GS-besluitenlijst 23 juni 2020


Aanwijzen provinciearchivaris

Gedeputeerde Staten hebben de heer D.Bunskoeke aangewezen als provinciearchivaris. De provinciearchivaris verricht de handhaving en toezicht op het gebied van de Archiefwet 1995 in de provincie Drenthe. Hij was al in deze functie werkzaam en is nu aangewezen vanwege de overgang naar een nieuw generiek functiegebouw voor alle provincies, per 1 juli 2020.

Subsidieregeling Functieverbreding Dorpshuizen Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben de 'Subsidieregeling functieverbreding dorpshuizen in Drenthe’ vastgesteld, onder voorbehoud van vaststelling van de Voorjaarsnota op 1 juli a.s. Met deze subsidie kunnen dorpshuizen in Drenthe praktijkexperimenten uitvoeren voor maatschappelijke en/of commerciële functieverbreding van de dorpshuizen. De regeling is een volgende stap in de uitwerking van de motie ‘Functieverbreding Drentse dorpshuizen’. Er is in totaal €150.000,- beschikbaar voor de dorpshuizen en wordt medio juli 2020 opengesteld, na behandeling van de Voorjaarsnota.

Commissie Landelijk Gebied (CLG)

Gedeputeerde Staten hebben besloten de status en de samenstelling van de Commissie Landelijk Gebied (CLG) te actualiseren. Met dit besluit is de bestaande CLG een zelfstandige adviescommissie van Gedeputeerde Staten geworden. Tevens is het reglement van de CLG geactualiseerd.

Cofinanciering INTERREG A Duitsland-Nederland project MariX

Gedeputeerde Staten stellen een cofinancieringsbijdrage beschikbaar van € 10.000,-- voor de uitvoering van het project ‘MariX – Your Maritime Experience’ binnen het INTERREG A-programma Duitsland-Nederland. Dit project heeft ten doel om jongeren in de leeftijd van 12-14 jaar bij hun beroepsoriëntatie te interesseren voor maritieme technologieën en een maritieme carrière.

Gebiedsgericht grondwaterbeheer Assen

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met een gebiedsgerichte aanpak van verontreinigd grondwater in het stedelijk gebied van Assen. Deze aanpak is opgesteld in samenwerking met de gemeente Assen, De Waterleiding Maatschappij Drenthe en waterschap Hunze en Aa’s. Kernpunten in de aanpak zijn het zoveel mogelijk voorkomen van de risico’s van verspreiding van verontreiniging en de bescherming van bestaande (onder meer waterwinning WMD) en beoogde functies binnen het aangewezen gebied.

Subsidie Dorpsinitiatieven gemeente Meppel

Gedeputeerde Staten stellen €50.000,-- subsidie beschikbaar aan de gemeente Meppel, in het kader van dorpsinitiatieven. Hiermee draagt de provincie bij aan de vitaliteit van initiatieven in Drentse dorpskernen. Jaarlijks is er €600.000,- beschikbaar vanuit de subsidie Dorpsinitiatieven voor alle Drentse gemeenten. Per gemeente is €50.000,-- beschikbaar.

Jaarverslag Commissie rechtsbescherming 2019

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van het Jaarverslag 2019 van de Commissie rechtsbescherming.

Realisatieovereenkomst met en subsidieverstrekking aan gemeente Borger-Odoorn tbv realisatie fietsbrug

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de realisatieovereenkomst en het verstrekken van een eenmalige subsidie van € 120.000,-- aan de gemeente Borger-Odoorn voor de realisatie van een houten brug in het aan te leggen fietspad langs de Borgerderweg.

Openstelling DAW 2020 Waterschap Drents Overijsselse Delta

Provincie Drenthe en het waterschap Drents Overijsselse Delta stellen samen een subsidie beschikbaar in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).

Agrarisch ondernemers kunnen van deze subsidie gebruik maken voor maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit van oppervlaktewater (KRW) en grondwater, onder andere door beperking van emissies van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten, het aanleggen van bufferstroken of het inrichten van wasplaatsen. Provincie en het waterschap dragen beide €930.000,- bij aan deze subsidie. De bedrijven kunnen de aanvragen bij de provincie indienen vanaf 15 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020 17:00 uur via het provinciale subsidieloket: https://www.provincie.drenthe.nl/loket/subsidieloket/ Belangstellenden kunnen contact op nemen met LTO-Noord.

