GS-besluitenlijst 8 december 2020


Wijziging Subsidieregeling behoud/herbestemming karakteristiek bezit in Drenthe 2021-2024

Gedeputeerde Staten brengen de minimale rente op het verstrekken van laagrentende leningen uit het Drents Monumentenfonds met ingang van 1/1/2021 terug van 1% naar 1,5%. Dat is in overeenstemmingen met de landelijke Voorwaarden van financiering door het Restauratiefonds vanuit de bij haar in beheer zijnde regionale fondsen, waaronder het Drents Monumentenfonds.

Subsidieregeling Talentontwikkeling

Gedeputeerde Staten hebben de Subsidieregeling Talentontwikkeling en het bijbehorende subsidieplafond vastgesteld. Deze subsidieregeling wordt opengesteld op 1 januari 2021. Met deze regeling kunnen individuele talenten of groepen een bijdrage krijgen voor ondersteuning. Ook kunnen culturele instellingen subsidie krijgen voor specifieke projecten die zijn gericht op talentontwikkeling.

Subsidieverlening culturele projecten Aan de Andere Kant, Blauwe Vlinder, Poppunt Drenthe, Hello Festival en Into Nature

Gedeputeerde Staten hebben besloten 5 culturele projecten die in 2020 niet door konden gaan vanwege corona, maar waarvoor al wel voorbereidingskosten zijn gemaakt, subsidie te verlenen voor een editie in 2021. Het gaat daarbij om de projecten: Aan de Andere Kant, Blauwe Vlinder, Hello Festival , Poppunt Drenthe en Into Nature.

Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe: effectueren advies stuurgroep 6 november 2020

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de besluiten en het advies van de stuurgroep Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe van 6 november 2020. Gedeputeerde Staten nemen dit advies over en verlenen subsidie aan de projecten derde tranche, november 2020 Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe.

Ondertekening Convenant 2020 Regio Groningen - Assen 2030

Gedeputeerde Staten ondertekenen het Convenant 2020 Regio Groningen - Assen 2030 om de samenwerking in de Regio Groningen-Assen te bestendigen. Hiermee zijn de formele afspraken vastgelegd die voortvloeien uit de eerder dit jaar vastgestelde Toekomstagenda voor de Regio Groningen Assen.

Aanpassen Nota Personeelsbeleid Noordelijke Rekenkamer (NRK)

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de wijzigingen in de Nota Personeelsbeleid Noordelijke Rekenkamer. Het betreft noodzakelijke technische aanpassingen na de inwerkingtreding de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) van op 1 januari 2020. De Wnra heeft als doel het harmoniseren van de arbeidsverhoudingen van ambtenaren en werknemers.

Deelname provincie aan EU Clean Hydrogen Alliance

De provincie Drenthe wordt lid van de EU Clean Hydrogen Alliance. Deze alliantie is een door de Europese Unie geïnitieerde vereniging van bedrijven, overheden, onderzoeksinstellingen en andere belanghebbenden met het doel om de waterstofeconomie in Europa te bevorderen. De bedoeling is dat door deze alliantie een pijplijn van investeringen wordt gevuld op verschillende onderwerpen. Meer informatie is te vinden op de website van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-clean-hydrogen-alliance_en

Financieel toezicht Begrotingen 2021 gemeenschappelijke regelingen Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld dat er voor de Begrotingen 2021 van de hieronder genoemde gemeenschappelijke regelingen geen redenen zijn voor het instellen van preventief (vooraf) toezicht:

  • Werkvoorzieningsschappen: EMCO-groep, Stark en Reestmond
  • Overige gemeenschappelijke regelingen: Veiligheidsregio Drenthe, Recreatieschap Drenthe,
    GGD Drenthe, Gemeentelijke Kredietbank Drenthe, Werkplein Drentsche Aa,
    Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen en Publiek Vervoer Groningen Drenthe.

Gelijktijdig hebben Gedeputeerde Staten besloten om voor de GKB een afwijkende kasgeldlimiet vast te stellen. Door de aard van de werkzaamheden is de financieringsbehoefte van de kredietbank in verhouding tot het begrotingstotaal groter dan van andere gemeenschappelijke regelingen. De Wet financiering decentrale overheden biedt het college deze mogelijkheid. Door het vaststellen van een hogere limiet kan de GKB binnen de regels in haar financieringsbehoefte blijven voorzien.

Planning bestuurlijke jaarcyclus 2021

Gedeputeerde Staten van Drenthe informeren Provinciale Staten over de planning van de bestuurlijke jaarcyclus 2021.

Bijdrage uitbreiding Drents Panel

Gedeputeerde Staten stellen eenmalig een bedrag ter beschikking aan CMO STAMM/Trendbureau Drenthe om in samenwerking met het Drents Parlement het Drents panel representatief uit te breiden.

