GS Besluitenlijst 15 december 2020


Met terugwerkende kracht herbeschikken van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)

Het college heeft besloten tot het herbeschikken van het ANLb om zo uitbreidingsaanvragen die in het verleden gedaan zijn aan te laten sluiten op de Europese definitie van uitbreiding. Tevens wordt met de herbeschikking verantwoord dat aan de vereiste subsidieperiode van 6 jaar is voldaan.

Bijdrage aan Drents Museum voor Van Gogh publicatie

Het Drents Museum krijgt een bijdrage van € 3.500, -- om het rapport over de erfgoedlocaties in Drenthe in relatie tot Vincent van Gogh te vertalen. Hiermee komt het rapport ook beschikbaar voor een internationaal publiek.

Verlenging samenwerkingsovereenkomst met Enpuls

Voor het aanleggen en installeren van laadpalen voor elektrische auto’s verlengt de provincie Drenthe de samenwerkingsovereenkomst met Enpuls t/m eind 2023.

Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde over toevoegen stikstofgevoelige natuur

De vragen van de CDA en VVD fractie inzake Schriftelijke vragen ex art 41 RvO over toevoegen stikstofgevoelige natuur van 16 november zijn beantwoord.  De beantwoording is te vinden op www.drentsparlement.nl .

Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde van de PVV-fractie over statenbrief naar aanleiding van de Motie Zon op dak

Gedeputeerde Staten beantwoorden vragen van de PVV-fractie over de statenbrief naar aanleiding van de Motie Zon op dak.  
De beantwoording is te vinden op www.drentsparlement.nl .

Delegeren beslissingsbevoegdheid van PS, tot onttrekken van wegen, paden en parkeerplaatsen aan openbaar verkeer, aan GS

Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om het mandaat om te besluiten over het onttrekken van wegen, paden en parkeerplaatsen in het kader van de Wegenverkeerswet over te dragen aan Gedeputeerde Staten. Daarmee zouden de procedures voor deze besluiten met een half jaar korter kunnen.

Wijziging Subsidieregeling grondverwerking Natuurnetwerk Nederland-Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben besloten de looptijd van de subsidieregeling te verlengen tot 31 december 2021. Met de regeling is het mogelijk een bijdrage te ontvangen voor de waardedaling die als gevolg van de functiewijziging van landbouw naar natuur ontstaat. De koper krijgt naast de subsidie de verplichting om de gronden in te richten of mee te werken aan een gebiedsproces waarin de inrichting plaatsvindt.

Vaststelling Uitvoeringsprogramma voor de Woonagenda

Het Uitvoeringsprogramma voor de Woonagenda is door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Hierin staat beschreven hoe de provincie, gemeenten, corporaties en marktpartijen zorgen voor goed, betaalbaar en levensloopbestendig wonen. Er komt een ‘Impulsteam Wonen’, dat gemeenten ondersteunt bij complexe woonprojecten waar versnelling nodig is. Ook wordt de campagne ‘Lang zult u wonen’ voortgezet en in pilots onderzocht welke woningaanpassingen nodig zijn in buurten en wijken.

Afdoening toezegging in de Statencommissie OGB van 21 oktober 2020 over onderzoeken van subsidiëren isolatiematerialen

Tijdens de Statencommissie OGB van 21 oktober 2020 verzocht statenlid Bos (GroenLinks) het college van Gedeputeerde Staten de mogelijkheden van het subsidiëren van isolatiematerialen te onderzoeken en de uitkomst daarvan te delen met Provinciale Staten. In een brief laat het college van Gedeputeerde Staten weten dat er al vele mogelijkheden zijn om subsidie te verkrijgen op isolatiematerialen, zoals de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH), de Energiebespaarlening en de vouchers ter waarde van € 50,-- van het Drents Energieloket. Ook wordt verwacht dat de in oktober 2020 door Eurocommissaris Timmermans gelanceerde ‘Renovation Wave’ een positieve impuls gaat geven aan het energiebesparingstempo in ons land. Hierover gaat het Europees Parlement rond de zomer van 2021 meer duidelijkheid geven.