Advies aanvraag opsporingsvergunning geothermie Klazienaveen 2

Gedeputeerde Staten adviseren de minister van EZK op zijn verzoek over de aanvraag van Aardwarmte Klazienaveen B.V. om een opsporingsvergunning voor geothermie. De aangevraagde vergunning grenst aan de opsporingsvergunning geothermie ‘Klazienaveen’ die in het bezit is van de provincie Drenthe en de gemeente Emmen. Zij adviseren de minister de vergunning onder voorwaarden te verlenen.

Voortgang aanpak Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO)

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de voortgang van het programma Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO) dat in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat door ProRail wordt uitgevoerd.

Aanvullende Strategische (grondwater) Voorraden

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over een verkenning naar Aanvullende Strategische (grondwater) Voorraden om voor de lange termijn voldoende grondwater beschikbaar te hebben voor het geval de vraag naar drinkwater sterk zou stijgen. Uit de verkenning is gebleken dat in het Hunzedal en bij Beilen kansrijke gebieden liggen. Deze gebieden worden de komende periode verder uitgewerkt en zullen in 2021 in de Omgevingsvisie van de provincie worden opgenomen.

Beantwoording schriftelijke vragen van de PvdD-fractie over branden in Wijster

Gedeputeerde Staten hebben schriftelijke vragen van de PvdD-fractie beantwoord over branden in de afgelopen drie jaar bij bedrijven op het Energie Transitie Park te Wijster.

De antwoorden zijn te lezen op www.drentsparlement.nl

Brand bij Attero 13 mei 2020

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten met een brief over de recente brand bij Attero van 13 mei 2020. Deze brief wordt ook verzonden aan raadsleden van de gemeenten Hoogeveen en Midden-Drenthe. In navolging van de afspraken in het bestuurlijk overleg tussen Attero, provincie, gemeenten en VRD vraagt de provincie bij het Rijk aandacht voor de mogelijkheid van het opnemen van extra maatregelen in de vergunning. (Zie voor meer informatie het persbericht)

Voortgangsrapportage Binnenstadfonds

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de voortgang van het Binnenstadfonds. In de brief wordt de voortgang toegelicht aan de hand van gemeentelijke uitvoeringsprogramma's van centrum- en binnenstadsontwikkeling over 2019.

Ondersteuning waterstofvulpuntennetwerk Drenthe

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om een subsidie van € 250.000 te verlenen aan Orange Gas en Resato voor de realisatie van vijf waterstofvulpunten in Drenthe. Deze vijf vulpunten komen in Assen, Hoogeveen, Peize, Nieuw -Amsterdam en Beilen. Het is de eerste stap naar een dekkend netwerkt van twintig waterstofvulpunten in Noord Nederland. De subsidieaanvraag vloeit voort uit een intentiebesluit van Gedeputeerde Staten in januari 2020. Provinciale Staten krijgen de gelegenheid om hun wensen en bedenkingen te geven ten aanzien van de subsidieaanvraag.

Stand van zaken inventarisatie emissies ZZS

In de brief van 7 januari 2020 werden Provinciale Staten enerzijds geïnformeerd over de stand van zaken van dit project, maar anderzijds werd ook aangekondigd dat Provinciale Staten halverwege 2020 opnieuw geïnformeerd zouden worden over de inventarisatie van (potentieel) zeer zorgwekkende stoffen van bedrijven. Dit zou gedaan worden door middel van een informatiebijeenkomst. Door de huidige corona crisis is dit echter niet mogelijk en worden Provinciale Staten schriftelijk op de hoogte gesteld.

Programma Natuurlijk Platteland: deelprogramma Hunze project Noordma

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst die het mogelijk maakt om samen met Prolander en waterschap Hunze en Aa's project Noordma te realiseren. In dit project wordt natuur aangelegd, voor een groot deel bestaande uit water en moeras. Het gebied is gelegen ten Zuiden van het Zuidlaardermeer en sluit aan op het vorig jaar opgeleverde gebied Tusschenwater. Het is de bedoeling dat de schop in 2021 of 2022 de grond in gaat.

