GS-besluitenlijst 2 juni 2020


Brief aan Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie over extra meetpunten Emlichheim

In het voorjaar van 2019 is bij de provincie Drenthe bekend geworden dat er lekkage is opgetreden bij een injectiepunt van formatiewater ten noorden van Emlichheim (Duitsland) op een diepte van circa 140 meter onder maaiveld. De locatie bevindt zich op circa 600 meter afstand van de Nederlandse grens. De Duitse overheid heeft toegezegd dat er extra grondwatermonitoringslocaties worden ingericht op circa 70 meter diepte tussen de lekkage en de Nederlandse grens. Gedeputeerde Staten sturen aan het Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) van Nedersaksen een brief met een procedurevoorstel voor deze extra meetpunten. Hiermee kan het college de ontwikkelingen nauwgezet volgen en staan zij in goed contact met de Duitse overheden.

Beschikbaar stellen 3e tranche Arbeidsmarktmaatregelen Vitaal Platteland Zuidoost-Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben het voornemen uitgesproken om een vervolgbijdrage van € 300.000,-- te verlenen aan de Arbeidsmarktregio Drenthe ten behoeve van het project Arbeidsmarktmaatregelen Zuidoost-Drenthe. In dit project worden jongeren vanuit het praktijkonderwijs en werkzoekenden met een zwakke arbeidsmarktpositie door middel van scholing, opleiding of begeleiding in een kansrijkere positie gebracht. Het project is medio 2017 gestart en blijkt erg succesvol. Provinciale Staten worden in de gelegenheid gesteld wensen of bedenkingen in te brengen alvorens het besluit definitief wordt.

Subsidiëring pilotproject Sociale Agenda m.b.t. nieuwkomers, ingediend door de gemeenten Aa en Hunze, Tynaarlo en Assen

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor in te stemmen met een incidentele subsidie van € 250.000,-- voor een pilot voor betere begeleiding van nieuwkomers. Veel nieuwkomers zijn niet in staat om goed in te burgeren. De nieuwkomers leven geïsoleerd en staan vaak buiten onze samenleving. Om de positie van de nieuwkomers te verbeteren, willen de gemeenten Assen, Aa en Hunze en Tynaarlo hiermee gezamenlijk aan de slag. Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe. Meer informatie

Reactie op brief Nederlandse Melkveehouders Vakbond inzake opinie over oplossingen stikstofcrisis

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de brief van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, waarin zij adviseren gebruik te maken van kalk/steenmeel tegen verzuring van bossen door stikstof.

5e wijziging van de Begroting 2020

Gedeputeerde Staten hebben de 5e Wijziging van de Begroting 2020 ter vaststelling aan Provinciale Staten voorgelegd. In deze wijziging van de Begroting 2020 worden voorstellen uitgewerkt voor een Noodfonds Cultuur, een Snelloket Covid-19-maatregelen voor de sector vrije tijd en een eerste budget voor maatregelen in het kader van de Sociale Agenda.

Provinciale Staten bespreken de 5e Wijziging van de Begroting 2020 op 1 juli 2020.

Herzien Statenstuk Sociale Agenda 2020-2023

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor de Sociale Agenda 2020-2023 vast te stellen, met uitzondering van de totaal gevraagde investering zoals aangekondigd in de Investeringsagenda.

Vanwege de coronacrisis is de besluitvorming over de Investeringsagenda namelijk uitgesteld. Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten om wel alvast te beginnen met de projecten uit de Sociale Agenda om zo ook de maatschappelijke en sociale effecten van de coronacrisis op te kunnen vangen.

Cofinanciering OP-EFRO project ‘Ontwikkeling van biodegradeerbare engineering plastics’ (Sen-bis)

Gedeputeerde Staten hebben besloten een cofinancieringsbijdrage beschikbaar te stellen van € 51.162,40 voor de uitvoering van het project ‘Ontwikkeling van biodegradeerbare engineering Plastics’ van het Emmense Senbis Polymer Innovations B.V. Het project richt zich op de ontwikkeling van een nieuwe klasse van biodegradeerbare plastics. Realisatie van dit project zal leiden tot versterking van de marktpositie van het internationaal opererende Senbis en daarmee tot doorontwikkeling van de groene chemie in Zuidoost-Drenthe. Toekenning van de subsidie vindt plaats onder de voorwaarde dat het SNN een positief oordeel uitbrengt omtrent staatssteun.Meer informatie

Werkafspraken met provincie Groningen over interbestuurlijk toezicht (IBT) op de waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest

Op basis van de waterschapsreglementen dragen Gedeputeerde Staten van de provincies Groningen en Drenthe een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het toezicht op de interprovinciale waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest. Beide colleges hebben in onderling overleg werkafspraken gemaakt over de wijze waarop dit toezicht wordt uitgevoerd. De Dagelijkse Besturen van de betrokken waterschappen worden hierover per brief geïnformeerd.

Voorjaarsnota

Gedeputeerde Staten hebben de Voorjaarsnota 2020 vastgesteld. In de Voorjaarsnota 2020 presenteert het College het actuele financieel perspectief voor de provincie Drenthe en het daaruit voortvloeiende financieel kader voor de Begroting 2021. Provinciale Staten bespreken de Voorjaarsnota 2020 op 1 juli 2020.