GS-besluitenlijst 24 november 2020


Integraal overzicht interbestuurlijk toezicht (IBT) provincie Drenthe 2020 op uitvoering medebewindstaken gemeenten 2019

Het college van Gedeputeerde Staten heeft het Integraal overzicht IBT provincie Drenthe 2020 op uitvoering medebewindstaken gemeenten 2019 vastgesteld. Het college informeert de colleges van Burgemeester en Wethouders (B&W) van de Drentse gemeenten hierover per brief. De provincie heeft wettelijk de taak toezicht te houden op de uitvoering van medebewindstaken door de gemeenten. Het Integraal overzicht bevat het oordeel van de provinciale toezichthouders op de toezichtdomeinen ruimtelijke ordening, omgevingsrecht, monumenten, huisvesting statushouders en archief. Op basis daarvan hebben Gedeputeerde Staten besloten geen verdere stappen te nemen richting gemeenten anders dan de reguliere interventie (waar nodig).

Subsidies Regiodeal Zuid- en Oost Drenthe en Hardenberg, project ‘Kansen4Kinderen’

Gedeputeerde Staten stellen middelen beschikbaar voor de uitvoering van projecten binnen Kansen4Kinderen in de Regiodeal Zuid- en Oost Drenthe en Hardenberg.

Verlengen subsidieregeling ‘Human Resource mkb Drenthe’

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het verlengen van de subsidieregeling “Human Resource mkb Drenthe’. Met bijdragen uit deze regeling kunnen Drentse mkb-bedrijven hun personeelsmanagement professionaliseren en de inzetbaarheid van hun werknemers in het arbeidsproces bevorderen.

Wijzigingen subsidieregeling voor het project Duurzame Melkveehouderij Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben de Subsidieregeling Beloning 200 Duurzame Melkveehouders Drenthe, die binnen het project Duurzame Melkveehouderij Drenthe valt, gewijzigd. Hierdoor kunnen deelnemers van het project Duurzame Melkveehouderij Drenthe het hele jaar door één of meerdere verzoeken tot voorschot van een bepaald kalenderjaar indienen. De subsidieregeling is bedoeld voor melkveebedrijven die eerder via het bovengenoemde project een duurzaamheidsplan hebben laten opstellen, te stimuleren om stappen te maken in het verduurzamen van hun bedrijf. Bedrijven die voldoen aan de criteria (fosfaat, stikstof, ammoniak, weidegang en klimaat (CO2)) voor verduurzaming komen in aanmerking voor de subsidieregeling.

Benoeming leden hoofdstembureau voor de Tweede Kamerverkiezingen

Ten behoeve van de Tweede Kamerverkiezingen dragen Gedeputeerde Staten leden van het hoofdstembureau voor aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ter benoeming. Dit gebeurt op voordracht van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen.

Openstellingsbesluit Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur- en Landschap (SKNL) 2021 en openstellingsbesluit SKNL voor Natura 2000-herstelmaatregelen 2021-2027

Gedeputeerde Staten hebben besloten de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) open te stellen voor de realisatie van natuur. De aanvraagperiode is van 1 december 2020 tot en met 28 februari 2021. Dit besluit is van belang voor grondeigenaren die hun percelen willen omvormen naar natuur.

Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten besloten de uitvoering van de Natura2000 herstelmaatregelen 2021-2027 mogelijk te maken via de openstelling van de SKNL. De aanvraagperiode is van 1 december tot en met 31 januari 2021. Dit besluit is van belang voor gecertificeerde grondeigenaren in de Natura 2000-gebieden

Subsidiëring Stichting Welzijnswerk Hoogeveen voor deelname 'Helden van Nu'

Gedeputeerde Staten verlenen een incidentele subsidie van € 2.500,-- aan Stichting Welzijnswerk Hoogeveen zodat zij deel kunnen nemen aan het tv-programma ‘Helden van Nu’ van RTL4. Dit tv-programma wordt nu in coronatijd gemaakt om mensen en organisaties in het zonnetje te zetten, die juist nu een bijzondere bijdrage leveren aan de maatschappij. Stichting Welzijnswerk Hoogeveen wil meedoen aan dit programma om te laten zien hoe je als welzijnsorganisatie door anders te werken, toch van grote waarde te zijn en kunt laten zien hoe het ook kan.

Herbenoeming investeringscommissie MKB-fonds Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben besloten om in te stemmen met de herbenoeming per 1 januari 2021 van mevrouw C.L. Elings en de heren M.K. van der Zee en U. Kleinhuis als leden van de investeringscommissie van de Drentse Holding B.V. (MKB Fonds Drenthe) voor een derde en tevens laatste termijn van maximaal drie jaar.