Programma Natuurlijk Platteland; subsidiëring Project Paardetangen waterschap Hunze en Aa’s

Het Project Paardetangen, onderdeel van het Programma Natuurlijk Platteland in de Hunze, gaat in uitvoering. Tot de werkzaamheden behoren onder meer het laten hermeanderen van de Hunze en het mogelijk maken dat water wordt vastgehouden in het gebied. Gedeputeerde Staten hebben het voornemen een bijdrage van € 209.850,-- beschikbaar te stellen ten behoeve van de uitvoering. Het project wordt uitgevoerd onder regie van het waterschap Hunze en Aa's.

Subsidiëring Marketing Drenthe 2021-2024

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor de subsidierelatie met Marketing Drenthe met vier jaar te verlengen. Hiermee kan Marketing Drenthe zich de komende jaren blijven inzetten voor de vrijetijdssector in Drenthe en bijdragen aan de doorontwikkeling van Drenthe als provincie met unieke bestemmingen voor een meerdaags verblijf van toeristen.

Update activiteiten NOM eerste kwartaal 2020

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de activiteiten van de NOM in het eerste kwartaal van 2020.

Afdoening motie opvang kwetsbare kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen

In hun vergadering van 20 mei 2020 hebben Provinciale Staten een motie aangenomen, waarin het college van Gedeputeerde Staten wordt verzocht de Nederlandse regering op te roepen om kwetsbare kinderen uit de Griekse vluchtelingenkampen op te vangen. Middels een brief aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, waarin een klemmend beroep wordt gedaan om een aantal van deze kwetsbare vluchtelingenkinderen in Nederland op te vangen, geeft het college invulling aan deze motie.

Rapport Joint Research Centre over beëindiging gaswinning Groningen

Gedeputeerde Staten sturen ter informatie de samenvatting van het rapport van het Europese Joint Research Centre (JRC) naar Provinciale Staten. Het JRC constateert dat voor behoud van 20.000 banen in Noord-Nederland forse investeringen nodig zijn.

Brief vaste commissie Economische Zaken en Klimaat wijziging Mijnbouwwet

Gedeputeerde Staten schrijven aan de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat dat het een ongewenste ontwikkeling is dat extra gaswinning op land plaatsvindt als gevolg van de voorgestelde verhoging van de investeringsaftrek voor mijnbouwmaatschappijen.

Brief aan minister EZK over problemen netwerkcapaciteit in Drenthe en Groningen

Gedeputeerde Staten hebben besloten om samen met Gedeputeerde Staten van Groningen een brief te sturen aan minister Wiebes om aandacht te vragen voor de aansluitproblemen van Drentse en Groningse zonneparken. Beide colleges vragen de minister om extra aandacht te besteden aan de huidige problemen in Drenthe en Groningen. Zij geven tevens vervolg aan de toezegging om samen met EZK en netbeheerders te zoeken naar oplossingen voor de korte termijn.

Wijziging Beleidsregels Wet natuurbescherming provincie Drenthe (Beleidsregels intern en extern salderen)

De bestaande beleidsregels bleken in de praktijk enkele onbedoelde effecten te hebben. Met deze aanpassingen worden deze effecten opgeheven. Er is geen sprake van aanpassing van de beleidsregels om extern salderen met veehouderijen en verleasen mogelijk te maken.

Algemene vergadering van Aandeelhouders Groningen Airport Eelde NV op 15 juni 2020

Gedeputeerde Staten hebben informatie over de onlangs gehouden aandeelhoudersvergadering en de Jaarstukken 2019 en de 1e Kwartaalrapportage 2020 Groningen Airport Eelde gestuurd aan Provinciale Staten. Ook is het Jaarverslag A&RDF 2019 inzake het routefonds toegezonden en zijn actuele ontwikkelingen toegelicht.

Provinciale cofinanciering OP-EFRO project ‘Smart Industry Hub Noord-Nederland’

Gedeputeerde Staten hebben besloten het project Smart Industry Hub Noord-Nederland te cofinancieren met een bedrag van € 219.466,-. Het project is bedoeld om industriële mkb-bedrijven te helpen om de digitaliseringsslag te maken die nodig is om toekomstbestendig te zijn. Bedrijven kunnen in verschillende stadia ondersteund worden: van bewustwording voor beginners tot toeleiding naar Europese projecten en netwerken van meer gevorderde ondernemers. Ook wordt het innovatie ecosysteem rond Smart Industry in Noord-Nederland versterkt door het samenbrengen van partijen en (lopende) initiatieven. Toekenning van de subsidie vindt plaats onder de voorwaarde dat het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) een positief oordeel uitbrengt omtrent staatssteun.