GS-besluitenlijst 10 november 2020


Wijziging van de subsidieregeling Dorpsinitiatieven

Gedeputeerde Staten hebben besloten om de bestedingstermijn van de subsidie Dorpsinitiatieven te verlengen van 31 december 2020 naar uiterlijk 31 december 2021. Dit stelt gemeenten die vanwege de coronacrisis nog geen uitvoering hebben gegeven aan dorpsinitiatieven in de gelegenheid om dat alsnog te doen. Het gaat om verleende gelden. De subsidie kent in 2021 geen vervolg.

Projecten gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid

Gedeputeerde Staten hebben besloten een bedrag van € 91.500,- beschikbaar te stellen uit het budget Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid voor vijf projecten in Frederiksoord-Wilhelminaoord en Veenhuizen. Het gaat om deze projecten: 1. Kolonieschooltje winterklaar, 2. Belevenis Landbouw Toen en Nu in Hoeve Willem III, 3. Beleefkaart Frederiksoord 4. Gastheerschap cursussen IVN en 5. Pauperparadijs, de luistertocht.

Ondersteuningsverzoek ICT Academie Hoogeveen

Gedeputeerde Staten stellen een subsidie van € 25.000,-- beschikbaar aan het Alfa College in Hoogeveen. Hiermee kan de ICT Academie in de overbruggingsperiode tot de IT Hub blijven voortbestaan. De ICT Academie is in samenwerking tussen het Alfa College en een aantal IT-bedrijven opgericht. Hierin werken studenten aan opdrachten van externe opdrachtgevers en onder begeleiding van experts uit het bedrijfsleven.

Noordelijke Rekenkamer: onderzoeksprogramma 2021-2022 en deelonderzoeken evaluatie NRK

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van het nieuwe onderzoeksprogramma van de Noordelijke Rekenkamer. Daarnaast is kennisgenomen van de evaluatie van de organisatie en governance van de NRK en aanverwante onderzoeken.

Subsidieverlening Roeghoorn - onderzoek naar resultaten herinrichting Oostervoortsche Diep

Gedeputeerde Staten hebben besloten €10.000,- subsidie te verlenen voor een onderzoek om inzicht geven in de effectiviteit van de inrichtingsmaatregelen en het overgangsbeheer op veranderingen in bodem en vegetatie.

NOVI, brief met aandachtspunten voor de minister van BZK

Gedeputeerde Staten sturen een brief aan de minister Ollongren over aandachtspunten in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) die voor Drenthe van belang zijn. Gedeputeerde Staten vinden het van het grootste belang dat de regie op het ruimtebeslag van de energietransitie in de regio blijft en vragen de minister om een bevestiging dat de discussiekaart energieproductie op land (uit hoofdstuk 2 van de NOVI) geen nationaal streef- of eindbeeld is en dat de regie voor toekomstige locatiekeuzes voor energieproductie op land in de regio blijft.

Daarnaast benadrukken Gedeputeerde Staten in hun brief aan de Minister de belangrijke positie van Emmen als onderdeel van de NG4 in Noord-Nederland.

Totaalbeeld interbestuurlijk toezicht (IBT) waterschap Vechtstromen 2020 van de provincie Overijssel

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van het door het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel vastgestelde en toegestuurde Totaalbeeld interbestuurlijk toezicht (IBT) waterschap Vechtstromen 2020.

Beantwoording schriftelijke vragen van de PvdA-fractie over gebruik Laagvliegroute 10 door Defensie

Gedeputeerde Staten hebben de vragen van de PvdA-fractie over het gebruik van de Laagvliegroute 10 door Defensie beantwoord. De antwoorden zijn te lezen op www.drentsparlement.nl

Stand van zaken Luchtruimherziening

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten geïnformeerd over de voortgang van het programma Luchtruimherziening van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Beantwoording schriftelijke vragen van de ChristenUnie-fractie over de Nedersaksenlijn

Gedeputeerde Staten hebben de schriftelijke vragen van de ChristenUnie over de Nedersaksenlijn beantwoord. De antwoorden zijn te lezen op www.drentsparlement.nl

Informatie omgevingsproces Emmen Bereikbaar

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over het aanstaande digitale omgevingsproces omtrent het programma Emmen Bereikbaar. De komende jaren verbeteren provincie en gemeente de veiligheid en de doorstroom op de Rondweg in Emmen en de weg Emmen-Klazienaveen.

Onteigening reconstructie N391 aansluiting Emmerweg (Emmerschans)

Om de realisatie van de reconstructie van de kruising N391 met de Emmerweg mogelijk te maken, start de gerechtelijke onteigeningsprocedure voor een deel van de benodigde grond.

Afdoening toezegging over Onderbouwing percentage reductie fossiele brandstoffen in Drentse huishoudens

In de Statencommissie OGB van 21 oktober 2020 is toegezegd om onderbouwende informatie te sturen van het percentage, genoemd in het Werkplan Expeditie Energieneutraal wonen Drenthe 2020-2023, reductie gebruik fossiele energie in Drentse huishoudens.

