GS-besluitenlijst 17 november 2020


Project Verhogen vaardigheden Computational Thinking (Digitale geletterdheid)

De provincie Drenthe verleent een subsidie van € 52.600,- aan de Hanzehogeschool voor de derde fase van het project ‘Verhogen digitale geletterdheid van leerlingen en leerkrachten’. De leerlingen ontwikkelen vaardigheden die onmisbaar zullen zijn in de toekomst.

Dienstverleningsovereenkomst Archiefbeheer 2021-2024

Gedeputeerde Staten hebben in een nieuwe Dienstverleningsovereenkomst ook de komende vier jaar het dagelijks beheer van de provinciale archieven, onder verantwoordelijkheid van de provinciearchivaris, ondergebracht bij het Drents Archief.

Regionaal Stikstofregistratiesysteem (RSRS)

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de instelling van een RSRS. Dit is bedoeld om vrijvallende stikstofruimte te registreren. Ruimte kan vrijvallen door bronmaatregelen, maar ook indien Gedeputeerde Staten op een later tijdstip besluiten tot extern salderen. Over de wijze waarop die ruimte voor nieuwe ontwikkelingen straks ingezet kan worden, zal nog beleidsvorming plaatsvinden.

Aanvraag subsidie voor innovatieve accuopslag VV Nieuw Buinen

Gedeputeerde Staten verlenen een incidentele subsidie van € 41.400,-- aan Voetbal Vereniging Nieuw Buinen voor het aanschaffen en plaatsen van een accuopslagsysteem. Met dit systeem kan de vereniging beginnen aan de verduurzaming van het sportpark. De energie die wordt opgewekt door de zonnepanelen, die op het dak van het clubgebouw komen, wordt in het accuopslagsysteem opgevangen en opgeslagen voor later gebruik. Daarmee is het aanvankelijke probleem van te weinig netcapaciteit niet meer relevant.

Voor meer informatie zie persbericht.

Verlening incidentele subsidie Burgermeetnetwerk fijnstof

Het college van Gedeputeerde Staten verleent een incidentele subsidie van 7.275 euro aan het project "Burgermeetnetwerk fijnstof." Het project is een initiatief van de Rijksuniversiteit Groningen. Met de subsidie geeft de provincie invulling aan het thema Participatie uit het door Gedeputeerde Staten in januari 2020 ondertekende Schone Lucht Akkoord.

Het project loopt van 1 november 2020 tot 1 november 2022. Het is de bedoeling dat In Drenthe maximaal 291 sensoren komen in bezit van inwoners. Hierdoor kunnen zij zelf een indruk krijgen van de fijnstofconcentratie in hun eigen omgeving. Dit draagt naar de mening van Gedeputeerde Staten bij aan de bewustwording en beleving van de luchtkwaliteit in Drenthe en het belang om die kwaliteit goed te houden.

Lobbybrief transitiemiddelen ESF+ ter voorbereiding begrotingsbehandeling SZW

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met een gezamenlijke brief van de partners van de Arbeidsmarkttafel Noord aan Staatssecretaris Bas van ’t Wout (SZW). Deze brief benadrukt het belang om bij de verdeling van de ESF+ middelen rekening te houden met de status van Drenthe en Friesland als transitieregio’s.

Noodsteun Drents Museum

Gedeputeerde Staten hebben besloten om de eerder toegezegde noodsteun aan het Drents Museum om te zetten in een eenmalige huurvermindering van € 500.000,--. Hiermee voldoet het museum aan de voorwaarden van het Mondriaanfonds om een gelijk bedrag aan noodsteun van het Rijk te ontvangen. In een brief aan Provinciale Staten staat een nadere toelichting.

Incidentele subsidie waterstofwijk Hoogeveen

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om een subsidie van € 647.668,-- te verlenen aan de gemeente Hoogeveen voor de realisatie van waterstofverwarming voor de nieuwbouwwijk Nijstad-Oost. Provinciale Staten krijgen de gelegenheid om hun wensen en bedenkingen te geven ten aanzien van de subsidieaanvraag.

Voor meer informatie zie persbericht.

Cofinanciering INTERREG VA Project H2 Chance

(GS-vergadering 10 november)

Gedeputeerde Staten hebben besloten een cofinancieringsbijdrage beschikbaar te stellen van € 2.824,--voor de uitvoering van het project H2 Chance, binnen het INTERREG-programma Nederland-Duitsland. In dit project werken in het Nederlandse en Duitse grensgebied mkb-bedrijven en kennisinstellingen samen. Decentrale productie en gebruik van groene waterstof biedt kansen voor het platteland en voor het verbeteren van de klimaatimpact van biogas.

Met het H2 Chance-project willen de projectpartners praktijkgericht testen of de efficiëntie van biogasinstallaties kan stijgen door het inbrengen van waterstof. Daarnaast kan het project de economie aan weerszijden van de grens voorbereiden op de nieuwe mogelijkheden die voortvloeien uit de introductie van de sleuteltechnologie waterstof. Het project bevordert de technologische (verdere) ontwikkeling en kennisoverdracht op het gebied van de waterstofeconomie.

Uitvoeringsprogramma interbestuurlijk toezicht (IBT) 2021

(GS vergadering 10 november)

Gedeputeerde Staten hebben het Uitvoeringsprogramma IBT door de provincie Drenthe over het jaar 2021 vastgesteld. Het college informeert de colleges van Burgemeester en Wethouders (B&W) van de Drentse gemeenten hierover per brief. De provincie heeft wettelijk de taak toezicht te houden op de uitvoering van medebewindstaken door de gemeenten op de toezichtdomeinen ruimtelijke ordening, omgevingsrecht, monumenten, huisvesting statushouders, archief en financiën. In het Uitvoeringsprogramma geeft de provincie aan op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan het IBT over het jaar 2021.