Handreiking participatie bij zon- en windparken


Drenthe heeft een handreiking participatie bij zon- en windparken opgesteld om de verwachte uitwerking van een participatieproces vast te leggen. De handreiking is uitgewerkt door provincie Drenthe op basis van input van Drentse gemeenten en maatschappelijke partners en projectontwikkelaars van zonneparkenHet geeft duidelijkheid over de inspanningen dide provincie concreet verwacht in dit proces.

Gedeputeerde Henk Brink: “In de provincie Drenthe vinden we participatie van omwonenden bij de ontwikkeling van zonne- en windparken belangrijk. Met deze handreiking willen we samen met de gemeenten initiatiefnemers van zonne- en windparken stimuleren om omwonenden te informeren, te betrekken en gezamenlijk te kijken naar mogelijkheden om lokaal eigendom vorm te geven en financieel te participeren.”

De handreiking is bedoeld voor initiatiefnemers van zonne- en windparken, zoals commerciële of coöperatieve ontwikkelaars en energiecoöperaties. Met de handreiking wil de provincie informeren en inspireren met voorbeelden en suggesties voor het vormgeven van een goed participatieproces. De handreiking vormt een aanvulling op de al aanwezige provinciale handreikingen over biodiversiteiten landschappelijke inpassing van zonneparken.

Gedeputeerde Staten hebben vandaag ingestemd met de concept-handreiking participatie bij zonne- en windparken en vragen Provinciale Staten om een zienswijze in de commissie Omgevingsbeleid op 17 februari 2021. Daarna wordt het document door Gedeputeerde Staten vastgesteld en kan dan in de praktijk worden gebruikt.

Afgelopen week zijn ook de concept-artikelen van de Provinciale Omgevingsverordening aan Provinciale Staten gestuurd, waarmee een bovengrens wordt gesteld aan de maximale hoeveelheid zon op land in Drenthe tot 2030. Concreet betekent dit dat dat er maximaal 1390 hectare aan zonneakkers kan worden aangelegd. De concept-artikelen worden in dezelfde vergadering op 17 februari besproken.