Update over nazorgplan stortplaats Wijster en ALM-studie Nazorgfonds

Gedeputeerde Staten sturen een brief aan Provinciale Staten waarin zij op de hoogte worden gesteld van de ontwikkelingen rondom het nieuwe nazorgplan voor de stortplaats te Wijster en de uit te voeren ALM-studie voor het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe.

Verlenging meerjarenprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2020

Gedeputeerde Staten hebben het meerjarenprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2020 met een jaar verlengd tot en met 2021 en vastgesteld.

In 2022 treedt de Omgevingswet in werking. In 2021 is sprake van een overbruggingsjaar. Met de verlenging van het meerjarenprogramma kunnen de bodemprojecten doorgang blijven vinden. De focus ligt op het afronden van de aanpak van de resterende vervuilde locaties met onaanvaardbare risico's voor mens en/of milieu en de samenwerking met andere beleidsterreinen om een duurzaam en efficiënt beheer van de bodem te realiseren.

Subsidieverlening Slimme Demonstratiefabrieken Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben besloten twee aanvragen te honoreren in het kader van de Subsidieregeling Slimme Demonstratiefabrieken provincie Drenthe. De regeling is bedoeld voor bedrijven in de maakindustrie die slimme en schone productieprocessen willen demonstreren aan andere bedrijven. Met deze aanvragen is het totaal aan goedgekeurde aanvragen op 6 gekomen en is het budget voor de subsidieregeling uitgeput. Zie voor meer informatie het persbericht.

Investeringsagenda: subsidie voor de bouw van een waterstoffabriek op het GZI terrein in Emmen

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om € 1.645.000,-- beschikbaar te stellen voor een subsidie aan Shell Nederland Verkoopmaatschappij voor de realisatie van waterstoffabriek op het GZI terrein in Emmen. Zie voor meer informatie het persbericht.

Verhoging investeringskrediet grondbezit Programma Natuurlijk Platteland

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor te besluiten tot een verhoging van het investeringskrediet voor het grondbezit Programma Natuurlijk Platteland.

GS sturen PS een brief mbt de gevolgen van crisis door COVID-19

Gedeputeerde Staten sturen Provinciale Staten een brief waarin zij onder andere aangeven hoe de provinciale organisatie omgaat met de gevolgen van de crisis veroorzaakt door COVID-19.

Ondertekening planschadeovereenkomst bestemmingsplan percelen Noordma-De Groeve

Gedeputeerde Staten wijzen gedeputeerde Jumelet aan voor het ondertekenen van een planschadeovereenkomst die de provincie afsluit met de gemeente Tynaarlo. De overeenkomst maakt een bestemmingsplanwijziging en een grondruil mogelijk, waardoor natuurgebied Noordma een stap dichterbij realisatie komt. Noordma ligt ten zuiden van het Zuidlaardermeer en het is de bedoeling dat het gebied over enkele jaren is ingericht als moeras.

Twee Wob-verzoeken van VOLE, één mbt stukken BO Luchtvaart van 17 juni 2020 met de minister van I&W en één mbt zienswijze op ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van twee Wob-verzoeken besloten documenten met betrekking tot het bestuurlijk overleg Luchtvaart van 17 juni 2020 met de minister van I&W en documenten inzake de zienswijze op de ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 openbaar te maken. De gepubliceerde documenten zijn te vinden op: https://www.provincie.drenthe.nl/loket/wet-regelgeving/wet-openbaarheid/wob-verzoeken/

Evaluatie en vervolg Top Dutch Campagne

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de resultaten van de evaluatie van de brandingscampagne TopDutch (uitgevoerd door bureau ERAC) en geven een doorkijk naar het vervolg. In deze evaluatie wordt gesteld dat de kwantitatieve doelstellingen van TopDutch zijn behaald. Aanbevolen wordt TopDutch voort te zetten en deze te laten voeren door de NOM. Gedeputeerde Staten van Groningen, Fryslân en Drenthe kunnen zich vinden in de conclusies en kritiekpunten van ERAC en nemen de aanbevelingen ter harte. Zij gaan met de NOM en andere relevante partijen in gesprek om tot een voorstel voor het vervolg van TopDutch te komen. In de tussentijd zal de NOM TopDutch in een slanke vorm blijven voortzetten. Dit geeft de provincies de tijd om in de komende periode ook aandacht te besteden aan de effecten op de huidige economische situatie vanwege de coronamaatregelen.

Wob-verzoek inzake herkomst en vestiging wolf

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten de gevraagde documenten openbaar te maken. De gepubliceerde documenten zijn te vinden op: https://www.provincie.drenthe.nl/loket/wet-regelgeving/wet-openbaarheid/wob-verzoeken/

Financieel beleid 2020

Gedeputeerde Staten leggen ter vaststelling aan Provinciale Staten een nieuwe Financiële Verordening provincie Drenthe 2020 voor, met een aantal daaruit voortvloeiende financiële beleidsnota’s.

Technische wijzigingen in verband met eindigen werkzaamheden Bezwarencommissie Personele Aangelegenheden

Gedeputeerde Staten stellen voor aan Provinciale Staten om een tweetal verordeningen te wijzigen in verband met verwijzingen naar de Bezwarencommissie.

Drentse Duitslandagenda 2020-2023

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om de Duitslandagenda vast te stellen die begin oktober door Gedeputeerde Staten is opgesteld.