GS-besluitenlijst 22 september 2020


GS-besluitenlijst 22 september 2020

Subsidiëring innovatieve thermische opslag Koloniewoningen Frederiksoord

Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om een subsidie van € 163.431, -- te verlenen aan Bouwbedrijf Broekman in Nijensleek voor het project innovatieve thermische opslag Koloniewoningen Frederiksoord. Hiermee kan het bedrijf een pilot starten voor innovatieve thermische opslag in nieuwe koloniewoningen. De warmte voor deze woningen wordt opgewekt met behulp van zonnecollectoren en vervolgens opgeslagen zodat de woningen het hele seizoen kunnen worden verwarmd. Zie voor meer informatie het persbericht.

Vastgestelde Begroting 2021 en goedgekeurde Dienstregeling 2021 OV-bureau Groningen Drenthe en tussentijdse evaluatie Publiek Vervoer

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de vastgestelde Begroting 2021 en de goedgekeurde Dienstregeling bus Groningen Drenthe 2021 van het OV-bureau en een tussentijdse evaluatie van Publiek Vervoer.

Programma Ik Ben Drents Ondernemer IBDO 2.0 2021-2024

Gedeputeerde Staten sturen Provinciale Staten het Programmadocument Ik ben Drents Ondernemer (IBDO) 2.0 2021-2024 toe. Het programmadocument beschrijft wat er de komende jaren onder de vlag van IBDO wordt uitgevoerd, voor wie en hoe dit georganiseerd gaat worden. Het voorstel om het programma IBDO voort te zetten wordt behandeld in de Statenvergadering van 11 november 2020.

Economische Koers, toezegging brief met aanvullende informatie

De Economische Koers Drenthe 2020-2023 wordt ter vaststelling aan Provinciale Staten voorgelegd. Deze Koers is besproken tijdens de Statencommissievergadering FCBE van 9 september. Gedeputeerde Staten sturen Provinciale Staten een herziene versie van de Economische Koers 2020-2023 en de antwoorden op een aantal vragen die tijdens de commissievergadering gesteld zijn, waarmee zij aan hun toezegging voldoen.

Aanpassing Cultuurnota

Middels een brief aan Provinciale Staten informeert Gedeputeerde Staten over enkele tekstuele aanpassingen in de ontwerp-Cultuurnota 2021-2024 'Cultuur om te delen'. Hiermee wordt de Cultuurnota, die door Provinciale Staten op 30 september wordt vastgesteld, geheel in lijn gebracht met toezeggingen van het Rijk die op Prinsjesdag zijn gedaan.

GR RUD Drenthe: brieven Dagelijks Bestuur van 27 juli 2020 over Begroting 2021 en 4-maandsrapportage 2020

Gedeputeerde Staten sturen de brieven van het Dagelijks Bestuur van de RUD Drenthe aan Provinciale Staten. In de brieven worden o.a. de Begroting 2021 inclusief de Meerjarenraming 2021-2024 toegelicht en de rapportage over de eerste vier maanden van 2020. Daarnaast worden Provinciale Staten verzocht hun zienswijze te geven over de voorgestelde verrekensystematiek van deelnemersbijdragen aan de RUD Drenthe.

Wob-verzoek inzake Boomhut Battle

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten documenten inzake het tv-programma de Boomhut Battle 2019 openbaar te maken. De gepubliceerde documenten zijn te vinden op: https://www.provincie.drenthe.nl/loket/wet-regelgeving/wet-openbaarheid/wob-verzoeken/

Aanvragen Zuidwest-Drenthe en Drentsche Aa voor Rijkssubsidieregeling ‘Tijdelijke ondersteuning Nationale Parken’

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het indienen van de twee subsidieaanvragen Nationale Parken Zuidwest-Drenthe en Drentsche Aa voor de Rijkssubsidieregeling ‘Tijdelijke ondersteuning Nationale Parken’. Tevens heeft het college besloten hiervoor de benodigde cofinanciering beschikbaar te stellen. Door deze beide aanvragen wordt een impuls gerealiseerd voor het gebiedsgericht doorontwikkelen van de Nationale Parken Zuidwest-Drenthe en Drentsche Aa. Hiermee geven de samenwerkende partners zowel invulling aan de Omgevingsvisie Drenthe als aan het landelijke Programma Nationale Parken Nieuwe Stijl en de bijbehorende Standaard.