GS-besluitenlijst 1 december 2020


Verlenging subsidiebeschikking Herstructureringsfonds ‘Het Vledder’ gemeente Meppel

Gedeputeerde Staten verlengen de subsidietermijn voor het project ’Het Vledder’ te Meppel vanwege de opgelopen vertraging in de planontwikkeling. Het project dient uiterlijk 1 juli 2022 te zijn afgerond.

Subsidieaanvraag van de Vereniging Drentse Gemeenten voor een Voorlichtingscampagne “Kom uit je Schuld”

Gedeputeerde Staten geven een subsidie van € 20.000,-- aan de Vereniging Drentse Gemeenten voor de voorlichtingscampagne “Kom uit je Schuld”. Deze campagne heeft tot doel het taboe op schulden te verminderen en mensen met schulden zich vroegtijdig te laten melden bij de betreffende instanties. De subsidie wordt verstrekt in het kader van de Sociale Agenda.

Subsidieaanvraag gemeente Tynaarlo in het kader van Sociale Agenda

Gedeputeerde Staten geven een incidentele subsidie van € 50.000,-- aan de gemeente Tynaarlo voor het samen met inwoners en maatschappelijke organisaties vormgeven aan gebiedsgericht werken en het ontwikkelen van een leerlijn hiervoor. De opgedane kennis en ervaring rust inwoners toe om zelf blijvend een rol te hebben in het leefbaar houden van wijken en dorpen en actief aan te geven wat hiervoor nodig is. De actieve bijdrage van inwoners en maatschappelijke organisaties aan leefbaarheid is een belangrijk doel van de Sociale Agenda, die door de Provincie Drenthe samen met gemeenten en maatschappelijke partners is opgesteld.

Vaststelling subsidieplafonds 2021

Voor een groot deel van de Drentse subsidieregelingen stellen Gedeputeerde Staten jaarlijks een subsidieplafond vast. Een subsidieplafond is het bedrag dat voor een regeling beschikbaar is voor een bepaalde periode. De regelingen en de subsidieplafonds voor 2021 zijn te vinden op de website van de provincie Drenthe.

Wijziging Openstellingsbesluit Samenwerking voor innovaties biodiversiteit Veenkoloniën 2020

Gedeputeerde Staten hebben besloten de datum voor het indienen van een vaststellingsverzoek in het openstellingsbesluit te wijzigen. Met dit besluit dient een verzoek tot vaststelling van de subsidie uiterlijk op 1 april 2023 te zijn ingediend.

Uitvoeringsregeling Vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl 3.0 budget en wijziging 2021

Het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe heeft het budget van de Uitvoeringsregeling Vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl 3.0 voor 2021 vastgesteld. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het verbeteren van het Drentse ondernemersklimaat, wordt innovatie gestimuleerd en de energietransitie in het MKB versneld. Meer informatie over de regeling is te vinden op www.IkBenDrentsOndernemer.nl
Zie voor meer informatie het persbericht.

Projectsubsidies Vrijetijdseconomie (VTE) 2020

Gedeputeerde Staten stellen in totaal € 320.000.,-- beschikbaar voor diverse projecten in de vrijetijdssector. Het gaat onder andere om bijdragen voor het project Poort van de Onlanden, het opknappen van 'Het pad van Theodoor' in Orvelte en bankjes aan fiets- en wandelroutes. Zie voor meer informatie het persbericht.

Begroting 2021 ‘Nazorgfonds gesloten stortplaatsen provincie Drenthe'.

Het college van Gedeputeerde Staten heeft, in de hoedanigheid van Algemeen Bestuur van het ‘Nazorgfonds gesloten stortplaatsen provincie Drenthe’, aan het Dagelijks Bestuur goedkeuring verleend om het beleid van het nazorgfonds uit te voeren met de daaraan verbonden baten en lasten, zoals opgenomen in de Begroting 2021 van het nazorgfonds.

Beantwoording schriftelijke vragen SP-fractie over Gewijzigd winningsplan Nedmag 2018 onderdeel ‘schadeafhandeling’

Gedeputeerde Staten beantwoorden Statenvragen van de SP-fractie over schadeafhandeling naar aanleiding van hun zienswijze op het gewijzigde winningsplan van Nedmag uit 2018.

Statenbrief evaluatie Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten per brief over de resultaten en effectiviteit van DAW-projecten in Drenthe. Bij de brief wordt ook het uitgebreide evaluatierapport van de regeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer aan PS toegezonden.

Ontwerp Besluit Europese kaderrichtlijn Water provincie Drenthe (2022-2027)

Gedeputeerde Staten hebben het ontwerpbesluit Kaderrichtlijn Water (KRW) met daarin de doelen voor het beschermen van grond- en oppervlaktewater vastgesteld. Het streven is dat uiterlijk in 2027 duurzaam wordt omgegaan met water. Inspraak is mogelijk in de eerste helft van 2021, afhankelijk van besluitvorming en openstelling door het Rijk. Daarna kan Provinciale Staten de KRW vaststellen.

