GS-besluitenlijst 3 november 2020


Aanpassing openstellingsbesluiten Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) waterschap Hunze en Aa’s

Gedeputeerde Staten hebben besloten om twee DAW-openstellingsbesluiten die betrekking hebben op het beheergebied van het waterschap Hunze en Aa’s te wijzigen zodat onderbouwd kan worden afgeweken van de voorwaarde dat ten minste 66% van de subsidie besteed wordt aan fysieke investeringen voor agrariërs. De aangevraagde investeringen per agrariër blijken lager te zijn dan verwacht. De kosten voor begeleiding worden wel gemaakt, terwijl die voor de investeringen achterblijven. Door afwijkruimte te geven, zijn de regelingen en de daaraan verbonden voorwaarden meer in lijn met hoe we dat regionaal hebben geregeld.

Subsidieaanvragen collectieve energie-initiatieven: Energiecoöperatie Duurzaam Assen, Energiecoöperatie in oprichting Meppel en Energiecoöperatie in oprichting Ruinen (TS)

Gedeputeerde Staten verlenen subsidie aan drie collectieve energie-initiatieven. De subsidies worden verleend aan de energiecoöperaties in Meppel, Assen en Ruinen. De Energiecoöperatie Duurzaam Assen ontvangt € 2.650,-- voor het realiseren van een postcoderoosproject. De Energiecoöperatie in oprichting in Meppel (Slingenberg) ontvangt € 2.800,-- voor de oprichting en voor het realiseren van een postcoderoosproject. De Energiecoöperatie in oprichting Ruinen ontvangt € 2.420,-- voor de oprichting en voor het realiseren van een postcoderoosproject. Bij deze postcoderoosprojecten worden grote daken gebruikt voor de productie van zonnestroom. Een postcoderoosregeling is een regeling waarbij deelnemers 15 jaar lang vrijstelling van energiebelasting ontvangen, zodat het mogelijk wordt gezamenlijk energie op te wekken en te leveren aan deelnemers in hetzelfde of aangrenzende postcodegebied. Zie voor meer informatie het persbericht.

Uitvoering bodemprojecten; aanvullend voorschot RUDD

Het Meerjarenprogramma Bodem en Ondergrond 2016 - 2020 vormt het kader voor het herstellen van de bodemkwaliteit en het beheersen van risico's als gevolg van verontreiniging. De uitvoering van de provinciale bodemprojecten wordt verzorgd door de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD). Voor de uitvoering van het meerjarenprogramma zijn door het Rijk bodemmiddelen toegekend. Van deze middelen stellen Gedeputeerde Staten aanvullend € 420.000,-- beschikbaar aan de RUD voor de uitvoering van bodemsaneringsprojecten in 2020.

Dynamische reisinformatie openbaar vervoer, mandaat en volmachtbesluit aan het OV-bureau Groningen Drenthe

Gedeputeerde Staten geven mandaat aan het OV-bureau Groningen Drenthe voor de voorbereiding van de aanbesteding voor aanleg, het beheer en onderhoud van dynamische reisinformatiesystemen voor de jaren 2021 – 2024 in de provincies Drenthe en Groningen. Het gaat daarbij om digitale panelen bij bushaltes waarop actuele reisinformatie is vermeld.

Wijziging concessie Vechtdallijn Coevorden - Emmen ten behoeve van de uitkering beschikbaarheidsvergoeding OV in 2020 en 2021

Gedeputeerde Staten hebben de treinconcessie Vechtdallijnen gewijzigd volgens een landelijke model-tekst. Dat zorgt voor een passende grondslag om de Beschikbaarheidsvergoedingen van 2020 en 2021, zoals die met de rijksoverheid in NOVB-verband zijn afgesproken, te kunnen doorsluizen naar de concessiehouders.

OV-bureau: Voorgenomen tarieven 2021 en aangepaste dienstregeling bus 2021

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de voorgenomen tarieven 2021 in het openbaar vervoer en de aangepaste dienstregeling voor de bus in Groningen en Drenthe. Belangrijk onderdeel van de tarieven is dat de prijs voor een ritje met de hubtaxi omlaag gaat naar 1,5 x OV-tarief. Om de hubtaxi extra te promoten dragen de provincies Drenthe en Groningen extra bij, waarmee het tarief in de eerste drie maanden van 2021 gelijk is aan het OV. Zie voor meer informatie het persbericht.

Vitale vakantieparken Drenthe

Gedeputeerde Staten sturen een informatieve brief naar Provinciale Staten over de stand van zaken van het programma Vitale Vakantieparken Drenthe in 2020.

