GS-besluitenlijst 27 oktober 2020


Openstellingsbesluit ‘Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers 2020’

Gedeputeerde Staten hebben het Openstellingsbesluit POP3 Jonge landbouwers 2020 vastgesteld. Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode van 7 december 2020, 09.00 uur tot en met 12 februari 2021, 17.00 uur

Subsidieregelingen Incidentele culturele projecten Drenthe, Archeologie en publiek, Cultuurhistorie Drenthe en Behoud/herbestemming karakteristiek bezit Drenthe 2021-2024

Gedeputeerde Staten hebben de Subsidieregelingen Incidentele culturele projecten Drenthe, Archeologie en publiek, Cultuurhistorie Drenthe en Behoud/herbestemming karakteristiek bezit in Drenthe 2021-2024 vastgesteld. Deze subsidieregelingen worden opengesteld op 1 januari 2021.

Adhesieverklaring ten behoeve van cofinanciering van de Stichting Compenta op basis van het Projectplan Cultuureducatie met Kwaliteit Drenthe 2021-2024

De provincie Drenthe doet via de Stichting Compenta een beroep op de subsidieregeling "Cultuureducatie met kwaliteit 2021-2024" bij het Fonds Cultuurparticipatie. Doel is om cultuureducatie in het primair onderwijs te borgen en de kansengelijkheid te vergroten. Hiermee kunnen kinderen in het primair onderwijs aan de slag met een kwalitatief goed kunst- en cultuuraanbod, waardoor hun ontwikkeling wordt ondersteund en gestimuleerd.

Subsidieaanvraag Haalbaarheidsstudie duurzaam Drents drinkwater van Waterleidingmaatschappij Drenthe

Gedeputeerde Staten verlenen de Waterleidingmaatschappij ‘Drenthe’ een subsidie van maximaal € 40.000,-- voor het uitvoeren van een onderzoek naar het verduurzamen van de Drentse drinkwatervoorziening. Daartoe wil de WMD vier scenario’s onderzoeken. Deze variëren van maximaal gebruikmaken van de bestaande netaansluitingen en minimale eigen opwekking tot beperkt of geen gebruik van de bestaande netaansluiting en maximale zelfvoorziening. Bij een positieve uitkomst van de pilotstudie wil het waterbedrijf op korte termijn twee drinkwaterproductiestations verduurzamen en vervolgens op langere termijn alle productielocaties.

Verlenging lening RTV Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben besloten in te stemmen met een langere looptijd van de bestaande lening aan RTV Drenthe. Hiermee wordt RTV Drenthe als uitvoerder van een dienst van algemeen economisch belang in staat gesteld op de lange termijn aan de verplichtingen te voldoen en noodzakelijke (vervangings)investeringen te blijven plegen.

Stimuleren energieonderzoek procesindustrie door garantieregeling grote energiestudies

Gedeputeerde Staten trekken € 140.000,-- uit voor een garantieregeling ten behoeve van energieonderzoek in de procesindustrie. Drenthe wil deze bedrijven met complexe en energie-intensieve productieprocessen stimuleren om een grote energiestudie te laten doen. Bedrijven die met name grote hoeveelheden aardgas gebruiken, kunnen nog veel energie besparen. Drenthe heeft de regeling opgesteld in samenwerking met de Drentse Energie Organisatie (DEO), die de regeling ook gaat uitvoeren. De garantieregeling maakt mogelijk dat de onderzoekskosten vergoed worden wanneer uit de grote energiestudie blijkt dat de mogelijke energiebesparing minder dan tien procent is en de terugverdientijd meer dan drie jaar is.

Openstellingsbesluiten Samenwerking voor innovaties biodiversiteit Veenkoloniën 2020 en POP3 Samenwerking voor innovaties Veenkoloniën 2020

Gedeputeerde Staten hebben twee Openstellingsbesluiten vastgesteld, waarbij subsidie kan worden verstrekt. Eén openstelling is gericht op het stimuleren van innovaties ten behoeve van een grotere biodiversiteit in de Veenkoloniën. De andere openstelling is gericht op het stimuleren van de eiwittransitie in de Veenkoloniën.

Brief gezamenlijke provincies financiële positie gemeenten

Gedeputeerde Staten informeren de staten over de door het Interprovinciaal Overleg namens de gezamenlijke provincies verzonden brief over de financiële positie van gemeenten aan de Tweede Kamer.

Subsidie restauratie/herbestemming voormalig Noorder Sanatorium in Zuidlaren en het voormalig postkantoor in Coevorden.

Gedeputeerde Staten hebben besloten een subsidie te verlenen in de kosten van restauratie, verduurzaming en herbestemming van twee rijksmonumenten: het voormalig Noorder Sanatorium in Zuidlaren en het voormalig postkantoor, Kasteel 4 in Coevorden. Beide monumenten worden herbestemd tot woonappartementen.

Motie 2020-10 Zon op dak en grondgebonden zonneparken op landbouwgrond

In hun vergadering van 1 juli 2020 hebben Provinciale Staten een motie aangenomen, waarin het college van Gedeputeerde Staten gevraagd wordt duidelijk te maken op welke wijze het realiseren van zon op daken en het maken van functiecombinaties uit de Omgevingsvisie geborgd kan worden. Gedeputeerde Staten is voornemens om de hoeveelheid grondgebonden zon te maximeren en hiervoor regels op te nemen in de Provinciale Omgevingsverordening.