GS-besluitenlijst 9 juni 2020


Betaling vervroegd voorschot op provinciaal deel LEADER-subsidie (Zuidwest en Zuidoost)

Gedeputeerde Staten hebben besloten om subsidieontvangers van LEADER-projecten de mogelijkheid te bieden tot het aanvragen van een voorschot op het te ontvangen deel van de provinciale cofinanciering. Hiermee kan op korte termijn na het indienen van een vaststellingsverzoek een voorschot worden verstrekt om mogelijke liquiditeitsproblemen te voorkomen.

Wijziging Uitvoeringsregeling Vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl 3.0

Gedeputeerde Staten hebben de Uitvoeringsregeling Vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl 3.0 gewijzigd. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het verbeteren van het Drentse ondernemersklimaat en wordt innovatie gestimuleerd. Voor meer informatie over de regeling kunt u terecht op www.IkBenDrentsOndernemer.nl

Beantwoording schriftelijke vragen van de D66-fractie over Formule E

Gedeputeerde Staten geven antwoord op statenvragen van de fractie van D66 over de mogelijkheid om de Formule E races naar het TT-circuit te halen. De antwoorden zijn te lezen op www.drentsparlement.nl

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA-fractie over verkoop aandelen GAE door gemeente Groningen aan FB Oranjewoud Participaties en ontwerp-Luchtvaartnota

Gedeputeerde Staten hebben de schriftelijke vragen van de PvdA-fractie betreffende de verkoop van de aandelen Groningen Airport Eelde NV door de gemeente Groningen aan FB Oranjewoud Participaties en de Ontwerp-Luchtvaartnota beantwoord. De antwoorden zijn te vinden op www.drentsparlement.nl

Bestuurlijke afspraken infrastructuur Meppel

Gedeputeerde Staten hebben besloten om de bestuurlijke afspraken over de aansluiting van de Steenwijkerstraatweg (N371) in Meppel met de provinciale weg N375 te bevestigen in een brief aan het college van Burgemeester en Wethouders van Meppel. Ook informeert het college Provinciale Staten over de afspraken ten aanzien van de verkeersstructuur rond Nieuwveense Landen.

Nota van inspraak en voorontwerp-Cultuurnota

Gedeputeerde Staten hebben de Nota van inspraak en de naar aanleiding daarvan aangepaste voorontwerp-Cultuurnota vastgesteld. De Nota van inspraak zal ter informatie worden toegezonden naar Provinciale Staten en de indieners van de zienswijzen. Het aangepaste voorontwerp zal ter informatie worden toegezonden aan Provinciale Staten.

Subsidie jeugdtheatergezelschap Loods13 te Emmen

Jeugdtheater Loods13 vervult een belangrijke rol in de culturele infrastructuur van Zuidoost-Drenthe. Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten om met een eenmalige incidentele subsidie de provinciale bijdrage in het jaar 2020 te verhogen naar € 75.000,--.

Wob-verzoek inzake Talen

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten documenten inzake de indiener, Talen Milieuservice, Milieustraat Meppel B.V. en A. Talen Recycling openbaar te maken. De gepubliceerde documenten zijn te vinden op:

https://www.provincie.drenthe.nl/loket/wet-regelgeving/wet-openbaarheid/wob-verzoeken

Subsidieregeling opruiming drugsafval Drenthe 2020

Gedeputeerde Staten hebben de subsidieregeling opruiming drugsafval provincie Drenthe 2020 vastgesteld. Met de subsidieregeling worden terreineigenaren en gemeenten die getroffen zijn door dumping van synthetisch drugsafval tegemoetgekomen in de kosten voor het opruimen van het afval.

Financiële bijdragen aan decentrale OV-autoriteiten in verband met corona

Gedeputeerde Staten stemmen op hoofdlijnen in met de afspraken in het Nationaal Vervoerberaad (NOVB) over financiering van de extra kosten in het openbaar vervoer door de coronacrisis en informeren Provinciale Staten n.a.v. de coronacrisis over de huidige ontwikkelingen in het openbaar vervoer.