GS-besluitenlijst 29 september 2020


Verlenging onderzoek RUG naar intergenerationele armoede

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met fase 2 (2020-2022) van het onderzoek naar Intergenerationele armoede in de Veenkoloniën. Zie voor meer informatie het persbericht.

Advies Voornemen NAM Injectie Zuidoost-Drenthe

Gedeputeerde Staten sturen de minister van Economische Zaken en Klimaat een advies op de 'Mededeling Voornemen' MER van de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V voor injectie van productiewater uit Schoonebeek in lege gasvelden in ZO-Drenthe. Gedeputeerde Staten adviseren de minister om in het MER aanvullend, onder andere, de effecten op de natuurontwikkeling in het Nieuwe Drostendiep, de bescherming van grond- en drinkwater en het gebruik van mijnbouwhulpstoffen te onderzoeken.

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA-fractie over verdroging natuurgebieden in Drenthe en maatregelen klimaatadaptatie

Gedeputeerde Staten beantwoorden vragen van de Partij van de Arbeid over de verdroging in natuurgebieden in Drenthe en over maatregelen ten behoeve van klimaatadaptatie. De antwoorden zijn te vinden op www.drentsparlement.nl

Jaarverslag 2019 provinciale Vergunningverlening Toezicht en Handhaving (VTH) taken

Gedeputeerde Staten hebben besloten het jaarverslag over 2019 van het team VTH aan Provinciale Staten te sturen.

Beantwoording schriftelijke vragen FvD-fractie over de opzettelijke vernielingen bij boerenbedrijven (melkveehouderijen) in Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben de Statenvragen van de FvD-fractie beantwoord over de opzettelijke vernielingen bij boerenbedrijven (melkveehouderijen) in Drenthe. De antwoorden zijn te vinden op www.drentsparlement.nl

Beantwoording schriftelijke vragen FvD-fractie over uitspraak in hoger beroep Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch Enexis versus Energiepark Pottendijk

Gedeputeerde Staten hebben de Statenvragen van de FvD-fractie beantwoord over de gerechtelijke uitspraak over de aansluitverplichting van het windpark Pottendijk. De antwoorden zijn te vinden op www.drentsparlement.nl

Verlenging opsporingsvergunning geothermie ‘Erica’

Gedeputeerde Staten en burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen verzoeken de minister van Economische Zaken en Klimaat om verlenging van de geothermieconcessie 'Erica'. Zij hopen op deze wijze de ontwikkeling van geothermie in Zuidoost-Drenthe te versnellen.

Brief aan de minister van Economische Zaken betreffende grensoverschrijdende uitwisseling duurzame energie

Gedeputeerde Staten hebben besloten om samen met andere overheden een brief aan de minister van economische zaken te sturen met het verzoek zich ervoor in te zetten dat er in regelgeving experimenteerruimte komt om proefprojecten voor lokale grensoverschrijdende uitwisseling van duurzame energie mogelijk te maken.

Beantwoording schriftelijke vragen ChristenUnie-fractie over schadeafhandeling Norg

Gedeputeerde Staten beantwoorden Statenvragen van de ChristenUnie-fractie over de afhandeling van mijnbouwschade rond de gasopslag Norg. De antwoorden zijn te lezen op www.drentsparlement.nl

Statenbrief Corona

Gedeputeerde Staten sturen Provinciale Staten een brief waarin zij onder andere aangeven hoe de provinciale organisatie omgaat met de gevolgen van de crisis veroorzaakt door COVID-19.

Verduurzaming van de oudbouw van het Drents Museum in het kader van de herinrichtings-plannen ‘The First Dutch’

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de nadere onderbouwing van de investering in het Drents Museum door deelname aan het project The First Dutch. Als eigenaar van het gebouw staat de provincie voor de opgave de gebouwen van het Drents Museum toekomstbestendig te maken en te verduurzamen. Conform de Voorjaarsnota 2020 is hiervoor een investeringskrediet van € 3.000.000,-- ingesteld. Daarvan is € 2.000.000,-- beschikbaar voor het verbeteren van de toegankelijkheid, (brand)veiligheid, beveiliging en collectie-inpassing en € 1.000.000,-- voor het verduurzamen van de oudbouw.

Startnotitie Middenloop Vledder Aa

Het project Middenloop Vledder Aa geeft uitvoering aan het programma Natuurlijk Platteland. In de startnotitie Middenloop Vledder Aa zijn de uitgangspunten voor het project omschreven. Gedeputeerde Staten hebben besloten de startnotitie Middenloop aan de partners van het project te versturen, zodat tijdens een bestuurlijk overleg een besluit hierover genomen kan worden.