GS-besluitenlijst 2 februari 2021


Aansluiting bij coalitie Anders Reizen

Alle provincies en dus ook Drenthe, sluiten zich aan bij de coalitie Anders Reizen.  De coalitie Anders Reizen is een netwerk van werkgevers en vervoerders dat ernaar streeft de CO2-uitstoot van zakelijk reizen te halveren in 2030 (t.o.v. 2016). Zakelijk reizen omvat zowel het woon-werkverkeer als dienstreizen. De provincie wil zelf het goede voorbeeld geven en samen met Drentse ondernemers dit doel in Drenthe bereiken via de zogenaamde werkgeversaanpak: hoe verduurzamen we samen onze mobiliteit?

Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde van de PvdD-fractie over Natuurcompensatie

De Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld over de aantasting van het Natuurnetwerk (NNN) en de daarbij verplichte compensatie. De afgelopen vijf jaar is ruim 8 ha omgezet in een andere functie, waarbij een compensatieverplichting ontstond. Bijna alle verplichtingen, op één na, zijn gerealiseerd of worden op afzienbare tijd gerealiseerd.    
De beantwoording is te vinden op www.drentsparlement.nl.

Afdoening motie M 2019–29 Eurovisie Songfestival en Beste Sportregio van Europa

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de afdoening van de motie M 2019–29 over het Eurovisie Songfestival en Beste Sportregio van Europa.

BDU Verkeer en Vervoer 2021, Bestedingsvoorstel projecten infrastructuur

Gedeputeerde Staten zijn, voor circa 4,5 miljoen euro, akkoord gegaan met het Bestedingsvoorstel voor de projecten Infrastructuur op basis van de regeling BDU Verkeer en Vervoer. Met deze bijdragen kunnen gemeenten investeren in het verbeteren van hun wegen en fietspaden. Provinciale Staten krijgen de gelegenheid om wensen en bedenkingen aan te geven. Zie voor meer informatie het persbericht.

Stand van zaken uitvoering roadmap Circulair Drenthe 2050

Het College van Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten over de stand van zaken met betrekking tot de circulaire economie in Drenthe. In 2018 heeft het college van Gedeputeerde Staten de roadmap Circulair Drenthe 2050 vastgesteld met daarin opgenomen een drietal actielijnen op basis waarvan de provincie aan de slag gaat op het terrein van de circulaire economie.

Maatregelen N376 Achterste Erm

Het College van Gedeputeerde Staten stelt aan Provinciale Staten voor om maatregelen te nemen op de N376 ter hoogte van Achterste Erm en de Deutlanden en om hiervoor geld beschikbaar te stellen. Uit een verkeerskundige analyse en gesprekken met omwonenden is gebleken, dat daar problemen zijn met betrekking tot de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. Samen met de omgeving zijn er oplossingen verkend en uitgewerkt. Met het rijk en de gemeente Coevorden zijn afspraken gemaakt over de financiering van de maatregelen. Na besluitvorming van Provinciale Staten zullen de plannen verder uitgewerkt en uitgevoerd worden.

Wob-verzoek kosten voorbereiding van plan N34

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten informatie met betrekking tot de gemaakte kosten ter voorbereiding van plan N34 openbaar te maken.