Uitvoering Motie M 2019-17 Meer MKB Drenthe in de Top 100

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten hoe zij invulling geven aan de motie om de dienstverlening van gemeenten aan het mkb te verbeteren en ervoor te zorgen dat Drenthe het volgende jaar beter vertegenwoordigd is in de Top 100 van mkb-vriendelijkste gemeenten. In de motie wordt verzocht om samen met de Drentse gemeenten een actieplan op te stellen waarin staat hoe gemeenten van elkaar kunnen leren en goede ervaringen kunnen uitwisselen. Dit is opgepakt en geborgd in het nieuwe programma van Ik Ben Drents Ondernemer (IBDO). Via IBDO wordt voor de periode 2021-2024 samen met onder meer de Drentse gemeenten stevig ingezet om de dienstverlening aan mkb-ondernemers te versterken.

Uitvoering Motie M 2019-25 Verduurzamen boerderijen Drents Landschap

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de uitvoering van motie M2020-25 Verduurzamen boerderijen Drents Landschap. Aangezien de planologische besluitvorming en vergunningverlening voor kleine windmolens een verantwoordelijkheid is van gemeenten, is het college van mening dat de mogelijkheden voor het plaatsen van kleine windmolens in landelijk gebied door gemeenten gecreëerd moeten worden. Dat Drentse gemeenten hierin serieuze stappen hebben genomen, blijkt uit het feit dat al enkele gemeenten zijn gestart om hun beleid over kleine windturbines vorm te geven.

Subsidieregeling opruiming drugsafval Drenthe 2021-2024

Gedeputeerde Staten hebben de Subsidieregeling opruiming drugsafval provincie Drenthe 2021-2024 vastgesteld. De regeling is bedoeld om terreineigenaren en gemeenten, die te maken krijgen met dumping van synthetisch drugsafval tegemoet te komen in de kosten voor het opruimen van het afval. De subsidieregeling wordt uitgevoerd door BIJ12 in opdracht van alle provincies. Meer informatie is te vinden via https://www.bij12.nl/onderwerpen/subsidieregeling-opruiming-drugsafval/

Reactie van ministerie van I&W op onze zienswijze op de ontwerp-Luchtvaartnota

De reactie van het ministerie van I&W op de zienswijze op de ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050 is ter kennisname aangenomen. De inhoud van de reactie geeft geen aanleiding om de ingezette lobby in het kader van de toekomst van GAE te wijzigen.

BDU Verkeer en Vervoer 2021

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het Verdeelbesluit voor de besteding van ongeveer 30 miljoen euro van de BDU Verkeer en Vervoer 2021 en met het Bestedingsvoorstel voor de projecten Infrastructuur. Dankzij beide bestedingen wordt er geïnvesteerd in het realiseren en versterken van het regionale netwerk, een optimaal Openbaar Vervoer, stimuleren van verkeersveilig gedrag en het verkeersveiliger maken van de wegen.

Uitvoering Motie M2020-27 Ruimte binnen de woningwet voor participatie van corporaties

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de uitvoering van motie M2020-27 Ruimte binnen de woningwet voor participatie van corporaties. Het college heeft in oktober bij minister Ollongren van BZK aangedrongen op meer wettelijke ruimte voor woningcorporaties voor het oppakken van haar maatschappelijke taak ten behoeve van de verduurzaming van particulier vastgoed. Ook is in het bijzijn van BZK gesproken met de Autoriteit Woningmarkt (AW) over de wijze waarop bestaande regelgeving geïnterpreteerd moet worden. Ook binnen de bestaande wetgeving kan een woningcorporatie meer dan gedacht, maar in de praktijk blijven initiatieven uit, waarbij bijvoorbeeld aangrenzende particuliere woningen in een rijtje van de woningcorporatie gelijktijdig worden verduurzaamd met de eigen huurwoningen.

