GS-besluitenlijst 6 oktober 2020


Subsidiëring Drentse Startup en Young Business Award (YBA) 2020

De provincie Drenthe ondersteunt de Young Business Award en de Drentse Startup 2020 met een subsidie van € 40.000,-- . De YBA is de grootste startup competitie van Nederland en wordt dit jaar voor de 6e keer georganiseerd. De finale van de YBA is (onder voorbehoud) op dinsdag 5 januari 2021 in het Atlas theater in Emmen, uiteraard met in achtneming van de mogelijkheden rondom Covid-19. Lees het nieuwsbericht.

Aanvraagtermijn projectbegrotingssubsidies

Voor aanvragers van een projectbegrotingssubsidie is de aanvraagtermijn vastgesteld op 1 maart in het jaar van uitvoering. Met deze wijziging kan in relatie tot de reguliere boekjaarsubsidie meer maatwerk worden geleverd.

Subsidieaanvraag CH de Wolden

Het evenement CH De Wolden krijgt een subsidie van € 21.500,-- voor de gemaakte kosten van het afgelaste evenement van 2020 als gevolg van de coronamaatregelen.

Subsidieaanvraag EC Duurzaam Assen, Houtlaan 0 op de trafo

Gedeputeerde Staten verlenen een subsidie van € 10.000,-- aan Energiecoöperatie Assen Duurzaam. Met deze subsidie kan de energiecoöperatie samen met bewoners een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren voor het project Houtlaan Nul op de trafo. In dit onderzoek wordt gekeken of de opgewekte elektriciteit in de wijk herverdeeld kan worden bij andere gebruikers in de wijk. Door stroom op te slaan en dat verder in de wijk te verspreiden via een smart grid (intelligent bestuurd elektriciteitsnet) wordt het netwerk ontlast. Ook wordt het transformatiestation in de wijk ontlast. Als het onderzoek aantoont dat deze oplossing haalbaar is, willen de bewoners met dit project toewerken naar een vermindering van het elektriciteitsgebruik met een CO2-reductie van 50% in 2030.

Eerste Voortgangsrapportage Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw

Het Rijk en de drie noordelijke provincies hebben in 2019 de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw (NIL) gesloten. De Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw ondersteunt en ontwikkelt de komende jaren duurzame initiatieven in acht gebieden, verspreid over Noord-Nederland. Voor Drenthe zijn dat de gebieden Drents Plateau en Drents-Groningse Veenkoloniën. De Voortgangsrapportage brengt de uitvoering van de Regio Deal in de periode september 2019 tot en met het tweede kwartaal 2020 in beeld. Deze rapportage geeft ook de financiële stand van zaken weer.

Beantwoording schriftelijke vragen SP-fractie over Sociale veiligheid Vechtdallijn Zwolle – Emmen

Gedeputeerde Staten beantwoorden vragen van Provinciale staten over Sociale veiligheid Vechtdallijn Zwolle - Emmen. De antwoorden zijn te vinden op www.drentsparlement.nl

Ontmanteling kerncentrale Emsland

Gedeputeerde Staten sturen een brief aan het Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz over de m.e.r.-procedure voor de ontmanteling van de kerncentrale Emsland (KKE) en het oprichten van een technologie- en logistiekgebouw (TLE).

Cofinancieringssubsidie project Skills4Future

Gedeputeerde Staten hebben een brief aan Provinciale Staten gestuurd over het vervallen van de provinciale cofinancieringssubsidie voor het project Skills4Future.

Voortgangsrapportages Q2 2020 van de NOM en MKB-fonds Drenthe

Gedeputeerde Staten sturen Provinciale Staten de voorgangsrapportages van de NOM en het MKB-fonds Drenthe. Hierin zijn de voorlopige resultaten van het eerste halfjaar 2020 van beide verbonden partijen opgenomen. Pas bij het vaststellen van de jaarrekeningen zijn de resultaten definitief.

