GS-besluitenlijst 5 januari 2021


Subsidieregeling stimuleringslening verwijdering asbestdaken Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben de Subsidieregeling stimuleringslening verwijdering asbestdaken Drenthe vastgesteld. De ‘Asbestdakenregeling Drenthe’ is- net als de voorgaande regeling die tussen 15 november 2017 en 31 december 2020 van kracht was- een lening. Nieuw in de regeling is de mogelijkheid voor eigenaren met een asbestdak om een deel van de lening te gebruiken voor de aanschaf van zonnepanelen. Particulieren die vanwege hun inkomen niet in aanmerking komen voor de reguliere regeling kunnen gebruik maken van de Maatwerklening. Daarnaast is er de Verzilverlening voor particulieren die wordt verstrekt op basis van de overwaarde van een woning. Zie voor meer informatie het persbericht.

Bijdrage aan Subsidieregeling klimaat-actief van het waterschap Drents Overijsselse Delta

De provincie stelt een bedrag van € 50.000,- beschikbaar aan een subsidieregeling voor klimaatsubsidie van het Waterschap Drents Overijsselse Delta. De regeling draagt bij aan maatregelen die inwoners willen treffen om de steeds extremere weersomstandigheden het hoofd te bieden. Het gaat om de volgende maatregelen: neerslagwater in de tuin houden, geveltuintjes aanleggen en daktuin maken (groene daken). De regeling wordt door het waterschap uitgevoerd.

Beantwoording schriftelijke vragen PVV-fractie over de twee jaarlijkse afsluitingen per 2021 van de N33 voor onderhoud

Het college van Gedeputeerde Staten heeft een vijftal vragen beantwoord van de PVV-fractie over de voorgenomen twee jaarlijkse afsluitingen per 2021 van de rijksweg N33 voor onderhoud.
De beantwoording is te vinden op www.drentsparlement.nl.

Wob-verzoek inzake rapport Second opinion uitwerking beïnvloedingszones N2000

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten documenten inzake rapport Second opinion uitwerking beïnvloedingszones N2000 openbaar te maken.

Financieel toezicht

Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld dat de Begrotingen 2021 van de twaalf Drentse gemeenten aan de eisen voldoen die in de Gemeentewet worden gesteld. Dit besluit is bekendgemaakt aan de gemeenten. Ook is het besluit per brief naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en naar Provinciale Staten gestuurd.