Aanwezigheid edelhert in Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben besloten de handhaving van het edelhert tijdelijk op te schorten.  Zie voor meer informatie persbericht

Beantwoording schriftelijke vragen SP- en PvdD-fractie over luchtruimherziening en GAE

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben de statenvragen van de SP- en PvdD-fracties beantwoord over de luchtruimherziening en de toekomstscenario’s GAE. De beantwoording is te vinden op www.drentsparlement.nl .

Aanwijzing risicogebied wolf en openstellen subsidieregeling

Gedeputeerde Staten wijst een risicogebied voor wolvenschade aan en stelt voor eerst dat gebied een subsidieregeling voor het nemen van preventieve maatregelen vast, die vanaf 1 januari 2021 zal worden opengesteld.   Zie voor meer informatie persbericht

Brief met betrekking tot de gevolgen van crisis door COVID-19

Gedeputeerde Staten sturen Provinciale Staten een brief waarin zij onder andere aangeven hoe de provinciale organisatie omgaat met de gevolgen van de crisis veroorzaakt door COVID-19.

Verhoging middelen boekjaarsubsidies sociale instellingen

Gedeputeerde Staten hebben het voornemen om voor het jaar 2021 extra middelen toe te kennen aan de sociale instellingen die betrokken zijn bij de uitvoering van de Sociale Agenda. In totaal ontvangen BOKD, CMO STAMM, Sport Drenthe, Zorgbelang Drenthe en Stichting Leren en Leven gezamenlijk een bedrag van €800.000,-- om de ambities in de Sociale Agenda op alle thema’s te ondersteunen. Provinciale Staten kunnen op dit voorstel nog hun wensen en bedenkingen kenbaar maken.

AvA GAE NV op 10 december 2020 en Resultaten GAE derde kwartaal 2020

Op basis van de afspraken binnen het Protocol Verbonden Partijen wordt voorzien in het schriftelijk aanbieden van de Begroting 2021 en de 3e Kwartaalrapportage 2020 Groningen Airport Eelde aan Provinciale Staten. Tevens zijn actualiteiten onder andere met betrekking tot het gesprek met de minister Van Nieuwenhuizen in de begeleidende brief toegelicht.

Landelijk Programma natuur

Het landelijke uitvoeringsprogramma Natuur is aangeboden aan de provinciale Staten. Het uitvoeringsprogramma Natuur maakt onderdeel uit van de structurele aanpak stikstof, waarmee Rijk en provincies streven naar het op orde brengen van condities die nodig zijn voor een landelijk gunstige staat van instandhouding conform de Vogel- en Habitatrichtlijn. Rijk en provincies maken in 2021 afspraken over het gezamenlijk maatregelenpakket voor de opgave.

Instemming benoeming leden pachtkamer van de Rechtbank Noord-Nederland

Het college van Gedeputeerde Staten heeft ingestemd met de voordracht van de Raad voor de Rechtspraak van twee deskundige leden voor de pachtkamer van de Rechtbank Noord-Nederland.

Samenwerkingsovereenkomst IT Hub Hoogeveen

TVM verzekeringen, Fokker, Unigarant, Rijksuniversiteit Groningen, NHL Stenden Hogeschool, Hanzehogeschool Groningen, Alfa-college, gemeente Hoogeveen en provincie Drenthe hebben zich officieel gecommitteerd aan de realisatie van een IT Hub. Na het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst, is de volgende stap bepalen hoe de IT Hub er uit gaat zien en waar deze in Hoogeveen komt. Een kwartiermaker is onder andere met het bedrijfsleven en de kennis- en onderwijsinstellingen in gesprek. De uitkomsten van deze gesprekken zijn de basis voor de concretere invulling van de IT Hub. Zie voor meer informatie het persbericht.