Subsidieverlening Stichting SportDrenthe 2021

Gedeputeerde Staten willen SportDrenthe in 2021 subsidie verlenen voor activiteiten die zijn gericht op stimulering van sportdeelname voor iedereen, ook wel breedtesport genoemd. Daarbij is er in 2021 bijzondere aandacht voor de uitvoering van het integraal plan “Drenthe, Samen Gezond in Beweging” afgestemd op de rol die andere partners zoals gemeenten hierin vervullen. 
Provinciale Staten worden in de gelegenheid gesteld om eventuele wensen of bedenking kenbaar te maken in de eerstvolgende Commissie- of Statenvergadering.

Beantwoording schriftelijke vragen Forum voor Democratie-fractie over uitspraken bestuurder Vereniging Openbare Bibliotheken

Gedeputeerde Staten hebben de Statenvragen van de Forum voor Democratie-fractie over Uitspraken bestuurder Vereniging Openbare Bibliotheken beantwoord. De antwoorden zijn te lezen op www.drentsparlement.nl.

Managementletter 2020

Ieder jaar stelt de huisaccountant van de provincie een Managementletter op voor de directie en het college van Gedeputeerde Staten. Hierin geeft de accountant aan hoe het staat met de bedrijfsvoering en interne processen van de provincie, zoals aanbestedingen, subsidieverstrekkingen en automatisering. Dit geeft de organisatie de gelegenheid haar processen te verbeteren. Het college van Gedeputeerde Staten geeft in zijn reactie aan de aanbevelingen over te nemen. De Managementletter wordt ter bespreking aangeboden aan de Begeleidingscommissie Accountant (BCA) van Provinciale Staten.

Bossenstrategie

De Bossenstrategie is aangeboden aan Provinciale Staten. Met deze strategie streven Rijk en provincies naar een gezond, toekomstbestendig en maatschappelijk gewaardeerd bos in 2030. In 2021 wordt in samenspraak met partners/stakeholders de Drentse uitwerking van de Bossenstrategie opgesteld en voorgelegd aan Provinciale Staten.

Startnotitie Regionaal Mobiliteitsplan Drenthe

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben de Startnotitie Regionaal Mobiliteitsplan Drenthe vastgesteld. Daarmee wordt de aftrap gegeven van een proces met gemeenten en waterschappen om te komen tot een gezamenlijk plan voor de verduurzaming van mobiliteit in Drenthe. Drenthe geeft hiermee invulling aan de afspraken uit het Klimaatakkoord.

Incidentele subsidies Ruimtelijke Kwaliteit

Gedeputeerde Staten hebben subsidies ter bevordering van de ruimtelijke kwaliteit toegekend. De gemeente Coevorden ontvangt € 153.450,-- voor de inrichting van de openbare ruimte rondom de ontwikkeling van de Gautierhof. De gemeente Emmen ontvangt € 154.700,-- voor de inrichting van de openbare ruimte rondom een nieuwe sporthal en woningen in Emmer-Compascuum en de Stich-ting Levendig Westerbork ontvangt € 25.000,-- voor de uitvoering van de centrumvisie "Gastvrij Westerbork". Zie voor meer informatie het persbericht.

Beantwoording schriftelijke vragen PvdD-fractie over bejaging van haas en konijn i.r.t. plaatsing op de Rode Lijst.

Gedeputeerde Staten beantwoorden vragen van Provinciale Staten over het plaatsen van haas en konijn op de Rode Lijst. De antwoorden zijn te lezen op www.drentsparlement.nl

Herzien statenstuk HRK

Naar aanleiding van de Statencommissie FCBE op 2 december 2020 hebben Gedeputeerde Staten het Statenstuk Herstructureringsfonds herzien.

Beantwoording vragen PvdD over tegengaan verspreiding vogelgriep

Gedeputeerde Staten beantwoorden de vragen die gesteld zijn door de statenfractie van de Partij van de Dieren over tegengaan verspreiding vogelgriep. De antwoorden zijn te lezen op www.drentsparlement.nl

Afronding Programma Vitaal Platteland

Gedeputeerde Staten ronden het Programma Vitaal Platteland af. Gemeenten in Zuidoost-Drenthe worden in de gelegenheid gesteld een laatste beroep te doen op de middelen die voor hen ter beschikking zijn gesteld. Hiervoor is afgeweken van de oorspronkelijke subsidiecriteria, door de regeling te versoepelen en af te zien van de eis van cofinanciering. De ontwikkeling van projectaanvragen heeft vertraging opgelopen vanwege corona, maar wordt op deze wijze nog wel mogelijk gemaakt. De resterende middelen van 400.000 euro worden ingezet ten behoeve van wonen en zorg.

Internet consultatie wijziging Mijnbouwbesluit

Gedeputeerde Staten sturen een reactie op de internetconsultatie betreffende de wijziging van het Mijnbouwbesluit. Zij vragen de minister van Economische Zaken en Klimaat in het besluit op te nemen dat zij tijdig geïnformeerd worden en de mogelijkheid tot een reactie krijgen, in geval een mijnbouwwerk buiten gebruik is of pijpleidingen niet langer gebruikt worden voor het oorspronkelijke doel. Dit in verband met mogelijk hergebruik in het kader van de energietransitie.