Besluit IPO-bestuur over Route35

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over het besluit van het IPO-bestuur over Route35, de verdeelsystematiek voor het bod in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES).  Het maken van de verdeelsystematiek is opgenomen als borgingsafspraak in het Klimaatakkoord. Doel van deze systematiek is de garantstelling van de decentrale overheden voor een realistisch bod in de RES’en.

Quick Scan Provinciale Democratie (QSPD) vanuit programma Democratie in Actie (DiA)

Het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe stemt in met de doorontwikkeling van de QSPD en neemt als de tijd er rijp voor is een besluit of de provincie Drenthe wel of niet deelneemt aan de QSPD. Het college stemt in principe in met een bijdrage in de kosten van in totaal maximaal € 45.750,-- voor alle deelnemende provincies, wat neerkomt op ongeveer € 4.000,-- per provincie bij deelname van alle twaalf provincies.

Zesde Voortgangsrapportage Natuur

Gedeputeerde Staten informeren de Staten over de voortgang van de afspraken van het Natuurpact door middel van de aanbieding van de Zesde Voortgangsrapportage Natuur - Natuur in Nederland; Stand van zaken eind 2019 en ontwikkelingen in 2020 -. Deze rapportage is tot stand gekomen door inbreng van het Rijk en alle provincies.

GR RUD Drenthe; Najaarsrapportage 2020

Gedeputeerde Staten sturen de brief van het Dagelijks Bestuur van de RUD Drenthe over de Najaarsrapportage 2020 door aan Provinciale Staten. In deze Najaarsrapportage licht de RUD Drenthe de realisatie over de eerste acht maanden van 2020 toe.

Definitieve gunning Nationale Mobility as a Service (MaaS)-pilot Groningen Drenthe – Reiziger Centraal

Arriva Personenvervoer gaat in 2021 als winnende inschrijver van de Drents-Groningse MaaS-pilot een app ontwikkelen voor het plannen, boeken en betalen van een reis van deur tot deur. In deze app, die voor iedereen toegankelijk en gemakkelijk te gebruiken moet zijn, zullen verschillende vormen van openbaar en publiek vervoer samenkomen. Maar ook het boeken van een deelfiets of deelauto zal tot de mogelijkheden behoren.

Onder het motto ‘De Reiziger centraal’ is de Drents Groningse pilot één van de zeven experimenten in het landelijke programma Mobility as a Service (MaaS). Het belangrijkste doel van dit programma is het stimuleren van duurzaam vervoer. Zie voor meer informatie het persbericht.

Investeringsagenda PLUS 2020-2023, kwaliteitsimpuls Toerisme & Recreatie

Gedeputeerde Staten van Drenthe stellen Provinciale Staten voor om in te stemmen met de uitwerking van het thema Toerisme en Recreatie en het hiervoor in de Investeringsagenda PLUS 2020-2023 gereserveerde bedrag van € 9 miljoen definitief beschikbaar te stellen. Met deze middelen wordt ingezet op het verbeteren van de recreatieve fietsvoorzieningen en het versterken van de toeristische bestemming Drenthe. Zie voor meer informatie het persbericht.

Subsidieregeling Podium Platteland 2.0

Gedeputeerde Staten hebben de subsidieregeling Podium Platteland 2.0 vastgesteld. In deze regeling wordt de samenwerking tussen de culturele sector en het sociale domein gestimuleerd vanuit de Cultuurnota en de Sociale Agenda. Er is in totaal € 330.000,- beschikbaar van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Meer informatie staat in het persbericht.

Toezichtsbrief huisvesting statushouders

Als provinciale toezichthouder constateren Gedeputeerde Staten dat de Drentse gemeenten over de eerste helft van 2020 - ondanks corona - adequaat statushouders hebben gehuisvest. Deze statushouders zijn door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) aan Drenthe gekoppeld. Dit zijn minder statushouders dan verwacht, omdat de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) kampt met achterstanden in de verwerking van asielaanvragen. GS kaart dit aan bij de minister, samen met de provincies Groningen en Friesland. De Drentse gemeenten ontvangen het oordeel per brief. Provinciale Staten ontvangt hier een afschrift van, als ook de brief aan de minister.

Bijdrage IPO Programma Stikstof voor 2021

Gedeputeerde Staten stemmen in met de organisatie en werkwijze van het IPO voor de programmaorganisatie stikstof. Daarmee is de gemeenschappelijke inzet van de 12 provincies voor 2021 geborgd.

Deelname aan de tweede tranche van de hybride converteerbare aandeelhouderslening aan Enexis Holding N.V.

De provincie Drenthe neemt, voor een aanvullend bedrag van € 411.534,- deel in de hybride converteerbare aandeelhouderslening aan Enexis Holding N.V. Dit past binnen de kaders van het besluit van Provinciale Staten van 1 juli van dit jaar om € 11,9 miljoen te lenen.Met de totale aandeelhouderslening van € 500 miljoen kan Enexis (uiteindelijk)  haar energienetwerk uitbreiden en verzwaren. Deze grote investeringen zijn nodig om de uitvoering van het Klimaatakkoord te faciliteren.