GS-besluitenlijst 1 september 2020


Wijziging managementovereenkomst Drenthe POP3 Niet Grondgebonden met RVO

Gedeputeerde Staten hebben de gewijzigde Managementovereenkomst Drenthe POP3 Niet Grondgebonden ondertekend.

Beantwoording van de op 15 juli 2020 namens de SP-fractie gestelde vraag over de overeenkomst inzake baanverlenging en waarde luchthaventerrein Groningen Airport Eelde (GAE) uit 2003

Gedeputeerde Staten hebben de vraag van de SP-fractie betreffende de overeenkomst inzake baanverlenging en waarde luchthaventerrein GAE uit 2003 beantwoord en de daarin genoemde brief van 24 maart 2003 van de Directeur-Generaal Luchtvaart aan de heer J.G.M. Alders toegestuurd. De antwoorden zijn te lezen op www.drentsparlement.nl

Beleidsregels nazorg stortplaatsen

Gedeputeerde Staten hebben de beleidsregels voor nazorgplannen van stortplaatsen en baggerdepots gewijzigd. De beleidsregels bevatten de nieuwste checklists en rekenmodellen, waardoor Gedeputeerde Staten beter inzicht krijgen in uit te voeren nazorgactiviteiten. Dat is van belang, omdat het college dan ook goed kan inschatten hoeveel geld nodig is voor een verantwoord beheer van de stortplaatsen of depots na sluiting.

Verlening cofinancieringssubsidie voor project 'Duurzame Inzetbaarheid: Iedereen telt mee in ondernemend Drenthe!’

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om in te stemmen met een aanvullende cofinancieringssubsidie voor het project ‘Duurzame Inzetbaarheid: Iedereen telt mee in ondernemend Drenthe!’. Door middel van o.a. maatwerktrajecten worden werkgevers en werknemers in de regio gestimuleerd te werken aan duurzame inzetbaarheid.

Programma Ik Ben Drents Ondernemer

Gedeputeerde Staten blijven het Drentse mkb de komende vier jaar (2021 – 2024) ondersteunen vanuit het programma Ik Ben Drents Ondernemer (IBDO). Ondernemers krijgen van hieruit hulp bij alle fases van hun bedrijfsvoering. Speciale aandacht is er voor de starter, innovatie, groei, export en ondernemerschap. Met IBDO draagt de provincie bij aan het behoud en waar mogelijk uitbreiding van de werkgelegenheid in Drenthe.  Nieuw is dat meerdere initiatieven, zoals de OndernemersFabriek Drenthe en Kennispoort Drenthe, onderdeel van IBDO worden. Zo komt er voor de Drentse ondernemers een breed scala aan dienstverlening vanuit één herkenbaar ondernemersloket. De plannen voor het vervolg van IBDO zijn samen met de Drentse gemeenten en kennisinstellingen, zoals het onderwijs, uitgewerkt. Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten hiervoor € 3.484.150,-- beschikbaar te stellen in de Statenvergadering van 11 november 2020. Zie voor meer informatie het persbericht.

Oplegger Economische Koers Drenthe 2020-2023

De Economische Koers Drenthe 2020-2023 wordt ter vaststelling aan Provinciale Staten voorgelegd. Deze Koers is opgesteld vóór de uitbraak van de coronacrisis. Deze crisis heeft grote gevolgen voor de economie, ook in onze provincie. Gedeputeerde Staten sturen een brief aan Provinciale Staten waarin zij de gevolgen van de coronacrisis toelichten en verzoeken Provinciale Staten deze mee te nemen in de behandeling van de Koers.

Wob-verzoek inzake gedeeltelijke verdubbeling N34

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten documenten inzake de besluitvorming over de gedeeltelijke verdubbeling van de N34 openbaar te maken. De gepubliceerde documenten zijn te vinden op: https://www.provincie.drenthe.nl/loket/wet-regelgeving/wet-openbaarheid/wob-verzoeken/

Beantwoording schriftelijke vragen van de FvD-fractie over drugsproblematiek Drenthe n.a.v. Nijeveen (JK)

Gedeputeerde Staten hebben de Statenvragen van de FvD-fractie over drugsproblematiek in Drenthe beantwoord. De antwoorden zijn te lezen op www.drentsparlement.nl

Cofinanciering OP-EFRO project ‘Anaerobe fermentatie voor kosteneffectieve productie van biopolymeren in Noord-Ned

Gedeputeerde Staten hebben besloten een cofinancieringsbijdrage beschikbaar te stellen van € 46.450,-- voor de uitvoering van het project ‘Anaerobe fermentatie voor kosteneffectieve productie van biopolymeren in Noord-Nederland’. Het project zich op de ontwikkeling van kennis rond een alternatieve productiemethode voor groene bouwstenen in de chemie. Een succesvolle commerciële exploitatie van deze methode zal o.a. leiden tot versterking van de marktpositie van het participerende bedrijf Senbis en daarmee tot doorontwikkeling van de groene chemie in Zuidoost-Drenthe. Toekenning van de subsidie vindt plaats onder de voorwaarde dat het SNN een positief oordeel uitbrengt omtrent staatssteun.

Brief DVAN advocaten namens de Dutch Dairymen Board en de Farmers Defence Force over relatie extern salderen en National Emission Ceiling

Gedeputeerde Staten beantwoorden de vragen zoals gesteld over de relatie tussen extern salderen en de NEC Richtlijn.