Herstructureringsfonds; Subsidieregelingen Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit 2021 en Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit 2021 PLUS (HB)

Gedeputeerde Staten van Drenthe stellen Provinciale Staten voor om een bedrag van € 3,1 miljoen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het Herstructureringsfonds. Het Herstructureringsfonds beslaat twee subsidieregelingen. De bestaande Subsidieregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit (2017) wordt gecontinueerd en is op onderdelen aangescherpt. Deze regeling met in totaal € 2 miljoen is voor alle Drentse steden en dorpen. De overige € 1,1 miljoen wordt specifiek benut voor een nieuwe Subsidieregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit 2021 PLUS voor de kernen Roden, Beilen en Coevorden als vervolg op het oude Binnenstadfonds. Deze bedragen worden gedekt uit de Reserve Investeringsagenda PLUS 2020-2023. Beide subsidieregelingen dragen bij aan de leefbaarheid van de Drentse steden en dorpen door vastgoed- en gebiedsontwikkelingen een zetje te geven om deze alsnog te realiseren. Zie voor meer informatie het persbericht.

Subsidieregeling Regiostedenfonds

Gedeputeerde Staten van Drenthe stellen Provinciale Staten voor om een bedrag van € 14,4 miljoen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de subsidieregeling Regiostedenfonds. Dit bedrag zal gedekt worden uit de Reserve Investeringsagenda PLUS 2020-2023. De subsidieregeling Regiostedenfonds bouwt voort op het oude Binnenstadfonds uit 2017 en heeft als doel het tot stand brengen van sterke, toekomstbestendige, compacte binnensteden, met een optimaal aanbod van voorzieningen en een aantrekkelijke ruimtelijke kwaliteit die aansluit bij het regionale verzorgingsgebied. De subsidie draagt hieraan bij door de kernen van Assen, Emmen, Hoogeveen en Meppel financieel te ondersteunen in fysieke ingrepen ter versterking van de regionale functie van de binnenstad. Specifiek betreft dit het compacter maken, vergroenen, verbeteren van het wonen en fietsen en het versterken van cultuur in de binnensteden.

Mobiliteitsprogramma 2021-2030 en Beleidskader Beheer en Onderhoud Wegen en Vaarwegen inclusief Meerjaren onderhoudsprogramma 2021-2024

Veiligheid, fietsen en openbaar vervoer staan centraal in het Mobiliteitsprogramma 2021-2030. Langs vijf hooflijnen schetsen Gedeputeerde Staten hun visie op het mobiliteitsbeleid voor de komende jaren. Gedeputeerde Staten hebben ook een nieuw meerjarenonderhoudsprogramma (MJOP) opgesteld. Dit programma is gebaseerd op het onderhoudsbeleid van de provincie. Dat gaat uit van een voldoende en veilig onderhoudsniveau op van wegen en vaarwegen. O Beide programma’s worden ter vaststelling naar Provinciale Staten gestuurd. Zie voor meer informatie het persbericht.

Subsidieregeling Collectieve energie-initiatieven

Gedeputeerde staten stellen een subsidieregeling Collectieve energie-initiatieven open en vragen Provinciale Staten hiervoor een bedrag van 300.000 euro uit de expeditie Energieneutraal wonen uit de Investeringsagenda. In Drenthe zijn op dit moment ongeveer honderd burgerinitiatieven die zich bezighouden met energiebesparing en opwekken van hernieuwbare energie. Een deel van deze lokale initiatieven wordt ondersteund of geïnitieerd door lokale energiecoöperaties. De regeling is bedoeld om nieuwe energiecoöperaties op te richten of op te schalen. Zo kunnen Drentse inwoners via lokale initiatieven zelf aan de slag met de energietransitie. Denk aan duurzame energieopwekking, het bevorderen van energiebewustwording en zuiniger gebruik van energie.

Beleidsregel Zon

Gedeputeerde Staten hebben de Beleidsregel Zon vastgesteld. De beleidsregel geeft nadere duiding aan het ruimtelijke beleid uit de Omgevingsvisie 2018 met betrekking tot de landschappelijke inpassing van zonneparken in Drenthe. De handreiking ‘Zonneakkers in Drenthe - handreiking landschappelijke inpassing’ maakt onderdeel uit van de beleidsregel.

Investeringsagenda waterstof Noord-Nederland 2.0

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de Investeringsagenda waterstof Noord-Nederland 2.0, opgesteld door private en publieke partijen betrokken bij investeringen in waterstofproductie en -gebruik in Noord-Nederland.

Overdracht opsporingsvergunning geothermie Klazienaveen

Gedeputeerde Staten verzoeken, samen met de gemeente Emmen, de minister van Economische Zaken en Klimaat toestemming te verlenen voor de overdracht van de opsporingsvergunning geothermie ‘Klazienaveen’ aan Aardwarmte Klazienaveen B.V. Het bedrijf is van plan om aardwarmte te ontwikkelen voor de glastuinbouw rondom Klazienaveen.