Aanvraag subsidie voor zon op dak en energiebesparing MKB Hoogeveen

Gedeputeerde Staten verlenen de Vereniging 'Ondernemend Hoogeveen' een subsidie voor het project 'Zon op bedrijfsdaken en duurzame maatregelen'. De ondernemersvereniging brengt met dertig Hoogeveense mkb-ondernemingen in kaart welke energiebesparende maatregelen nodig zijn en of zij zonnedaken kunnen realiseren op hun bedrijfspand. Het onderzoek is klaar in het voorjaar van 2021.

Subsidiëring Digitale Werkplaats Drenthe

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor in te stemmen met een subsidie van
€ 191.720,-- voor de Digitale Werkplaats Drenthe. De Digitale Werkplaats Drenthe wordt ontwikkeld door NHL-Stenden Hogeschool, Hanzehogeschool Groningen, Drenthe College en Alfa College. Het sluit aan op het programma Ik Ben Drents Ondernemer. De Digitale Werkplaats Drenthe helpt mkb-bedrijven in de bewustwording, organisatie en uitvoering van digitalisering, automatisering en dataprojecten. Hiervoor wordt een gezamenlijke subsidieaanvraag gedaan bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De totale kosten zijn € 728.440,--.

Procesbesluit, inzake het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening, aan de Rechtbank Noord-Nederland betreffende zandwinning Huttenheugte-N34

Gedeputeerde Staten hebben besloten de Rechtbank Noord-Nederland te verzoeken tot opheffing van een bij uitspraak van 10 september 2019 getroffen voorziening inzake zandwinning Huttenheugteplas.

Strategisch kader NOM 2021-2024

Gedeputeerde Staten hebben het Strategisch Kader 2021-2024 voor de NOM vastgesteld. Het doel van het kader is om vast te leggen wat de deelnemende overheden met de NOM wensen te bereiken en hoe zij zich tot de NOM willen verhouden. Hierdoor kan de NOM zich focussen op regionale speerpuntsectoren en zo voor meer economische groei en werkgelegenheid in Noord-Nederland zorgen.

Beantwoording schriftelijke vragen D66 fractie ten aanzien van vragen over de kwaliteit van het onderwijs

Gedeputeerde Staten beantwoorden de vragen van de fractie van D66 over de kwaliteit van het Drentse onderwijs naar aanleiding van de uitkomsten van de Onderwijsmonitor 2020. De beantwoording is te vinden op www.drentsparlement.nl .

Afdoening toezegging gedaan in de vergadering van de Statencommissie OGB van 16 september 2020 over extra uitgaven corona

In een brief aan Provinciale Staten hebben Gedeputeerde Staten in kaart gebracht wat de extra uitgaven zijn die de provincie tot nu heeft gemaakt in verband met corona. In totaal is zo’n € 3,4 miljoen extra uitgegeven. Op een aantal gebieden zijn ook kosten bespaard.

Subsidieaanvraag ervaringsdeskundigen en informeren Provinciale Staten over de voortgang van de Sociale Agenda

Gedeputeerde Staten hebben besloten de subsidieaanvraag ‘Samen werken met ervaring’, aangevraagd en uitgevoerd door Expertisecentrum Sterk uit Armoede, Welzijnsgroep Tinten en netwerkorganisatie Moedige Dialoog van € 250.000,-- te honoreren, mits Provinciale Staten geen wensen en bedenkingen kenbaar maken. Daarnaast worden Provinciale Staten geïnformeerd over de huidige stand van zaken omtrent de Sociale Agenda. Voor meer informatie zie persbericht.

Beantwoording schriftelijke vragen VVD over overlast in de trein op de Vechtdallijn

Gedeputeerde Staten hebben schriftelijke vragen van de VVD-fractie over overlast op de Vechtdallijn beantwoord. De beantwoording is te vinden op www.drentsparlement.nl.

8e Begrotingswijziging 2020 (3e Actualisatie/slotwijziging)

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten de 8e Begrotingswijziging 2020 ter vaststelling voorgelegd.

Investeringsagenda 2020-2023; uitwerking Agenda Boer-Burger-Biodiversiteit

Gedeputeerde Staten hebben een uitwerking van de Investeringsagenda 2020-2023 voor het onderdeel “Agenda Boer-Burger-Biodiversiteit” vastgesteld. Wanneer Provinciale Staten het voorstel accorderen, nemen Gedeputeerde Staten vervolgens de uitvoering ervan ter hand. Het gaat om investeringen in een nieuw verdienmodel voor de agrarische sector (€ 4 miljoen) en een gezonde leefomgeving (€ 3 miljoen).