GS-besluitenlijst 16 juni 2020


Waterakkoord Meppelerdiep-Overijsselsche Vecht, deel 2 Draaiboek hoogwater

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het geactualiseerde Draaiboek Hoogwater, onderdeel van het Waterakkoord Meppelerdiep-Overijsselse Vecht.

Het college heeft op 10 juli 2018 ingestemd met het Waterakkoord Meppelerdiep-Overijsselse Vecht. Hierin zijn afspraken vastgelegd over o.a. de af- en doorvoer van water, de verdeling van de beheer- en onderhoudskosten en de (periodieke) informatievoorziening. Aanvullend op het Waterakkoord is het Draaiboek Hoogwater geactualiseerd. De ondertekening van dit draaiboek vindt in de tweede helft van juni plaats.

Cofinanciering INTERREG A Duitsland-Nederland project KI-AGIL

Gedeputeerde Staten hebben besloten een cofinancieringsbijdrage beschikbaar te stellen van € 64.500,-- voor de uitvoering van het project ‘KI-AGIL – Kunstmatige intelligentie ontsluiten voor bedrijven door middel van agile arbeidsvormen’ binnen het INTERREG A-programma Duitsland-Nederland. Het project verkent de (on)mogelijkheden van AI voor het mkb. De ontwikkeling van nieuwe AI-methoden en bedrijfsmodellen voor AI-toepassingen draagt bij aan het opdoen van kennis om het mkb in Drenthe mee te nemen in de digitale transitie. Twee Drentse bedrijven, Nidaros uit Hoogeveen en Ultraware uit Assen nemen samen met de Hanzehogeschool vestiging Assen deel aan het project.

Natuurnetwerk Nederland (NNN)-kaart 2020

De NNN-kaart 2020 is van belang in verband met de koppeling met de openstelling van het (agrarisch) natuurbeheer en de planologische bescherming conform de Provinciale Omgevingsverordening.

Natuurbeheerplan Drenthe (NBP), versie 2021

Gedeputeerde Staten hebben het Natuurbeheerplan Drenthe versie 2021, vastgesteld. In het Natuurbeheerplan Drenthe staat aangegeven waar en welke (agrarische) natuur aanwezig is of ontwikkeld kan worden, hoe deze natuur beheerd kan worden en welke mogelijkheden er geboden worden voor landschapsonderhoud.

Gebiedscommissie preventie wolvenschade Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben besloten de Gebiedscommissie Wolf in te stellen als een adviescommissie van het college. Tevens is een reglement van de Gebiedscommissie Wolf 2020 vastgesteld. Meer informatie

Voortgang proces bollenteelt en gewasbeschermingsmiddelen

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de stand van zaken rondom Gewasbescherming.

Beantwoording schriftelijke vragen D66, GroenLinks en PvdA n.a.v. het onderzoeksrapport: ‘Onderzoek naar de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in vier Natura 2000 gebieden in Drenthe en de mogelijke invloed van de afstand van natuurgebieden tot landbouwgebieden op de belasting met bestrijdingsmiddelen”

Gedeputeerde Staten hebben vragen ontvangen van de fracties van D66, GroenLinks en PvdA omtrent de invloed van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op natuurgebieden. In een schriftelijke reactie beantwoordt het college deze vragen. De antwoorden zijn te lezen op www.drentsparlement.nl

Nedersaksenlijn

Gedeputeerde Staten hebben een antwoordbrief gestuurd aan de gemeenten Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden. Deze gemeenten stellen voor om samen met de provincie een eigen onderzoek te starten naar de sociaaleconomische effecten van de aanleg van de Nedersaksenlijn (Groningen – Twente). Op dit moment wordt de haalbaarheid van de Nedersaksenlijn onderzocht door het Rijk. Gedeputeerde Staten willen de resultaten van dat onderzoek afwachten, voordat er vervolgstappen worden gezet.

Bijdrage noodsteun kleine musea

Gedeputeerde Staten hebben besloten een subsidie van € 1.000,-- beschikbaar te stellen voor alle kleine musea in Drenthe. De provincie heeft het Platform Drentse Musea gevraagd om een advies voor een lijst met alle kleine musea in Drenthe. In totaal komen 48 musea in aanmerking. Het bedrag is bedoeld als tegemoetkoming in de extra kosten die zijn veroorzaakt door de coronacrisis. In de komende maanden zal een regeling worden uitgewerkt om kleine musea te ondersteunen om zich aan te passen aan de anderhalve meter samenleving.

Bijdrage noodsteun musea van provinciaal belang

Gedeputeerde Staten hebben besloten een subsidie van € 25.000,-- beschikbaar te stellen voor de vijf musea van provinciaal belang voor het opvangen van de gevolgen van de coronacrisis op de korte termijn. Het gaat hierbij om het Herinneringscentrum Kamp Westerbork in Hooghalen, het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen, het Hunebedcentrum in Borger, Museum de Buitenplaats in Eelde en Museum de Proefkolonie in Frederiksoord.

Injectie productiewater oliewinning Schoonebeek in Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten een brief gestuurd waarin zij hen informeren dat NAM voornemens is in een drietal lege gasvelden in ZO-Drenthe water, afkomstig is uit de oliewinning in Schoonebeek, te injecteren.