GS-besluitenlijst 25 augustus 2020


Mandaat subsidiebijdrage Economic Board Noord-Nederland (EBNN)

Gedeputeerde Staten hebben besloten het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen mandaat, machtiging en volmacht te verlenen inzake de subsidiëring van de Economic Board Noord-Nederland mede namens Drenthe. Om de administratieve lastendruk te verminderen wordt gewerkt met één beschikking namens de drie noordelijke provincies.

Informerende brief aan Provinciale Staten m.b.t. de gevolgen van COVID-19

Gedeputeerde Staten sturen Provinciale Staten een brief waarin zij onder andere aangeven hoe de provinciale organisatie omgaat met de gevolgen van de crisis veroorzaakt door COVID-19.

Bestuursrapportage 2020 en 6e Begrotingswijziging 2020

Gedeputeerde Staten leggen in de Bestuursrapportage 2020 verantwoording af over de voortgang van de gemaakte begrotingsafspraken en leggen Provinciale Staten de 6e Begrotingswijziging 2020 ter vaststelling voor.