Voortzetting Health Hub Roden

Gedeputeerde Staten willen de Health Hub Roden na afloop van de huidige projectfase voortzetten en onderbrengen in een onafhankelijke stichting. Vijf jaar geleden is het project Health Hub Roden gestart. Directe aanleiding was het vertrek van het bedrijf Cordis naar het buitenland. Er bleven veel mensen in de regio met kennis van de medische technologie.
De Health Hub heeft als doel om een ecosysteem op te richten rondom medische en zorgtechnologie. Gedeputeerde Staten zijn bereid hiervoor een jaarlijkse begrotingssubsidie van maximaal € 100.000,-- beschikbaar te stellen voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024, onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door Provinciale Staten. Hiermee wordt de Health Hub in staat gesteld de ambities van de provincie op het gebied van zorg en medische technologie waar te maken.

Indienen van bezwaar tegen een Duits project met stikstofeffecten in Drenthe

Gedeputeerde Staten dienen bezwaar in tegen een besluit van een nieuw te bouwen biologische leghennenstal in Duitsland. Dit project leidt namelijk tot stikstofeffecten op het Bargerveen.

Green Deal Catering als onderdeel van de Nationale Handelsmissie Korte Ketens

De 12 provincies zijn samen met het ministerie van LNV voornemens de Green Deal Catering te ondertekenen. De overheden zetten zich hiermee gezamenlijk voor in dat in hun kantines meer regionaal geproduceerd voedsel wordt geserveerd. De provincie Drenthe legt zo meer aandacht op goed en eerlijk eten dat in Drenthe wordt geproduceerd. De korte weg van boer naar bord; goed voor de leefomgeving en voor de relatie tussen ondernemers en inwoners.

Drentse Duitslandagenda 2020-2023

Gedeputeerde Staten willen met de Drentse Duitslandagenda 2020-2023 – ‘Grenzeloos Verbinden’ voortbouwen op het fundament dat is gelegd, waarbij naast de bevordering van de brede welvaart in de Drents-Duitse grensregio aanvullend wordt gekoerst op samenwerking met Duitsland als sterke bondgenoot in Europa. Daartoe zijn in de Duitslandagenda vier sporen uitgewerkt: investeren in duurzame betrekkingen, samenwerken en kennisdelen, stimuleren en ondersteunen van grensoverschrijdende initiatieven en het benutten van kansen in Europa vanuit het oogpunt van lobby en het benutten van fondsen. De nadruk wordt daarbij gelegd op vijf opgaven: handelsbevordering en mkb-samenwerking, waterstof als gemeenschappelijke aanjager voor de energietransitie, grensoverschrijdend personenvervoer op de spoorverbinding Emmen-Rheine, een 360-graden-arbeidsmarkt en een verbonden grensregio, bijvoorbeeld door het stimuleren van grensoverschrijdende initiatieven op het gebied van sport, vrijetijdseconomie, zorg en cultuur.

Begroting 2021, inclusief 7e wijziging van de Begroting 2020

Gedeputeerde Staten hebben de Begroting 2021 ter vaststelling toegestuurd aan Provinciale Staten. De inhoudelijke bespreking van de provinciale begroting is op 28 oktober 2020 in de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie en op 11 november 2020 in Provinciale Staten.

Belastingverordening provincie Drenthe 2021

Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten tegelijk met de Begroting 2021 de Belastingverordening provincie Drenthe 2021 vast te stellen. Hierin zijn de tarieven van leges en heffingen vastgelegd.

Samenwerkingsovereenkomst financiers breedbandinitiatief Glasvezel De Wolden B.V.

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie, gemeente De Wolden en RE-NET B.V. als gezamenlijke financiers van het breedbandinitiatief Glasvezel De Wolden. In de overeenkomst staan de afspraken over de zogeheten zekerheidsrechten: recht van hypotheek en pandrecht. Financiers kunnen zonder overleg geen acties ondernemen.