GS-besluitenlijst 2 maart 2021


Subsidie Reisgids Drentse Parels

Gedeputeerde Staten stellen eenmalig een subsidie van € 10.000,-- beschikbaar voor de reisgids ‘Drentse parels’. Een reisgids voor bezoekers (toeristen en inwoners), die inspeelt op gevoel en beleving en op basis van unieke tips van inwoners mooie en bijzondere adressen en plekken van Drenthe laat zien. De reisgids wordt samengesteld in overleg met de lokale Tourist Info Punten en Drentse gemeenten. De eerste editie verschijnt in een oplage van 5.000 stuks.

Machtiging t.b.v. gunning aanbesteding ondersteuning DRIS

Het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe machtigt gedeputeerde en voorzitter van het dagelijks bestuur van het OV-bureau Groningen Drenthe, F.Q Gräper – van Koolwijk van de provincie Groningen om het gunningsbesluit voor het afsluiten van een contract voor het beheer en onderhoud van het Dynamisch Reis- en Informatiesysteem (DRIS) mede namens Gedeputeerde Staten van Drenthe te laten ondertekenen.

Wijziging Uitvoeringsregeling boerenexperimenten Regio Deal Natuurinclusieve landbouw (NIL) voor Veenkoloniën, Westerwolde en Oldambt

Gedeputeerde Staten heeft besloten de uitvoeringsregeling boerenexperimenten Regio Deal NIL voor de gebieden Veenkoloniën, Westerwolde en Oldambt te wijzigen. Met deze wijziging is bepaald dat het subsidieplafond van de regeling gezamenlijk met de GS van de provincie Groningen is vastgesteld €150.000.

De Economische Koers in de uitvoering: ‘MedFood’ - behoud en nieuwe banen in Zuidoost Drenthe

Provincie Drenthe en gemeente Emmen willen een financiële bijdrage leveren aan het project ‘MedFood - Smart Nutrition Skills’ van Fresenius Kabi Nederland B.V in Emmer-Compascuum.  
Gedeputeerde Staten stellen daarom aan Provinciale Staten voor om in samenwerking met de gemeente Emmen in te stemmen met respectievelijk een subsidie van € 1.466.399 en € 500.000,- voor het ‘MedFood’ project van Fresenius Kabi Nederland B.V en de oprichting van een interne bedrijfsschool. Voor meer informatie zie het persbericht.

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA-fractie over opslag kernafval in Duitse zoutkoepels

Gedeputeerde Staten beantwoorden vragen van de fractie van de PvdA over zorgen over de opslag van radioactief afval in het algemeen en in zoutkoepels in Duitsland in het bijzonder. De antwoorden vindt u op www.drentsparlement.nl

Kaderbrief 2022 Prolander

Gedeputeerde Staten sturen volgens afspraak de Kaderbrief 2022 van Prolander aan Provinciale Staten.

Toekomstbeeld OV 2040

Het college van Gedeputeerde Staten stuurt ter informatie de beleidsnota Ontwikkelagenda van het Toekomstbeeld OV 2040 naar Provinciale Staten.

Op weg naar een regionaal transitieplan openbaar vervoer 2022

Gedeputeerde Staten van Drenthe verzoekt Provinciale Staten van Drenthe hun zienswijze kenbaar te maken met betrekking tot het op te stellen regionaal transitieplan openbaar vervoer 2022, waarin de gevolgen van de coronamaatregelen voor het gebruik van het openbaar vervoer worden uitgewerkt in concrete maatregelen. De mogelijke maatregelen zijn uitgewerkt in de notitie Aanpassingen aan de dienstregeling 2022 door Corona van het OV-bureau Groningen Drenthe.

Uitvoeringsprogramma VTH 2021

Gedeputeerde Staten hebben het Uitvoeringsprogramma VTH 2021 vastgesteld. In dit programma is aangegeven op welke wijze het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving de aan het team opgedragen wettelijke taken in 2021 zal uitvoeren.

Beantwoording vragen PVV over stremming kanaal Almelo-Coevorden

Gedeputeerde Staten beantwoorden de schriftelijke vragen van de PVV-fractie over de stremming van de Haandriksluis en de Coevordersluis in de vaarweg Almelo-De Haandrik. De antwoorden zijn te vinden op www.drentsparlement.nl 

Green Deal Waterstofwijk Hoogeveen

De provincie Drenthe ondertekent de Green Deal H2Wijken om kennis over het gebruik van waterstof als alternatief voor aardgas in de gebouwde omgeving te vergroten door te onderzoeken of, en hoe, het gebruik van waterstof hiervoor in de praktijk mogelijk is ten behoeve van het verduurzamen van de Nederlandse warmtevoorziening.