijzigingen geven Gedeputeerde Staten Provinciale Staten in een brief een overzicht van de begrotingswijzigingen die in de Statenvergadering van 24 maart 2021 voorliggen en het effect daarvan op de vrije bestedingsruimte, de stelpost coronamaatregelen en de reserves.

Investeringsagenda PLUS 2020-2023: Uitwerking thema ‘Cultuur en Erfgoed: Drentse Monumenten’

In navolging van wat al in de Investeringsagenda PLUS 2020-2023 was aangegeven, hebben Gedeputeerde Staten besloten € 5 miljoen te storten in het Drents Monumentenfonds voor uitgifte van leningen in de kosten van behoud/herbestemming van gebouwd erfgoed. Aan Provinciale Staten wordt gevraagd om voor de risicoafdekking vanuit de Reserve Investeringsagenda het benodigde krediet van € 0,5 miljoen te storten in de Reserve opvang revolverend financieren.

Verstrekken van een subsidie in de vorm van een lening van € 1,2 miljoen aan Stichting Groenfonds ten behoeve van het Ontwikkelfonds Energiecoöperaties

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om een lening van € 1,2 miljoen te verstrekken aan het Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties voor het stimuleren en professionaliseren van decentrale energiecoöperaties in Drenthe.  Energiecoöperaties spelen een belangrijke rol in het behalen van 50% lokaal eigenaarschap bij zonne- en windparken, maar hebben moeite om de aanloopkosten van projecten te financieren en om voldoende kennis en kunde te mobiliseren. Dit ontwikkelfonds zal hier op inspringen en bijdragen aan de opstartkosten en professionalisering van de energiecoöperaties in Drenthe.

Wob verzoek inzake technische specificaties aanbesteding contract 1738 Bewegwijzering N34

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten documenten inzake de totstandkoming van de technische specificaties van contract 1738 'Bewegwijzering N34' openbaar te maken.

Bestuurlijke reactie op het NRK-rapport “Uit het oog, uit het hart? Revolverende fondsen in de provincie Drenthe”

Gedeputeerde Staten hebben gereageerd op het onderzoeksrapport "Uit het oog, uit het hart? Revolverende fondsen in de provincie Drenthe" van de Noordelijke Rekenkamer. Een tweetal Drentse revolverende fondsen zijn onderzocht: de Drentse Energie Organisatie en het MKB Fonds Drenthe. Op 22 maart 2021 wordt het eindrapport aangeboden aan Provinciale Staten.